Udzielanie urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

Monitor Polski

M.P.1970.27.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 sierpnia 1970 r.
w sprawie udzielenia urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się urzędy celne, wyznaczone stosownie do § 3, do dokonywania skupu od osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej:
1)
pieniędzy zagranicznych (banknotów i monet) opiewających na waluty, których kursy podane są w obowiązującej tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego,
2)
czeków podróżniczych - w zakresie uzgodnionym między Głównym Urzędem Ceł i Narodowym Bankiem Polskim.
1.
Urzędy celne dokonują czynności skupu w miejscach i w czasie odprawy celnej i dewizowej na przejściach granicznych, na których nie prowadzą skupu powołane do tego celu inne jednostki.
2.
Urzędy celne dokonują skupu w ramach posiadanych własnych środków pieniężnych, z tym że w razie potrzeby na żądanie urzędu celnego właściwy miejscowo oddział Narodowego Banku Polskiego udzieli urzędowi celnemu zaliczki w złotych, w wysokości niezbędnej na potrzeby skupu.
3.
Urzędy nie prowadzą odrębnych kas walutowych.
Główny Urząd Ceł w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim:
1)
wyznacza urzędy celne, które są upoważnione do dokonywania czynności wymienionych w § 1,
2)
ustala w drodze instrukcji: szczegółowy tryb postępowania urzędów celnych przy skupie, sposób prowadzenia ewidencji oraz sposób i termin rozliczania się z oddziałami Narodowego Banku Polskiego.
1.
Narodowy Bank Polski:
1)
zwraca urzędom celnym równowartość skupionych zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych według kursu obowiązującego w dniu dokonania skupu;
2)
zaopatruje bezpłatnie urzędy celne we wszystkie materiały i informacje niezbędne do dokonywania skupu określonego w § 1, a w szczególności: w tabele kursów i druki, w albumy pieniędzy zagranicznych wraz z uzupełnieniami oraz we wzory czeków podróżniczych;
3)
sprawuje nadzór w zakresie wykonywania przez urzędy celne czynności wymienionych w § 1; w szczególności oddziały Narodowego Banku Polskiego instruują urzędy celne w zakresie dokonywania skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.
2.
Nadzór wykonywany przez Narodowy Bank Polski nie wyłącza w tym zakresie nadzoru organów administracji celnej.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1951 r. w sprawie skupu pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne (Monitor Polski Nr 57, poz. 757).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1970 r.