§ 4. - Udzielanie kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1976.41.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  4.
1. 1
Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu ustala się zastaw dewizowy w wysokości 1/2 kwoty kredytu, przeliczonej według kursu stosowanego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przy skupie walut wymienialnych.
2. 2
(skreślony).
3.
Zastaw jest zwracany w tej samej walucie, w jakiej został wniesiony i nie podlega oprocentowaniu.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1977 r. (M.P.77.35.175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1978 r.
2 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1977 r. (M.P.77.35.175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1978 r.