Udzielanie kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1976.41.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 października 1976 r.
w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) i § 27 ust. 1 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68) zarządza się, co następuje:
1.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela kredytów gotówkowych w złotych, zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych określonych przez Narodowy Bank Polski.
2.
Kredytobiorcą może być obywatel polski - osoba krajowa.
3.
Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa między Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a kredytobiorcą.
1.
Kredyt może być udzielony w kwocie nie niższej niż 10.000 zł na okres co najmniej 6 miesięcy.
2.
Na wniosek kredytobiorcy termin spłaty kredytu może być przedłużony.
3.
Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami następuje jednorazowo, najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w umowie.
Od udzielonego kredytu pobiera się odsetki w wysokości 1,2% w stosunku rocznym; odsetki płatne są w złotych.
1. 1
Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu ustala się zastaw dewizowy w wysokości 1/2 kwoty kredytu, przeliczonej według kursu stosowanego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przy skupie walut wymienialnych.
2. 2
(skreślony).
3.
Zastaw jest zwracany w tej samej walucie, w jakiej został wniesiony i nie podlega oprocentowaniu.
W razie niespłacenia przez kredytobiorcę kredytu w terminie ustalonym w umowie zastaw przechodzi na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., a zobowiązanie kredytobiorcy z tytułu zaciągniętego kredytu wygasa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1977 r. (M.P.77.35.175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1978 r.
2 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1977 r. (M.P.77.35.175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1978 r.