§ 2. - Udział uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

Monitor Polski

M.P.1973.56.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.
§  2.
1.
Uspołecznione zakłady pracy mogą zlecać organizacjom młodzieżowym wykonywanie prac niezbędnych do realizacji zadań planowych, przewidzianych do wykonania w trybie usług innych jednostek.
2.
Uspołecznione zakłady pracy obowiązane są zapewnić, stosownie do rodzaju zleconych prac, fachowe kierownictwo i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie pracy młodocianych i kobiet oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy.