Udział uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

Monitor Polski

M.P.1973.56.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.

UCHWAŁA Nr 280
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1973 r.
w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

W celu stworzenia warunków do zwiększenia udziału młodzieży w pracach użytecznych dla gospodarki narodowej Rada Ministrów na wniosek Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej uchwala, co następuje:
Uspołecznione zakłady pracy mogą zlecać organizacjom wchodzącym w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, zwanych dalej "organizacjami młodzieżowymi", wykonanie robót i usług według zasad obowiązujących jednostki gospodarki uspołecznionej.
1.
Uspołecznione zakłady pracy mogą zlecać organizacjom młodzieżowym wykonywanie prac niezbędnych do realizacji zadań planowych, przewidzianych do wykonania w trybie usług innych jednostek.
2.
Uspołecznione zakłady pracy obowiązane są zapewnić, stosownie do rodzaju zleconych prac, fachowe kierownictwo i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie pracy młodocianych i kobiet oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
1.
Na wykonanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiera się umowę. Stronami umowy są: zakład pracy i statutowa instancja organizacji młodzieżowej, działająca przez swe organy lub upoważnionych pełnomocników.
2.
Umowa powinna określać: rodzaj prac zleconych do wykonania, prawa i obowiązki stron zawierających umowę oraz zasady i wysokość wynagrodzenia. Umowa powinna przewidywać, że w sprawach w niej nie unormowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
1.
Zakłady pracy obowiązane są do ubezpieczenia uczestników prac, o których mowa w § 2 ust. 1, w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczeń potrącane są z należności za wykonane prace.
2.
Zakłady pracy zatrudniające młodzież nie będącą ich pracownikami przy pracach, o których mowa w § 2 ust. 1, obowiązane są do refundowania kosztów świadczeń powypadkowych macierzystemu zakładowi uczestników tych prac.
1.
Należność za wykonaną pracę oblicza się według obowiązujących cenników robót i usług.
2.
Należności, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na Fundusz Akcji Socjalnej Młodzieży, utworzony uchwałą Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.
3.
Należności za wykonane roboty i usługi wolne są od podatku obrotowego i dochodowego.
4.
Obsługę finansowo-księgową Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży wykonują terenowe organy administracji państwowej gmin, miast bądź dzielnic w miastach podzielonych na dzielnice na wniosek instancji lub pełnomocnika organizacji młodzieżowej.
5.
Obsługę finansowo-księgową Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży zakładowych lub uczelnianych organizacji młodzieżowych wykonują zakłady pracy lub uczelnie.
6.
Środki Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. Dysponowanie tymi środkami należy do właściwych statutowych instancji organizacji młodzieżowych na zasadach ustalonych przez Radę Główną Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym stosowanie niniejszej uchwały w spółdzielczych zakładach pracy.
W zakresie prac wykonywanych na podstawie niniejszej uchwały nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 446 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.