Uchylenie uchwały w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.

Monitor Polski

M.P.1988.32.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1988 r.

UCHWAŁA NR 187
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1988 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Traci moc uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1978 r. w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych (Monitor Polski Nr 27, poz. 97, z 1980 r. Nr 29, poz. 161, z 1981 r. Nr 10, poz. 79 oraz z 1982 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 7, poz. 39).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.