Uchylenie uchwały w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1991.4.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1991 r.

UCHWAŁA Nr 7
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1991 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Traci moc uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi (Monitor Polski z 1988 r. Nr 13, poz. 118 i Nr 35, poz. 317).
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy uchylanej uchwały, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.