Ogólne warunki umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1988.13.118 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 17
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1983 r.
w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się ogólne warunki umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi w zakresie prowadzenia placówek określonego w tych umowach przedmiotu działalności, zwane dalej "ogólnymi warunkami umów", stanowiące załącznik do uchwały.
1. 1
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą powierzać osobom fizycznym prowadzenie placówek na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia na zasadach określonych w uchwale, z wyjątkiem sklepów branżowych dokonujących sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz innych rodzajów działalności, gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek prowadzenia ich bezpośrednio przez dającego zlecenie. Umowa powinna określać przedmiot działalności placówki.
2.
Przekazanie prowadzenia placówki na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia może nastąpić pod warunkiem, że zatrudnienie w tej placówce, w czasie przekazania lub prowadzenia jej przez agenta, nie przekroczy 50 osób, a w placówce handlowej, usługowej lub gastronomicznej 250 osób.
3.
Minister Finansów określi zasady dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych placówek, o których mowa w ust. 1 i 2. Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane współdziałać z organami podatkowymi w zakresie kontroli prawidłowości tej dokumentacji i ewidencji.
4.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą powierzać do prowadzenia agentom placówki w drodze przetargu.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
umowie agencyjnej - rozumie się przez to umowę o świadczenie usług polegających na prowadzeniu przez osobę fizyczną placówki za wynagrodzeniem w formie prowizji od wykonanego obrotu,
2)
umowie na warunkach zlecenia - rozumie się przez to umowę o świadczenie usług polegających na prowadzeniu placówki przez osobę fizyczną, która zatrzymuje część przychodów pozostałą po pokryciu kosztów działalności, uiszczeniu zryczałtowanej odpłatności na rzecz zleceniodawcy i uregulowaniu zobowiązań wobec budżetu i banku,
3)
umowie - rozumie się przez to umowę, agencyjną lub umowę na warunkach zlecenia o prowadzenie placówki w imieniu zleceniodawcy,
4)
zleceniodawcy - rozumie się przez to jednostkę gospodarki uspołecznionej zawierającą umowę z osobą fizyczną o świadczenie usług w zakresie prowadzenia placówki na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia,
5)
agencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, z którą zleceniodawca zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia placówki na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia,
6)
placówce - rozumie się przez to obiekt (zespół składników majątkowych) przeznaczony do prowadzenia działalności zarobkowej określonego, w umowie agencyjnej lub umowie na warunkach zlecenia, rodzaju lub w którym taka działalność jest prowadzona,
7) 2
sklepie branżowym - rozumie się przez to obiekt (zespół składników majątkowych) przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach umów, o których mowa w § 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Strony mogą w umowach regulować wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to stanowią ogólne warunki umów, chyba że z ustawy lub z treści ogólnych warunków umów wynika, że niektóre przepisy są bezwzględnie obowiązujące.
(skreślony).
Przepisów uchwały nie stosuje się do punktów sprzedaży detalicznej należących do Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WARUNKI UMÓW AGENCYJNYCH I UMÓW NA WARUNKACH ZLECENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ A OSOBAMI FIZYCZNYMI

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Ogólne warunki umów regulują zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o świadczenie usług w zakresie prowadzenia placówek oznaczonego w umowie przedmiotu działalności.
§  2.
1.
Zleceniodawca może przekazać agentowi środki trwałe, towary, materiały i inne składniki majątkowe na warunkach:
1)
pełnej odpłatności agenta za przekazane mienie, regulowanej jednorazowo lub w ratach,
2)
złożenia przez agenta odpowiedniego zabezpieczenia za przekazane mienie.
2.
Przekazywany agentowi przez zleceniodawcę lokal użytkowy powinien być dostosowany do prowadzenia działalności określonej w umowie. Jeżeli dostosowania takiego dokonuje agent, zleceniodawca powinien zwrócić koszty wykonanych robót w zakresie rzeczowym i wartościowym, uwzględnionym wcześniej ze zleceniodawcą, oraz odpowiednio udokumentowanych (rachunki, oświadczenia).
3.
W umowie zawartej między stronami zleceniodawca może zobowiązać się do dostarczenia w czasie trwania umowy, na wniosek agenta, uzupełniającego wyposażenia, np. urządzeń, maszyn, drobnego sprzętu, odzieży roboczej - po cenach ustalonych w odrębnych przepisach.
§  3.
1.
Zleceniodawca dokonuje kontroli wykonywania warunków umowy przez agenta.
2.
Jeżeli towary, urządzenia i wyposażenie placówki agencyjnej stanowią własność zleceniodawcy, bada on również stan zapasów towarów i innego powierzonego mienia. Kontrola ta powinna być dokonywana również wówczas, gdy prowadzona przez agenta w placówce działalności stanowi podstawę uiszczania przez zleceniodawcę podatku obrotowego.
§  4.
Agent prowadzi placówkę w imieniu zleceniodawcy na rachunek własny i własne ryzyko oraz ponosi materialne skutki wynikające z ryzyka prowadzenia placówki, chyba że umowa stanowi inaczej.

Rozdział  2

Zasady zawierania, zmian i rozwiązywania umów

§  5.
1.
Umowa jest zawierana w formie pisemnej na czas nie określony, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2.
2.
Umowa może być zawarta na czas określony, jeżeli:
1)
przewiduje się, że działalność placówki będzie prowadzona tylko w jednym sezonie,
2)
placówka mieści się w obiekcie o ograniczonym czasie użytkowania.
§  6.
Umowa może być zawarta z jednym lub z kilkoma agentami. W razie zawarcia umowy z więcej niż jednym agentem, każdy z nich odpowiada solidarnie z tytułu zawartej umowy.
§  7.
1.
Wydanie decyzji w sprawie przekazania placówki do prowadzenia na zasadach agencyjnych powinno być poprzedzone dokonaniem rachunku ekonomicznego wskazującego na celowość i opłacalność przedsięwzięcia.
2.
Wyboru agenta dokonuje samodzielnie zleceniodawca oceniając, czy posiadane przez kandydata kwalifikacje są wystarczające do prowadzenia placówki.
3.
Zleceniodawca jest obowiązany przedstawić kandydatom na agentów dane charakteryzujące placówkę oraz wstępną kalkulację finansową obejmującą obroty, dochody, koszty, zysk zleceniodawcy oraz wysokość zryczałtowanej odpłatności lub wskaźnika prowizji.
§  8.
1.
Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stron określa zawarta między nimi umowa.
2.
W umowie ustala się:
1)
strony zawierające umowy, ich siedziby oraz datę i miejsce zawarcia umowy,
2)
rodzaj, wielkość i kategorię placówki, wielkość zatrudnienia, zakres działalności podstawowej, możliwość rozszerzania tej działalności, godziny otwarcia placówki, datę rozpoczęcia działalności placówki oraz inne niezbędne dane charakteryzujące jej działalność,
3)
datę przekazania agentowi placówki na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wartość przejętego mienia oraz warunki, na jakich dokonano przekazania; protokół powinien stanowić załącznik do umowy,
4)
w czyim lokalu będzie prowadzona placówka,
5)
wysokość odpłatności agenta na rzecz zleceniodawcy, jeżeli placówka jest powierzona na podstawie umowy na warunkach zlecenia, lub wskaźnik prowizji agenta, jeżeli placówka jest powierzona na podstawie umowy agencyjnej,
6)
obowiązki i uprawnienia stron,
7)
sposób oznaczenia placówki,
8)
czas trwania umowy oraz sposób dokonywania zmian jej warunków i rozwiązania umowy,
9)
zakres odpowiedzialności za zobowiązania agenta wynikające z zawieranych przez niego umów związanych z prowadzeniem placówki (pełna odpowiedzialność agenta za skutki zawieranych umów bądź określenie zakresu odpowiedzialności agenta),
10)
warunki odprzedaży przez agenta zleceniodawcy i odkupu przez zleceniodawcę od agenta wyposażenia oraz towarów - w razie rozwiązania umowy,
11)
warunki zakupu towarów u zleceniodawcy,
12)
tryb zakupu i sprzedaży napojów alkoholowych,
13)
zakres niezbędnej dokumentacji, ewidencji oraz formę sprawozdawczości,
14)
sposób i zasady regulowania przez agenta zobowiązań wobec zleceniodawcy z tytułu ryczałtu, przejętego mienia i dostaw towarów oraz wysokość kar za zwłokę w regulowaniu zobowiązań wobec zleceniodawcy,
15)
inne dane uzgodnione między stronami.
§  9.
1.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2.
Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
3.
Umowa powinna być rozwiązana przez zleceniodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli agent:
1)
popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością, które jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
2)
dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zakłócenia porządku i spokoju, przebywania w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w placówce,
3)
ukrywa faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone w toku kontroli,
4)
nie wpłacił w ustalonym terminie, mimo ponaglenia, należności z tytułu przejętego majątku, zryczałtowanej odpłatności lub dostarczonych towarów,
5)
działa na szkodę klientów,
6)
zalega przez okres dłuższy niż 3 miesiące z zapłatą ostatecznie ustalonych należności podatkowych z tytułu prowadzenia placówki.
§  10.
W razie wygaśnięcia umowy na skutek śmierci agenta prawo pierwszeństwa zawarcia umowy na dotychczasowych warunkach przysługuje współmałżonkowi, członkowi rodziny lub osobie pozostającej do tej pory we wspólnym z agentem gospodarstwie domowym, jeśli te osoby były osobami współpracującymi w prowadzeniu placówki i mają wymagane kwalifikacje. Zawarcie takiej umowy następuje na wniosek osoby współpracującej.
§  11.
Postanowienia umowy mogą być zmienione za zgodą stron w każdym czasie.

Rozdział  3

Wykonanie umowy

§  12.
1.
Agent może dokonywać we własnym imieniu i na własny rachunek zakupu środków trwałych, towarów, surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
2.
Zleceniodawca powinien zapewnić agentowi możliwość zakupu w magazynach własnych towarów, surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych.
3.
Agent ma prawo skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego oraz używanych artykułów nieżywnościowych produkcji krajowej, z przeznaczeniem na zaopatrzenie prowadzonej placówki, na warunkach określonych przez zleceniodawcę.
4.
Agent jest uprawniony do dokonywania zakupu towarów, surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych za własne środki dewizowe za pośrednictwem właściwego przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego.
5.
Agent może także sprzedawać płody rolne z własnej działki oraz w uzupełniającym zakresie wytworzone przez siebie przetwory warzywno-owocowe, pieczywo, ciasta itp. oraz drobne artykuły nieżywnościowe. Przetwórstwo i wyrób towarów mogą być wykonywane przez osoby mające wymagane kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru sanitarnego o warunkach produkcji i jakości zdrowotnej produktu.
6.
Agent może również zużywać do produkcji kulinarnej mięso zwierząt rzeźnych, królików, drobiu, gołębi itp. oraz do produkcji kulinarnej i ciastkarskiej płody rolne - z własnej hodowli, z działki lub z gospodarstwa prowadzonych przez agenta, członków jego rodziny lub przez inne osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
§  13.
1.
Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy agent może korzystać z pomocy członków rodziny oraz innych osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.
2.
Agent jest pracodawcą osób przez niego zatrudnionych i ponosi wszelkie obciążenia z tym związane.
§  14.
Agent ponosi pełne koszty utrzymania i prowadzenia placówki, w tym wydatki z tytułu remontów i konserwacji wyposażenia placówki, a także remontów pomieszczeń placówki, przeprowadzanych w terminach określonych w odpowiednich przepisach, oraz jest obowiązany do utrzymywania właściwego stanu sanitarnego placówki.
§  15.
1.
Zleceniodawca ubezpiecza w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń placówkę od ognia, jeżeli nie stanowi ona własności agenta, a znajdujące się w niej składniki majątkowe, nie wykupione przez agenta - od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych zdarzeń losowych.
2.
Agent może ubezpieczyć składniki majątkowe nie stanowiące własności zleceniodawcy (z wyjątkiem gotówki) w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń od ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz innych zdarzeń losowych.
§  16.
1.
W umowie agencyjnej strony ustalają prowizję w procencie od wykonanego obrotu placówki.
2.
Prowizja jest ustalana na okresy uzgodnione między zleceniodawcą a agentem.
3.
Z prowizji należnej agentowi zleceniodawca potrąca i odprowadza zgodnie z przepisami obowiązujące obciążenia należne z tytułu wynagrodzenia agenta i osób współpracujących oraz pracowników.
4.
Agent prowadzący placówkę na podstawie umowy agencyjnej jest obowiązany wpłacać w ustalony przez zleceniodawcę sposób wpływy z działalności placówki pomniejszone o udokumentowane wydatki za zakupione przez agenta bezpośrednio towary, surowce lub półfabrykaty oraz ryczałt na drobne wydatki, których agent nie ma obowiązku udokumentować.
§  17.
1.
Agent prowadzący placówkę na podstawie umowy na warunkach zlecenia przejmuje pełne wpływy uzyskane z działalności placówki.
2.
Z tytułu prowadzonej działalności agent jest obowiązany uiszczać na rzecz zleceniodawcy zryczałtowaną odpłatność wynikającą z umowy.
3.
Zryczałtowana odpłatność, ustalana w kwocie lub wskaźnikiem procentowym od wykonanego obrotu, powinna uwzględniać w szczególności:
1)
równowartość kosztów ponoszonych przez zleceniodawcę w związku z prowadzeniem placówki (amortyzacji, czynszów, części kosztów administracyjnych, kosztów ubezpieczeń w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń itp.),
2)
równowartość obciążeń na rzecz budżetu ustaloną według zasad obowiązujących dla płatności tych obciążeń,
3)
równowartość składek na ubezpieczenie społeczne agenta i zatrudnionych przez niego pracowników oraz osób współpracujących z agentem - w razie objęcia ich ubezpieczeniem,
4)
wydatki na zasiłki chorobowe pracowników agenta oraz jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy agenta i pracowników,
5)
zysk zleceniodawcy.
4.
Zryczałtowana odpłatność jest ustalana na okresy uzgodnione między zleceniodawcą a agentem.
§  18.
1.
W razie istotnych zmian cen i marż na towary, materiały lub usługi, zmiany asortymentu towarów lub zakresu świadczonych usług, zmiany obrotów, a także innych istotnych zmian warunków działania placówki - podlega zmianie wielkość prowizji lub zryczałtowanej odpłatności w drodze zmiany w tej części treści umowy.
2.
Skutki finansowe przeszacowania zapasów towarów i materiałów znajdujących się w placówce podlegają rozliczeniu z budżetem według zasad obowiązujących zleceniodawcę.

Rozdział  4

Zasady zabezpieczenia i rozliczania mienia powierzonego agentowi

§  19.
Zabezpieczenie mienia może nastąpić w formie wpłaty gotówkowej lub wekslem gwarancyjnym bądź książeczką oszczędnościową z odpowiednią kwotą wkładów i ustanowieniem pełnomocnictwa na rzecz zleceniodawcy. Wymienione formy zabezpieczenia mogą być stosowane równocześnie.
§  20.
1.
Rozliczenie z agentem za mienie przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy następuje na podstawie spisu z natury i powinno być ujęte w protokole podpisanym przez agenta i zleceniodawcę.
2.
W protokole należy określić stopień zużycia przekazywanego wyposażenia i przewidywany okres jego dalszego użytkowania.
3.
Towary i materiały przekazywane agentowi powinny mieć pełną wartość handlową.
4.
Towary o niepełnej wartości handlowej mogą być przekazywane agentowi na warunkach komisu.
§  21.
Wartość mienia przekazywanego agentowi przez zleceniodawcę ustala się następująco:
1)
środków trwałych - według ich wartości po cenach aktualnie stosowanych, pomniejszonych stosunkowo do stopnia zużycia określonego na podstawie okresu użytkowania,
2)
przedmiotów nietrwałych - według ich wartości po cenach aktualnie stosowanych, pomniejszonych stosunkowo do stopnia zużycia,
3)
drobnego sprzętu, naczyń, zastawy i bielizny stołowej, odzieży ochronnej i roboczej oraz pozostałych materiałów - według wartości po cenach aktualnie stosowanych, pomniejszonych stosunkowo do stopnia zużycia określonego komisyjnie z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy i agenta,
4)
towarów - według aktualnych cen detalicznych pomniejszonych o stosowane marże,
5)
materiałów - według aktualnych cen detalicznych.
§  22.
1.
Przy rozwiązywaniu umowy agent jest obowiązany odprzedać, a zleceniodawca odkupić nadające się do dalszego użytkowania wyposażenie placówki nabyte od zleceniodawcy.
2.
Przy rozwiązywaniu umowy zleceniodawca jest obowiązany odkupić od agenta towary pełnowartościowe zakupione w jednostkach gospodarki uspołecznionej, a pozostałe może przyjąć do sprzedaży na warunkach komisu.
3.
Przepisy § 21 stosuje się również przy przekazywaniu mienia zleceniodawcy przez agenta w chwili rozwiązania umowy.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 207 z dnia 21 grudnia 1988 r. (M.P.88.35.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 grudnia 1988 r.
2 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 207 z dnia 21 grudnia 1988 r. (M.P.88.35.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 grudnia 1988 r.
3 § 6 skreślony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 207 z dnia 21 grudnia 1988 r. (M.P.88.35.317) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 grudnia 1988 r.