Monitor Polski

M.P.1959.13.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1959 r.

UCHWAŁA NR 21
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1959 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 261 Prezydium Rządu z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie zasad planowania i wykorzystania kredytów budżetowych przeznaczonych na cele zwalczania stonki ziemniaczanej oraz innych szkodników i chorób roślinnych występujących w nasileniu klęskowym.

§  1. Traci moc uchwała nr 261 Prezydium Rządu z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie zasad planowania i wykorzystania kredytów budżetowych przeznaczonych na cele zwalczania stonki ziemniaczanej oraz innych szkodników i chorób roślinnych, występujących w nasileniu klęskowym (Monitor Polski Nr 32, poz. 303).
§  2. Minister Finansów ustali w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w terminie do dnia 15 lutego 1959 r. tryb preliminowania i wydatkowania kredytów budżetowych, przeznaczonych na cele ochrony roślin z zachowaniem następujących zasad:
a) kredyty przeznaczone na cele ochrony roślin preliminowane i wydatkowane będą w trybie bezparagrafowego funduszu,
b) kredyty budżetowe przeznaczone na cele ochrony roślin nie mogą być wydatkowane na pokrycie innych potrzeb,
c) Minister Rolnictwa posiada w swej gestii bezparagrafowy fundusz rezerwowy na opłacenie wydatków nadzwyczajnych nie zabezpieczonych w preliminarzach budżetu terenowego oraz na pokrycie wydatków, których charakter uzasadnia celowość dokonania ich na szczeblu centralnym (niektóre wydawnictwa i druki propagandowe i manipulacyjne, opłaty za usługi lotnicze itp.),
d) centralny fundusz rezerwowy obejmować będzie w 1959 r. kredyty niezbędne do opłacania wydatków wynikających z przepisów niniejszej uchwały. Kredyty te Minister Rolnictwa przekazywać będzie w miarę potrzeb prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.