Dział 2 - Zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziału (oddziału) kultury i stanowiska pracy do spraw kultury prezydium powiatowej, miejskiej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej. - Tymczasowy ramowy zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.66.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.

Dział  2.

§  9.
Dla zapewnienia właściwej organizacji pracy i funkcjonowania wydziału kultury prezydium rady narodowej może powołać następujące komórki organizacyjne:

-

oddział ogólno-organizacyjny,

-

oddział planowania i inwestycji,

-

oddział finansów i księgowości, z tym że kierownikiem oddziału powinien być główny księgowy,

-

oddział pracy kulturalno-oświatowej,

-

oddział lub stanowisko pracy do spraw bibliotek,

-

oddział lub stanowisko pracy do spraw szkół artystycznych,

-

stanowisko pracy starszego instruktora do spraw plastyki i sztuki ludowej.

§  10.
Kierownik wydziału kieruje całokształtem spraw wydziału i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania wydziału, nie zastrzeżonych do decyzji prezydium rady narodowej.
§  11.
1.
Przy wydziale kultury działa kolegium jako stały organ doradczy i opiniodawczy kierownika wydziału kultury.
2.
W skład kolegium wchodzą: kierownik wydziału kultury i jego zastępcy oraz członkowie w liczbie od 4 do 8, powoływani i odwoływani na wniosek kierownika wydziału kultury przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego prezydium rady narodowej spośród pracowników, zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach podległych wydziałowi kultury. W zależności od rodzaju rozpatrywanych przez kolegium zagadnień wskazane jest zapraszanie na posiedzenia kolegium przedstawicieli zainteresowanych związków twórców, stowarzyszeń kulturalnych i organizacji społecznych.
3.
Kolegium rozpatruje węzłowe zagadnienia wydziału kultury, a w szczególności:
a)
zasadnicze założenia polityki kulturalnej,
b)
zasadnicze zagadnienia dotyczące perspektyw rozwoju poszczególnych dziedzin kultury kierowanych przez wydział kultury,
c)
podstawowe zagadnienia inwestycji oraz kapitalnych remontów,
d)
sprawozdania z działalności i analizy ekonomicznej komórek organizacyjnych wydziału kultury, jednostek podległych oraz działalności organów i placówek działających na terenie województwa,
e)
sprawy dotyczące zasadniczych braków i trudności zagrażających wykonaniu podstawowych zadań planu,
f)
sprawy wymiany kulturalnej z zagranicą (rozpatrywanie i opiniowanie wniosków dotyczących wyjazdów za granicę oraz pomoc w organizowaniu pobytu gości zagranicznych, np. solistów i zespołów, w organizowaniu wystaw zagranicznych itp.).
4.
Wyniki obrad kolegium ujmowane są w postaci wniosków.
5.
Kolegium działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez kolegium i zatwierdzonego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego prezydium rady narodowej.

Zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziału (oddziału) kultury i stanowiska pracy do spraw kultury prezydium powiatowej, miejskiej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej.

§  12.
1.
Do zakresu działania wydziału (oddziału) kultury należy:
1)
opracowywanie planu rozwoju życia kulturalnego na terenie powiatu, miasta - w porozumieniu z organizacjami kulturalnymi, społecznymi i instytucjami gospodarczymi,
2)
podejmowanie inicjatywy i pomoc w organizowaniu sieci placówek i ośrodków działalności kulturalno-oświatowej,
3)
koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
4)
nadzorowanie całokształtu działalności prowadzonej przez jednostki podległe (domy kultury, biblioteki, świetlice, kluby, zespoły amatorskie i inne oraz organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne),
5)
udzielanie wytycznych i instruktażu prezydiom rad narodowych niższego szczebla,
6)
popieranie rozwoju twórczości artystycznej w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, plastyki i sztuki ludowej,
7)
popieranie rozwoju i działalności stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
8)
sprawowanie opieki nad zabytkami w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków.
2.
Wydział (oddział) kultury załatwia w szczególności sprawy:
1)
opiniowania i występowania z wnioskami w sprawach finansowych i inwestycyjnych oraz pomoc w zaopatrywaniu ośrodków kulturalno-oświatowych w materiały repertuarowe, wydawnictwa, stroje, instrumenty i inne,
2)
prowadzenia spraw związanych z dotowaniem placówek i organizacją ośrodków działalności kulturalno-oświatowej,
3)
organizowania szkolenia pracowników i działaczy kulturalno-oświatowych oraz tworzenia ośrodków poradnictwa i instruktażu,
4)
organizowania pomocy zawodowych placówek artystycznych dla zespołów amatorskich,
5)
upowszechniania doświadczeń pracy amatorskich zespołów artystycznych,
6)
współdziałania z prasą, radiem, radiowęzłami, filmem i wydawnictwami w zakresie upowszechniania doświadczeń działalności kulturalno-oświatowej,
7)
udzielania zezwoleń na organizowanie przedsięwzięć rozrywkowych na terenie powiatu i miasta,
8)
koordynowania planów obsługi terenu przez teatry, opery i zespoły artystyczno-widowiskowe,
9)
pomocy w organizacji wystaw artystycznych i sztuki ludowej,
10)
koordynowania i nadzorowania obchodów i masowych imprez artystycznych,
11)
sprawowania opieki nad samorodnymi talentami,
12)
współpracy z Państwowym Instytutem Sztuki w zbieraniu i popularyzowaniu miejscowego folkloru oraz udzielania pomocy twórcom ludowym,
13)
załatwiania spraw związanych z pobytem delegacji zagranicznych,
14)
pracy kulturalno-oświatowej wśród ludności rodzimej Ziem Zachodnich i grup narodowościowych.
3.
Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do powiatowej (miejskiej) biblioteki publicznej.
§  13.
Dla właściwego zapewnienia organizacji pracy i funkcjonowania wydziału (oddziału) kultury prezydium powiatowej, miejskiej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej, prezydia tych rad mogą powołać oddziały lub stanowiska pracy:

-

do spraw administracyjno-organizacyjnych,

-

"kulturalno-oświatowych,

-

"amatorskiego ruchu artystycznego.

§  14.
Kierownik wydziału (oddziału) kieruje całokształtem spraw wydziału (oddziału) i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania wydziału (oddziału), nie zastrzeżonych do decyzji prezydium rady narodowej.

Zakres działania prezydiów rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów, w osiedlach i gromadach w dziedzinie kulturalno-oświatowej.

§  15.
1.
Do zadań prezydiów rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów, w osiedlach i gromadach należy:
1)
planowanie w budżecie funduszów na organizację życia kulturalnego,
2)
organizowanie i koordynowanie przy współudziale organizacji społecznych, spółdzielczych i innych życia kulturalnego na danym terenie,
3)
utrzymywanie domów kultury, świetlic, bibliotek bądź innych placówek kulturalno-oświatowych oraz występowanie do prezydium powiatowej rady narodowej w sprawie budowy i kapitalnych remontów placówek kulturalno-oświatowych,
4)
sprawowanie opieki nad sztuką ludową,
5)
sprawowanie opieki nad zabytkami w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków,
6)
inicjowanie i organizowanie wspólnie z organizacjami społecznymi czynów społecznych (budowa, remonty i utrzymanie w należytym stanie placówek kulturalno-oświatowych),
7)
udzielanie pomocy zespołom artystycznym i kinom objazdowym, przybywającym na ich teren.
2.
Kierownicy placówek kulturalno-oświatowych (domów kultury, bibliotek i świetlic) mogą w odpowiednich warunkach za zgodą prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, osiedli i gromad sprawować funkcje w zakresie organizacji życia kulturalno-oświatowego.

Przepisy końcowe.

§  16.
1.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych wydziału kultury uchwala prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na wniosek kierownika wydziału kultury, uzgodniony z kierownikiem wydziału organizacyjnego prezydium.
2.
Organizację wewnętrzną i zakres działania organów kultury w prezydiach powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty) rad narodowych uchwala prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
3.
Zgodnie z przepisami § 19 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie podziału większych miast na dzielnice oraz zakresu działania dzielnicowych rad narodowych i ich organów (Monitor Polski Nr A-43, poz. 543) zakres działania oddziału kultury lub stanowiska pracy do spraw kultury prezydium dzielnicowej rady narodowej określa właściwe prezydium miejskiej rady narodowej na podstawie przepisów § 12 niniejszej instrukcji.
§  17.
Z dniem wejścia w życie instrukcji traci moc instrukcja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zakresu i podziału funkcji w wydziałach i oddziałach kultury prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1499) z wyjątkiem przepisów § 6 dotyczących wojewódzkiego konserwatora zabytków.
§  18.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.