Tymczasowy ramowy zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.66.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 12 lipca 1957 r.
w sprawie tymczasowego ramowego zakresu działania i organizacji wewnętrznej wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 435 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie usprawnienia prac w zakresie organizacji i etatów w aparacie administracji państwowej i gospodarczej oraz uproszczenia trybu ich załatwiania i § 7 ust. 2 lit. b) uchwały nr 440 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie przekazania zadań i likwidacji Państwowej Komisji Etatów ustala się, co następuje:

Zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziału kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).

§  1.
Do zakresu działania wydziału kultury należy:
1)
opracowywanie planu rozwoju życia kulturalnego na terenie województwa (miasta) w porozumieniu ze związkami twórców, organizacjami społecznymi i instytucjami gospodarczymi;
2)
ustalanie podstawowych rocznych wskaźników do planów usługowych i finansowych jednostek bezpośrednio podległych, z tym że dla szkolnictwa artystycznego - na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki;
3)
nadzorowanie działalności jednostek podległych;
4)
udzielanie wytycznych i instruktażu organom kultury prezydiów rad narodowych niższego stopnia;
5)
koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
6)
popieranie rozwoju twórczości artystycznej w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, plastyki i sztuki ludowej;
7)
popieranie rozwoju i działalności stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.

Sprawy ogólno-organizacyjne i pracownicze.

§  2.
1.
Grupa spraw ogólno-organizacyjnych obejmuje:
1)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji wydziału kultury i jednostek podległych;
2)
opracowywanie projektów uchwał rady narodowej i jej prezydium w sprawach kultury i kontrolę ich wykonania;
3)
prowadzenie spraw przed sądami i komisjami arbitrażowymi i udzielanie porad prawnych;
4)
obsługę komisji kultury rady narodowej;
5)
załatwianie wniosków komisji kultury skierowanych do wydziału przez prezydium rady narodowej;
6)
załatwianie interpelacji radnych;
7)
załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przedsięwzięcia rozrywkowe;
8)
załatwianie skarg i zażaleń oraz krytyki i interwencji prasowych, dotyczących działalności wydziału kultury i jednostek podległych;
9)
załatwianie spraw dotyczących muzeów, teatrów, instytucji muzycznych, kin i innych instytucji widowiskowych (w odniesieniu do teatrów, instytucji muzycznych i innych przedsiębiorstw i placówek widowiskowych mają zastosowanie przepisy § 3 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nr 228 z dnia 29 grudnia 1955 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych w zakresie nadzoru nad instytucjami teatralnymi i muzycznymi, dotowanymi i państwowymi);
10)
załatwianie spraw bytowych i mieszkaniowych twórców i działaczy kulturalnych oraz spraw lokalowych instytucji kulturalnych;
11)
załatwianie spraw związanych z wymianą kulturalną z zagranicą;
12)
opracowywanie zbiorczych planów pracy wydziału kultury i sprawozdań z ich wykonania;
13)
prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych wydziału;
14)
załatwianie spraw nie objętych zakresem pracy innych komórek organizacyjnych wydziału.
2.
Grupa spraw pracowniczych obejmuje:
1)
przyjmowanie, przenoszenie, zwalnianie i przeszeregowywanie pracowników będących w nomenklaturze wydziału kultury oraz prowadzenie ich ewidencji;
2)
opracowywanie wniosków osobowych w zakresie przyjmowania, przenoszenia, zwalniania kierowników wydziałów (oddziałów) w prezydiach powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty) rad narodowych;
3)
przygotowywanie wniosków osobowych wymagających uzgodnienia lub decyzji Ministra Kultury i Sztuki w sprawie przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i przeszeregowywania pracowników jednostek podległych;
4)
przygotowywanie wniosków w sprawach odznaczeń państwowych i nagród;
5)
wydawanie legitymacji i zaświadczeń służbowych.

Sprawy planowania, zatrudnienia i płac, inwestycji i zaopatrzenia.

§  3.
1.
Grupa spraw planowania, zatrudnienia i płac obejmuje:
1)
opracowywanie wytycznych do rocznych i wieloletnich planów rozwoju urządzeń kulturalnych;
2)
opracowywanie wskaźników do rocznych planów na podstawie wytycznych narodowego planu gospodarczego przy zachowaniu przepisów określonych zarządzeniem nr 139 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 listopada 1956 r. i sporządzanie zestawień zbiorczych w tym zakresie;
3)
uzgadnianie wskaźników planów rocznych z komórkami organizacyjnymi prezydium rady narodowej oraz uzyskiwanie w tym zakresie opinii Ministerstwa Kultury i Sztuki;
4)
opracowywanie projektów planów i przepisów określających lub interpretujących zasady planowania w jednostkach podległych;
5)
prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie usług, zatrudnienia i funduszu płac, akcji socjalnej itp.;
6)
analizę ekonomiczną oraz kontrolę wykonania planów okresowych,
7)
kontrolę prawidłowości zaszeregowania pracowników na podstawie obowiązujących tabel płac (umowy zbiorowe) oraz kontrolę prawidłowości stosowania stawek przy wypłatach z bezosobowego funduszu płac;
8)
planowanie, finansowanie i kontrolę akcji socjalnej oraz spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
9)
nadzór nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w jednostkach podległych;
10)
opiniowanie wniosków jednostek nadzorowanych w zakresie zagadnień objętych działalnością wydziału kultury.
2.
Grupa spraw inwestycji i zaopatrzenia obejmuje:
1)
opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w układzie rzeczowym;
2)
dokonywanie zmian w planie w zakresie uprawnień inwestora naczelnego;
3)
zgłaszanie wniosków o dokonanie zmian w planie do akceptacji przez inwestora centralnego;
4)
opiniowanie wniosków o przyznanie środków własnych;
5)
opracowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań inwestycyjnych;
6)
opracowywanie planu remontów kapitalnych;
7)
realizację tytułów zbiorowych;
8)
nadzór nad dyscypliną inwestycyjną;
9)
kontrolę postępu robót na placach budów;
10)
prowadzenie spraw związanych z rozwojem budownictwa placówek kulturalnych ze środków społecznych;
11)
zgłaszanie wniosków pokontrolnych do komisji planowania gospodarczego;
12)
udział w odbiorach robót;
13)
opracowywanie projektu planu rozdziału robót;
14)
kontrolę postępu robót w zakresie kapitalnych remontów;
15)
interwencje u władz zwierzchnich w sprawie wykonania planu;
16)
przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji oceny projektów inwestycyjnych;
17)
nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
18)
ustalanie wytycznych do planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego;
19)
analizę i korektę wniosków dotyczących planu zaopatrzenia opracowywanego przez podległe jednostki;
20)
rozdział kontyngentów materiałowych pomiędzy podległe jednostki;
21)
ustalanie norm zapasów ważniejszych materiałów i kontrolę przestrzegania tych norm;
22)
kontrolę wykonania planu zaopatrzenia, prowadzenie statystyki oraz opracowywanie odpowiednich sprawozdań w tym zakresie;
23)
opracowywanie zamówień oraz rozdział urządzeń, maszyn, narzędzi i inwentarza między podległe jednostki.

Sprawy finansów i księgowości.

§  4.
Grupa spraw finansów i księgowości obejmuje:
1)
opracowywanie zbiorczych preliminarzy budżetowych;
2)
wykonywanie funkcji dysponenta kredytów II stopnia w stosunku do podporządkowanych jednostek budżetowych;
3)
obsługę budżetową wydziału (funkcje dysponenta III stopnia);
4)
sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
5)
opracowywanie i ustalanie rocznych zadań planowych (rzeczowych i finansowych) dla podległych jednostek;
6)
nadzorowanie i kontrolę gospodarki oraz dyscypliny finansowej w wydziale i w podległych jednostkach;
7)
analizę sprawozdań finansowych podległych jednostek budżetowych i na rozrachunku gospodarczym oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
8)
opracowywanie zarządzeń wydziału mających bezpośredni wpływ na gospodarkę środkami materiałowymi i pieniężnymi w jednostkach podległych;
9)
dokonywanie rewizji dokumentalnych w jednostkach podległych.

Sprawy kulturalno-oświatowe.

§  5.
Grupa spraw kulturalno-oświatowych obejmuje:
1)
koordynację działalności instytucji i organizacji pracy kulturalno-oświatowej w zakresie: obchodów, rocznic, pokazów, przeglądów, konkursów, festiwali i organizacji kulturalnego wypoczynku oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
2)
pomoc w zaopatrywaniu ośrodków pracy kulturalno-oświatowej w materiały repertuarowe, stroje, instrumenty i pomoce naukowe;
3)
nadzór nad działalnością wojewódzkiego domu kultury;
4)
udzielanie pomocy twórcom ludowym i działaczom kulturalnym oraz występowanie z wnioskami w sprawie ich nagradzania i odznaczeń;
5)
opiniowanie projektów statutów i regulaminów dotyczących organizacji i zasad działalności świetlic i domów kultury oraz stowarzyszeń kulturalno-oświatowych;
6)
pomoc w działalności rad społecznych przy domach kultury i zarządach świetlic;
7)
organizowanie pracy kulturalno-oświatowej wśród ludności rodzimej Ziem Zachodnich i grup narodowościowych;
8)
opracowywanie wniosków w sprawie dotowania placówek i ośrodków pracy kulturalno-oświatowej;
9)
organizowanie szkolenia dla pracowników organów kultury prezydiów rad narodowych, placówek kulturalno-oświatowych i aktywu społecznego;
10)
występowanie z wnioskami w sprawach finansowych, inwestycyjnych i sieci placówek kulturalno-oświatowych.

Uwaga: W województwach, na których terenie nie ma wojewódzkich domów kultury, wydział kultury organizuje pomoc instrukcyjno-metodyczną dla ruchu kulturalno-oświatowego.

Sprawy bibliotek.

§  6.
Grupa spraw bibliotek obejmuje:
1)
koordynowanie działalności bibliotek oraz współpracy organizacji społecznych i instytucji kulturalnych, prowadzących działalność oświatowo-czytelniczą i dystrybucyjną;
2)
planowanie i nadzorowanie działalności sieci publicznych bibliotek powszechnych przez:
a)
wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach działalności bibliotek, analizowanie stanu i wyników tej działalności oraz ich potrzeb,
b)
opracowywanie wytycznych do projektu planu gospodarczego i preliminarza budżetowego oraz opiniowanie projektów tych planów,
c)
podział limitów budżetowych stosownie do potrzeb,
d)
czuwanie nad właściwym doborem książek oraz kontrolowanie terenowego zakupu książek,
e)
czuwanie nad przydzielaniem bibliotekom odpowiednich lokali oraz urządzeń,
f)
występowanie z wnioskami i opiniowanie w sprawach kadr kierowniczych bibliotek powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty),
g)
lustrację bibliotek i opracowywanie zaleceń poinspekcyjnych.

Uwaga: W zależności od potrzeb i warunków miejscowych zadania wymienione w ust. 1 może spełniać powołana w wydziale komórka do spraw bibliotek (oddział lub stanowisko pracy) lub też zadania te mogą być przekazane wojewódzkiej (miejskiej miasta wyłączonego z województwa) bibliotece publicznej.

Sprawy szkolnictwa artystycznego.

§  7.
Grupa spraw szkolnictwa artystycznego obejmuje:
1)
przygotowywanie wniosków w sprawie sieci szkół artystycznych I i II stopnia, liceów bibliotekarskich i kulturalno-oświatowych, ognisk artystycznych, techników budowy instrumentów muzycznych, burs i internatów oraz szkolnych gospodarstw pomocniczych;
2)
wizytowanie i instruowanie szkół i ognisk artystycznych;
3)
analizę wyników nauczania oraz dążenie do podniesienia poziomu dydaktycznej i wychowawczej działalności podległych jednostek;
4)
sprawowanie nadzoru nad całością akcji rekrutacyjnej młodzieży do szkół i ognisk artystycznych oraz współpracę w tym zakresie z pełnomocnikiem prezydium rady narodowej do spraw rekrutacji;
5)
organizowanie akcji doskonalenia kadr pedagogicznych pod względem zawodowym oraz współpracę w tym zakresie z okręgowym zespołem metodyczno-programowym;
6)
bezpośredni nadzór nad działalnością okręgowego zespołu metodyczno-programowego;
7)
współpracę z kierownictwem społecznych organizacji młodzieżowych w sprawach związanych z działalnością tych organizacji na terenie podległych jednostek;
8)
organizację i nadzór nad praktykami wakacyjnymi i obozami letnimi dla młodzieży;
9)
występowanie z wnioskami w sprawach osobowych pracowników podległych jednostek w ramach ustalonej nomenklatury kadr;
10)
współpracę z wyższym szkolnictwem artystycznym w sprawach związanych z jednolitym tokiem nauczania poszczególnych kierunków szkolenia artystycznego;
11)
współpracę z terenowymi władzami nadzoru innego szkolnictwa, instytucjami i organizacjami kulturalno-artystycznymi i społecznymi w zakresie spraw związanych z działalnością podległych jednostek;
12)
współpracę ze szkolnymi komitetami rodzicielskimi oraz szkolnymi komitetami opiekuńczymi;
13)
występowanie z wnioskami i opiniowanie planów: usługowych, zatrudnienia, zaopatrzenia, stypendiów i preliminarzy budżetowych jednostek podległych;
14)
zgłaszanie wniosków w sprawach lokalowych, inwestycyjnych i kapitalnych remontów jednostek podległych;
15)
występowanie z wnioskami w sprawie zapewnienia środków finansowych dla okręgowych zespołów metodyczno-programowych;
16)
występowanie z wnioskami oraz opiniowanie planów produkcyjnych i finansowych szkolnych gospodarstw pomocniczych, usług, finansów, zatrudnienia, zaopatrzenia, stypendiów oraz sprawozdawczości;
17)
nadzorowanie i współdziałanie z właściwymi komórkami wydziału i innymi jednostkami prezydium rady narodowej w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek podległych.

Sprawy plastyki i sztuki ludowej.

§  8.
Grupa spraw plastyki i sztuki ludowej obejmuje:
1)
współpracę z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem plastyki i sztuki ludowej oraz występowanie z wnioskami o przyznanie im dotacji;
2)
pomoc w załatwianiu spraw bytowych plastyków zawodowych i twórców ludowych przy współpracy ze związkami twórców i instytucjami pracującymi w dziedzinie sztuki ludowej;
3)
koordynację wystaw artystycznych na terenie województwa;
4)
inicjowanie organizacji wystaw i konkursów w zakresie sztuki ludowej;
5)
prowadzenie zakupów dzieł sztuki twórców zawodowych i dzieł sztuki ludowej;
6)
organizowanie nadzoru artystycznego w zakresie rozpowszechnienia plastyki nad:
a)
wydawnictwami okolicznościowymi (plakaty, ulotki, dyplomy, pocztówki itd.),
b)
poziomem artystycznym produkcji przemysłu drobnego,
c)
budową pomników,
d)
poziomem wnętrz obiektów użyteczności publicznej i propagandą od strony plastycznej;
7)
osiedlanie i otaczanie opieką twórców (plastyków) na terenie województwa (miasta);
8)
udzielanie stypendiów plastykom i twórcom ludowym;
9)
obsługę wojewódzkiej komisji artystycznej w zakresie spraw nadzoru artystycznego, ocen i zakupów;
10)
współpracę ze związkami twórców i towarzystwami popierania sztuk pięknych oraz instytucjami przemysłowo-handlowymi artystycznych przedmiotów użytkowych.
§  9.
Dla zapewnienia właściwej organizacji pracy i funkcjonowania wydziału kultury prezydium rady narodowej może powołać następujące komórki organizacyjne:

-

oddział ogólno-organizacyjny,

-

oddział planowania i inwestycji,

-

oddział finansów i księgowości, z tym że kierownikiem oddziału powinien być główny księgowy,

-

oddział pracy kulturalno-oświatowej,

-

oddział lub stanowisko pracy do spraw bibliotek,

-

oddział lub stanowisko pracy do spraw szkół artystycznych,

-

stanowisko pracy starszego instruktora do spraw plastyki i sztuki ludowej.

§  10.
Kierownik wydziału kieruje całokształtem spraw wydziału i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania wydziału, nie zastrzeżonych do decyzji prezydium rady narodowej.
§  11.
1.
Przy wydziale kultury działa kolegium jako stały organ doradczy i opiniodawczy kierownika wydziału kultury.
2.
W skład kolegium wchodzą: kierownik wydziału kultury i jego zastępcy oraz członkowie w liczbie od 4 do 8, powoływani i odwoływani na wniosek kierownika wydziału kultury przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego prezydium rady narodowej spośród pracowników, zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach podległych wydziałowi kultury. W zależności od rodzaju rozpatrywanych przez kolegium zagadnień wskazane jest zapraszanie na posiedzenia kolegium przedstawicieli zainteresowanych związków twórców, stowarzyszeń kulturalnych i organizacji społecznych.
3.
Kolegium rozpatruje węzłowe zagadnienia wydziału kultury, a w szczególności:
a)
zasadnicze założenia polityki kulturalnej,
b)
zasadnicze zagadnienia dotyczące perspektyw rozwoju poszczególnych dziedzin kultury kierowanych przez wydział kultury,
c)
podstawowe zagadnienia inwestycji oraz kapitalnych remontów,
d)
sprawozdania z działalności i analizy ekonomicznej komórek organizacyjnych wydziału kultury, jednostek podległych oraz działalności organów i placówek działających na terenie województwa,
e)
sprawy dotyczące zasadniczych braków i trudności zagrażających wykonaniu podstawowych zadań planu,
f)
sprawy wymiany kulturalnej z zagranicą (rozpatrywanie i opiniowanie wniosków dotyczących wyjazdów za granicę oraz pomoc w organizowaniu pobytu gości zagranicznych, np. solistów i zespołów, w organizowaniu wystaw zagranicznych itp.).
4.
Wyniki obrad kolegium ujmowane są w postaci wniosków.
5.
Kolegium działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez kolegium i zatwierdzonego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego prezydium rady narodowej.

Zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziału (oddziału) kultury i stanowiska pracy do spraw kultury prezydium powiatowej, miejskiej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej.

§  12.
1.
Do zakresu działania wydziału (oddziału) kultury należy:
1)
opracowywanie planu rozwoju życia kulturalnego na terenie powiatu, miasta - w porozumieniu z organizacjami kulturalnymi, społecznymi i instytucjami gospodarczymi,
2)
podejmowanie inicjatywy i pomoc w organizowaniu sieci placówek i ośrodków działalności kulturalno-oświatowej,
3)
koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
4)
nadzorowanie całokształtu działalności prowadzonej przez jednostki podległe (domy kultury, biblioteki, świetlice, kluby, zespoły amatorskie i inne oraz organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne),
5)
udzielanie wytycznych i instruktażu prezydiom rad narodowych niższego szczebla,
6)
popieranie rozwoju twórczości artystycznej w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, plastyki i sztuki ludowej,
7)
popieranie rozwoju i działalności stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
8)
sprawowanie opieki nad zabytkami w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków.
2.
Wydział (oddział) kultury załatwia w szczególności sprawy:
1)
opiniowania i występowania z wnioskami w sprawach finansowych i inwestycyjnych oraz pomoc w zaopatrywaniu ośrodków kulturalno-oświatowych w materiały repertuarowe, wydawnictwa, stroje, instrumenty i inne,
2)
prowadzenia spraw związanych z dotowaniem placówek i organizacją ośrodków działalności kulturalno-oświatowej,
3)
organizowania szkolenia pracowników i działaczy kulturalno-oświatowych oraz tworzenia ośrodków poradnictwa i instruktażu,
4)
organizowania pomocy zawodowych placówek artystycznych dla zespołów amatorskich,
5)
upowszechniania doświadczeń pracy amatorskich zespołów artystycznych,
6)
współdziałania z prasą, radiem, radiowęzłami, filmem i wydawnictwami w zakresie upowszechniania doświadczeń działalności kulturalno-oświatowej,
7)
udzielania zezwoleń na organizowanie przedsięwzięć rozrywkowych na terenie powiatu i miasta,
8)
koordynowania planów obsługi terenu przez teatry, opery i zespoły artystyczno-widowiskowe,
9)
pomocy w organizacji wystaw artystycznych i sztuki ludowej,
10)
koordynowania i nadzorowania obchodów i masowych imprez artystycznych,
11)
sprawowania opieki nad samorodnymi talentami,
12)
współpracy z Państwowym Instytutem Sztuki w zbieraniu i popularyzowaniu miejscowego folkloru oraz udzielania pomocy twórcom ludowym,
13)
załatwiania spraw związanych z pobytem delegacji zagranicznych,
14)
pracy kulturalno-oświatowej wśród ludności rodzimej Ziem Zachodnich i grup narodowościowych.
3.
Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do powiatowej (miejskiej) biblioteki publicznej.
§  13.
Dla właściwego zapewnienia organizacji pracy i funkcjonowania wydziału (oddziału) kultury prezydium powiatowej, miejskiej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej, prezydia tych rad mogą powołać oddziały lub stanowiska pracy:

-

do spraw administracyjno-organizacyjnych,

-

"kulturalno-oświatowych,

-

"amatorskiego ruchu artystycznego.

§  14.
Kierownik wydziału (oddziału) kieruje całokształtem spraw wydziału (oddziału) i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania wydziału (oddziału), nie zastrzeżonych do decyzji prezydium rady narodowej.

Zakres działania prezydiów rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów, w osiedlach i gromadach w dziedzinie kulturalno-oświatowej.

§  15.
1.
Do zadań prezydiów rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów, w osiedlach i gromadach należy:
1)
planowanie w budżecie funduszów na organizację życia kulturalnego,
2)
organizowanie i koordynowanie przy współudziale organizacji społecznych, spółdzielczych i innych życia kulturalnego na danym terenie,
3)
utrzymywanie domów kultury, świetlic, bibliotek bądź innych placówek kulturalno-oświatowych oraz występowanie do prezydium powiatowej rady narodowej w sprawie budowy i kapitalnych remontów placówek kulturalno-oświatowych,
4)
sprawowanie opieki nad sztuką ludową,
5)
sprawowanie opieki nad zabytkami w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków,
6)
inicjowanie i organizowanie wspólnie z organizacjami społecznymi czynów społecznych (budowa, remonty i utrzymanie w należytym stanie placówek kulturalno-oświatowych),
7)
udzielanie pomocy zespołom artystycznym i kinom objazdowym, przybywającym na ich teren.
2.
Kierownicy placówek kulturalno-oświatowych (domów kultury, bibliotek i świetlic) mogą w odpowiednich warunkach za zgodą prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, osiedli i gromad sprawować funkcje w zakresie organizacji życia kulturalno-oświatowego.

Przepisy końcowe.

§  16.
1.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych wydziału kultury uchwala prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na wniosek kierownika wydziału kultury, uzgodniony z kierownikiem wydziału organizacyjnego prezydium.
2.
Organizację wewnętrzną i zakres działania organów kultury w prezydiach powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty) rad narodowych uchwala prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
3.
Zgodnie z przepisami § 19 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie podziału większych miast na dzielnice oraz zakresu działania dzielnicowych rad narodowych i ich organów (Monitor Polski Nr A-43, poz. 543) zakres działania oddziału kultury lub stanowiska pracy do spraw kultury prezydium dzielnicowej rady narodowej określa właściwe prezydium miejskiej rady narodowej na podstawie przepisów § 12 niniejszej instrukcji.
§  17.
Z dniem wejścia w życie instrukcji traci moc instrukcja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zakresu i podziału funkcji w wydziałach i oddziałach kultury prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1499) z wyjątkiem przepisów § 6 dotyczących wojewódzkiego konserwatora zabytków.
§  18.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.