§ 3. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1964.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1964 r.
§  3.
1.
Zespołem kieruje kierownik zespołu, powoływany i odwoływany przez prezydium rady narodowej.
2.
Nadzór nad działalnością zespołu sprawuje prezydium rady narodowej, które zespół powołało.
3.
Wynagrodzenie kierownika oraz pracowników administracyjnych zespołu ustala prezydium rady narodowej według stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników administracyjnych biur projektów, wymienionych w części III (pracownicy administracyjni) pod lp. 2 do 8 tabeli wynagrodzeń, zawartej w § 1 załącznika do uchwały nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 52, poz. 307 i z 1961 r. Nr 63, poz. 271).
4.
W wypadkach uzasadnionych znaczną wielkością zespołu prezydium rady narodowej może przyznać kierownikowi zespołu wynagrodzenie wymienione pod lp. 1 tabeli powołanej w ust. 3.
5.
W razie pracy w niepełnym wymiarze godzin w stosunku do czasu pracy obowiązującego w państwowych jednostkach projektowania wynagrodzenie należy ustalić proporcjonalnie do zmniejszonego wymiaru godzin pracy.