§ 6. - Tworzenie i gospodarowanie rezerwami funduszu płac.

Monitor Polski

M.P.1977.32.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.
§  6.
1.
Rezerwa funduszu płac jednostki gospodarczej może być wykorzystana w danym roku obliczeniowym do wysokości kwoty ustalonej w trybie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 na:
1)
pokrycie w pierwszej kolejności przekroczeń funduszu płac na koniec roku,
2)
dodatkowe zachęty materialne (premie i nagrody),
3)
pokrycie skutków zmian zasad wynagradzania ustalonych przez Radę Ministrów.
2.
Rezerwa funduszu płac organizacji gospodarczej w części przewidzianej do wykorzystania w danym roku obliczeniowym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2, może być przeznaczona w formie pożyczki lub dotacji na:
1)
pokrycie w pierwszej kolejności przekroczeń funduszu płac powstałych na koniec roku w zgrupowanych jednostkach gospodarczych,
2)
pokrycie skutków zmian zasad wynagradzania ustalonych przez Radę Ministrów,
3)
zasilanie funduszu płac jednostek gospodarczych, zwłaszcza tych, które podejmują dodatkową produkcję na eksport lub rynek o wyższej niż przeciętna praco- i płacochłonności lub realizują przedsięwzięcia w zakresie postępu techniczno-ekonomicznego.
3.
Resortowa rezerwa funduszu płac w części przewidzianej do wykorzystania w danym roku obliczeniowym, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c), może być w szczególności przeznaczona w formie pożyczki lub dotacji na:
1)
pokrycie przekroczeń funduszu płac organizacji gospodarczych i jednostek gospodarczych uznanych przez ministra za gospodarczo uzasadnione,
2)
zasilanie funduszu płac organizacji gospodarczych, zwłaszcza tych, które podejmują dodatkową pracochłonną produkcję na eksport i rynek,
3)
uzupełnienie funduszu płac organizacji gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie skutków zmian zasad wynagradzania ustalonych przez Radę Ministrów.
4. 3
Przekroczenia funduszu płac na wszystkich szczeblach organizacyjnych w części nie pokrytej rezerwami funduszu płac, przewidzianymi do wykorzystania w roku obliczeniowym, pomniejszają stan rezerw funduszu płac do wysokości zaistniałego przekroczenia, niezależnie od obowiązujących sankcji.
3 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 72 z dnia 16 maja 1979 r. (M.P.79.14.80) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1979 r.