Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1970 r. - M.P.1969.7.68 - OpenLEX

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1970 r.

Monitor Polski

M.P.1969.7.68

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1971 r.

WYTYCZNE
PREZYDIUM KOMITETU NAGRÓD PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 lutego 1969 r.
w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1970 r.

W celu wykonania uchwały nr 410 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki (Monitor Polski z 1964 r. Nr 1, poz. 1 i z 1965 r. Nr 21, poz. 96), zwanej dalej "uchwałą nr 410 Rady Ministrów", ustala się następujące wytyczne w sprawie trybu zgłaszania w 1969 r. wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1970 r.:
Przy zgłaszaniu wniosków o przyznanie nagród państwowych należy uwzględniać:
1)
w dziedzinie nauki - prace stanowiące poważny wkład w rozwój nauk społecznych, matematyczno-fizycznych, biologicznych, medycznych, chemicznych, geologicznych, technicznych i innych;
2)
w dziedzinie techniki - rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, organizacyjne i projektowe, powodujące poważne korzyści dla gospodarki narodowej, a w szczególności:
a)
oryginalne wynalazki i usprawnienia techniczne, nowe rozwiązania problemów technicznych zastosowane po raz pierwszy w kraju lub adaptacje rozwiązań już dokonanych do całkowicie nowych warunków,
b)
uruchomienie nowych i trudnych do opanowania technicznego produkcji, które dały bezpośrednio lub pośrednio dodatnie efekty ekonomiczne,
c)
nowe postępowe rozwiązania w projektach architektonicznych oraz projektach kształtowania przestrzennego miast i wsi;
3)
w dziedzinie kultury i sztuki - osiągnięcia literackie, artystyczne, z zakresu wiedzy o literaturze i sztuce lub krytyki artystycznej, stanowiące wkład do kultury narodowej, a w szczególności:
a)
wybitne dzieła literackie,
b)
wybitne dzieła plastyczne (w tym również fotografika) oraz z dziedziny wystawiennictwa i artystycznego wzornictwa przemysłowego,
c)
wybitne dzieła, kreacje lub osiągnięcia teatralne, filmowe, muzyczne, choreograficzne, radiowe i telewizyjne.
1.
Wnioski o przyznanie nagród zgłaszają kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr 410 Rady Ministrów w trybie ust. 3 tegoż paragrafu.
2.
Wnioski o przyznanie nagród państwowych mogą dotyczyć bądź indywidualnych osób, bądź zespołów. W skład zespołów mogą wchodzić tylko osoby, które wniosły twórczy wkład do pracy przedstawionej do nagrody. W razie zgłaszania do nagrody państwowej zespołu należy we wniosku podać pełny jego skład, opisać dokładnie wkład pracy każdego członka zespołu, określić, na czym polega istota twórczego wkładu w osiągnięcie, oraz zaproponować podział nagrody proporcjonalnie do wniesionego wkładu.
3.
Kierownik jednostki podejmuje decyzję w sprawie zgłoszenia wniosku na podstawie oceny prac kandydatów przedstawionych do nagród dokonanej przez zespół złożony z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w danej dziedzinie, cieszących się zaufaniem i zapewniających rzetelny, obiektywny wybór kandydatów, oraz przedstawicieli odpowiednich instancji organizacji partyjnych i związkowych.
4.
Wnioski o przyznanie nagród państwowych powinny zawierać:
1)
imię i nazwisko autora prac,
2)
datę i miejsce urodzenia,
3)
stopień i tytuł naukowy,
4)
adres prywatny,
5)
nazwę i adres zakładu pracy oraz zajmowane stanowisko,
6)
ogólną charakterystykę całokształtu twórczości i działalności naukowej, technicznej, literackiej, artystycznej i społecznej kandydata (autora pracy); we wnioskach zespołowych dane wymienione w pkt 1-6 odnoszą się do każdego członka zespołu,
7)
dokumentację wyjaśniającą istotę pracy i uzasadniającą jej doniosłość.
5.
Dokumentacja wymieniona w ust. 4 pkt 7 powinna zawierać dla prac:
1)
z dziedziny nauki:
a)
wyczerpujący opis prac przedstawionych do nagrody, ich wyniki i publikacje (recenzje o pracy, dane o przekładach na języki obce), wskazanie, czy wyniki można zastosować w gospodarce narodowej,
b)
opinie instytutów naukowych, naukowo-badawczych oraz laboratoriów, reprezentujących zainteresowane ośrodki naukowe;
2)
z dziedziny techniki:
a)
wyczerpujący opis, rysunki, schematy, fotografie lub receptury, ewentualnie uzyskane patenty (tytuły i numery),
b)
wskazanie, czy i w jakim stopniu praca została zastosowana w gospodarce narodowej, uzyskane z tego tytułu bądź przewidywane korzyści ekonomiczne,
c)
opinie odpowiednich instytutów, laboratoriów, ośrodków naukowo-badawczych, zakładów produkcyjnych, użytkowników, ewentualnie właściwych stowarzyszeń naukowo-technicznych;
3)
z dziedziny kultury i sztuki:
a)
charakterystykę dzieła, ocenę osiągnięcia artystycznego oraz uzasadnienie jego znaczenia (publikacje, recenzje, dane o przekładach na języki obce),
b)
opinie związków i środowisk twórczych.

Wnioski nie posiadające pełnej dokumentacji i nie uzupełnione przez wnioskodawcę w określonym terminie nie będą rozpatrywane.

1.
Przy zgłaszaniu wniosków o przyznanie nagród państwowych w 1972 r. należy uwzględniać prace i osiągnięcia z lat 1970 i 1971 oraz wcześniejsze, jeżeli ich zastosowanie w praktyce bądź potwierdzenie ich wartości nastąpiło w tych latach.
2.
Ministrowie i kierownicy centralnych organów administracji państwowej, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych, przewodniczący rad narodowych szczebla wojewódzkiego oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej ustalą tryb i terminy zgłaszania przez podległe im jednostki organizacyjne wniosków o przyznanie nagród państwowych w terminie umożliwiającym zgłoszenie tych wniosków przez organy nadrzędne, wymienione w § 4 ust. 3 uchwały nr 410 Rady Ministrów, do dnia 15 grudnia 1971 r. Wymieniony termin obowiązuje organy nadrzędne do złożenia w Sekretariacie Komitetu również wniosków ponownie skierowanych przez wnioskodawców w trybie § 4 ust. 3 uchwały nr 410 Rady Ministrów.
3.
Wnioskodawcy mogą wystąpić o przyznanie nagród państwowych osobom zgłoszonym w 1970 r., a nie wyróżnionym przez Komitet nagrodą państwową, o ile w uzasadnieniu wniosków znajdą się nowe elementy dokumentujące doniosłość osiągnięcia proponowanego do nagrody. Wnioski powtórnie zgłoszone mogą uwzględniać prace dokonane w okresie poprzedzającym lata 1970 i 1971, o ile ich zastosowanie w praktyce bądź potwierdzenie wartości nastąpiło w tych latach.
1 Dział III zmieniony przez wytyczne z dnia 15 lutego 1971 r. (M.P.71.16.119) zmieniającej nin. wytyczne z dniem 19 marca 1971 r.