Tryb składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne wniosków o zezwolenie na prowadzenie kursów zleconych przez przedsiębiorstwa państwowe, zasady udzielania zezwoleń oraz nadzór nad tymi kursami.

Monitor Polski

M.P.1965.13.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 27 lutego 1965 r.
w sprawie trybu składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne wniosków o zezwolenie na prowadzenie kursów zleconych przez przedsiębiorstwa państwowe, zasad udzielania zezwoleń oraz nadzoru nad tymi kursami.

Na podstawie § 14 ust. 1 i 7 oraz §§ 22 i 31 uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kursach, należy przez to rozumieć kursy zlecone organizacjom spółdzielczym i społecznym przez przedsiębiorstwa państwowe w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274).
1.
Organizacje, o których mowa w § 1, mogą prowadzić kursowe szkolenie lub doskonalenie zawodowe na podstawie zezwolenia udzielonego przez kuratorium okręgu szkolnego.
2.
Zezwolenie może być cofnięte, gdy organizator kursu naruszył przepisy niniejszego zarządzenia albo przestały istnieć warunki, które uzasadniały udzielenie zezwolenia.
3.
Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli zlecenie kursu nastąpiło na zasadach określonych w § 6 ust. 2 uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r., jednakże organizator obowiązany jest zarejestrować ten kurs we właściwym dla miejsca prowadzenia kursu kuratorium okręgu szkolnego w terminie 14 dni przed datą uruchomienia.
Organizacje spółdzielcze i społeczne mogą prowadzić zlecone szkolenie kursowe lub doskonalenie zawodowe, jeżeli działalność taka jest przewidziana statutem organizacji lub innym aktem prawnym określającym zakres jej działalności.
1.
Organizacja spółdzielcza i społeczna, organizująca kurs, składa w kuratorium okręgu szkolnego, na terenie którego kurs ma być prowadzony, wniosek o zezwolenie na prowadzenie kursu wraz z dowodem zlecenia kursu.
2.
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie kursu powinien zawierać:
1)
program kursu,
2)
czas trwania i miejsce prowadzenia kursu,
3)
projektowany termin uruchomienia kursu,
4)
preliminarz budżetowy wraz z oświadczeniem, że wysokość opłat została skalkulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)
dane dotyczące personelu:
a)
dane personalne o kierowniku kursu,
b)
nazwiska osób przewidzianych do prowadzenia zajęć, ich kwalifikacje, zawód, stanowisko w zawodzie i miejsce pracy,
6)
przewidzianą liczbę osób, które mają korzystać z kursu,
7)
warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci na kurs (wiek, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód),
8)
dane dotyczące pomieszczenia oraz wyposażenia w sprzęt, urządzenia i pomoce naukowe,
9)
ewentualnie inne dane, których zażąda kuratorium okręgu szkolnego.
1.
Kierownik i prowadzący zajęcia na kursach o poziomie nie przekraczającym wykształcenia średniego powinni posiadać kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych lub techników zawodowych w zależności od stopnia kursu.
2.
W uzasadnionych wypadkach kuratorium okręgu szkolnego może wyrazić zgodę na zatrudnienie na kursie osób nie odpowiadających tym warunkom, jeżeli posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Zezwolenie na prowadzenie kursu nie może być udzielone, jeżeli:
1)
prowadzenie kursu wykracza poza zakres działania jednostki organizującej kurs, ustalony w statucie lub innym akcie prawnym;
2)
prowadzenie kursu nie jest uzasadnione potrzebami społecznymi bądź gospodarczymi;
3)
kurs ze względu na program, czas trwania oraz kwalifikacje prowadzących zajęcia, nie gwarantuje zrealizowania założonych celów.
Zezwolenia na prowadzenie przez organizacje spółdzielcze i społeczne kursów na poziomie wyższym od wykształcenia średniego udziela kurator okręgu szkolnego, właściwy dla miejsca prowadzenia kursu, na podstawie przedstawionej przez organizację starającą się o zezwolenie na prowadzenie kursu opinii instytucji, których wykaz i tryb działania dla poszczególnych specjalności i terenów został ustalony przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.
Kurs może być uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia kuratorium okręgu szkolnego. Zezwolenie na prowadzenie kursu bądź decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia powinny być wydane przez kuratorium okręgu szkolnego w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Data uruchomienia i zakończenia kursu powinna być podana do wiadomości kuratorium okręgu szkolnego co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia lub zakończenia kursu.
Zezwolenie traci ważność, jeśli kurs nie został uruchomiony w terminie określonym we wniosku.
1.
Kuratorium okręgu szkolnego może zarządzić likwidację kursu, jeśli się okaże, że:
1)
poziom naukowy lub wychowawczy kursu jest niedostateczny albo
2)
osoby odpowiedzialne za prowadzenie kursu nie przestrzegają przepisów lub zaleceń organów administracji szkolnej, albo
3)
uczestnicy kursu nie mają zapewnionych warunków szkoleniowych.
2.
Przed powzięciem decyzji o likwidacji kursu z przyczyn wskazanych w ust. 1 kuratorium okręgu szkolnego wyznacza termin do usunięcia tych niewłaściwości, jednocześnie zawiadamiając o tym jednostkę zlecającą prowadzenie kursu.
1.
Program nauczania kursu powinien określać:
1)
stopień kursu,
2)
cele nauczania,
3)
plan nauczania,
4)
materiał nauczania z uwzględnieniem ilości godzin przeznaczonych na opracowanie poszczególnych tematów;
5)
wskazówki metodyczne,
6)
wykaz niezbędnej lektury i pomocy naukowych.
2.
Program nauczania, o którym mowa w ust. 1, powinien być zatwierdzony w myśl zasad ustalonych w porozumieniu z Ministrem Oświaty przez ministra, któremu podlega jednostka organizacyjna zlecająca prowadzenie kursu. W zasadach ustalania programów szkolenia technicznego powinien być przewidziany udział Naczelnej Organizacji Technicznej lub zrzeszonego w niej stowarzyszenia, właściwego ze względu na kierunek szkolenia.
1.
Dowodem ukończenia kursu jest zaświadczenie wydane przez organizację, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie kursu.
2.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu nie może bez zgody Ministra Oświaty zawierać żadnych klauzul o uprawnieniach przysługujących absolwentowi kursu.
3.
Uznanie ukończenia określonego kursu za spełnienie przewidzianych w przepisach szczególnych wymagań kwalifikacyjnych dla celów zaszeregowania może nastąpić tylko za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac, wydaną w porozumieniu z Ministrem Oświaty.
1.
Nadzór nad kursami prowadzonymi na podstawie wydanych zezwoleń sprawuje kuratorium okręgu szkolnego.
2.
Kuratorium okręgu szkolnego może powierzyć wydziałowi oświaty i kultury sprawowanie nadzoru nad niektórymi kursami odpowiadającymi pod względem kierunku i stopnia szkołom nadzorowanym przez ten wydział.
3.
Nadzór obejmuje w szczególności:
1)
kontrolę i pomoc w realizacji programów nauczania przez dokonywanie wizytacji kursów i udzielanie wskazówek metodycznych,
2)
kontrolę kwalifikacji kierownika i personelu pedagogicznego,
3)
kontrolę poziomu nauczania i wychowania,
4)
kontrolę przebiegu egzaminów końcowych, jeżeli program kursu egzaminy takie przewiduje, oraz ocenę wyników nauczania,
5)
kontrolę wyposażenia w urządzenia i pomoce naukowe,
6)
wgląd w działalność finansowo-gospodarczą kursu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.