§ 2. - Tryb przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom dodatków do uposażenia za pracę w zakładach opieki zdrowotnej otwartej oraz zasady wykorzystywania w tym zakresie opinii oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monitor Polski

M.P.1963.55.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1963 r.
§  2.
1.
Wysokość przyznanego dodatku może być od pierwszego dnia najbliższego miesiąca obniżona częściowo lub do dolnej jego granicy na określony czas, jeżeli lekarz nie wykonuje sumiennie swych obowiązków.
2.
O obniżeniu wysokości dodatku decyduje organ, który zawarł z lekarzem (lekarzem dentystą) umowę o pracę za zgodą organu nadrzędnego oraz w porozumieniu z radą zakładową bądź delegatem związkowym.
3.
Przed powzięciem decyzji o obniżeniu dodatku zainteresowany lekarz (lekarz dentysta) powinien być wezwany do złożenia pisemnego wyjaśnienia na stawiane mu zarzuty.
4.
Decyzja o obniżeniu dodatku powinna być doręczona lekarzowi (lekarzowi dentyście) na piśmie wraz z uzasadnieniem.