Monitor Polski

M.P.1954.A-32.474

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 31 marca 1954 r.
w sprawie trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla lekarzy.

Na podstawie § 7 uchwały nr 993 Prezydium Rządu z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie stypendiów dla lekarzy odbywających specjalizację (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1517) zarządza się, co następuje:
§  1. Stypendium może być przyznane lekarzowi, który:
1) zamierza odbyć specjalizację w dziedzinie medycyny objętej planem stypendialnym,
2) wykazuje uzdolnienie i zamiłowanie w zakresie obranej dziedziny medycyny oraz należytą postawę społeczno-polityczną,
3) wniósł podanie i został zakwalifikowany do otrzymania stypendium przez wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rektora akademii medycznej.
§  2. Informacji o dziedzinach medycyny objętych planem stypendialnym (§ 1 pkt 1) udzielają osobom zainteresowanym wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych i rektorzy akademii medycznych - na podstawie danych uzyskanych z Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich.
§  3.
1. Lekarz wykonujący zawód, który ubiega się o stypendium, powinien wnieść podanie do wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej, w którym jest zarejestrowany.
2. Student V roku studiów na wydziale lekarskim akademii medycznej, który bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu pragnie rozpocząć odbywanie specjalizacji, powinien w terminie między 1 a 30 czerwca wnieść podanie o przyznanie stypendium do rektora akademii medycznej.
§  4.
1. W podaniu o przyznanie stypendium należy wskazać dziedzinę zamierzonej specjalizacji oraz miejscowość, w której ubiegający się pragnie odbywać specjalizację.
2. Do podania należy załączyć życiorys w dwóch egzemplarzach oraz dwa wypełnione egzemplarze ankiety personalnej.
§  5.
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 3 wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej - po zasięgnięciu opinii przewodniczącego zespołu specjalistów wojewódzkich oraz rady zakładowej (miejscowej) właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia lekarza, a rektor akademii medycznej - po zasięgnięciu opinii profesora właściwego ze względu na zamierzoną dziedzinę specjalizacji i komisji kwalifikacyjnej dla pomocniczych pracowników nauki, wydaje decyzję o zakwalifikowaniu osoby zainteresowanej do otrzymania stypendium lub o odmowie zakwalifikowania.
2. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna być zawiadomiona o decyzji (ust. 1) w ciągu miesiąca od dnia wniesienia podania.
3. W przypadku gdy podanie zawiera braki formalne, a w szczególności zostało wniesione niezgodnie z przepisami § 1 pkt 1 lub § 3, wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rektor akademii medycznej zwraca podanie wraz z odpowiednim wyjaśnieniem.
§  6.
1. Wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej w przypadku zakwalifikowania lekarza do otrzymania stypendium przedstawia akta sprawy Ministrowi Zdrowia za pośrednictwem Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich.
2. Rektor akademii medycznej przedstawia Ministrowi Zdrowia za pośrednictwem Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich akta dotyczące studenta zakwalifikowanego do otrzymania stypendium - niezwłocznie po dopełnieniu przez niego wszystkich warunków wymaganych do otrzymania dyplomu.
§  7.
1. Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich zawiadamia zainteresowanych lekarzy za pośrednictwem wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub akademii medycznej o decyzji Ministra Zdrowia w sprawie przyznania stypendium.
2. Zawiadomienie o decyzji przyznającej stypendium powinno określać termin i zakład, w którym lekarz ma przystąpić do odbywania specjalizacji, oraz powinno być doręczone lekarzowi nie później niż na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia specjalizacji. Odpis takiego zawiadomienia powinien być doręczony zakładowi, w którym lekarz ma odbywać specjalizację.
3. W przypadku nieprzystąpienia przez lekarza bez uzasadnionych przyczyn do odbywania specjalizacji w wyznaczonym terminie decyzja o przyznaniu stypendium traci ważność.
§  8.
1. Zakład, w którym lekarz pobierający stypendium odbywa specjalizację, jest obowiązany:
1) wypłacać lekarzowi stypendium miesięcznie z góry,
2) zwracać mu koszty przejazdów związanych z odbywaniem specjalizacji - według zasad obowiązujących pracowników państwowych pobierających uposażenie grupy I do VIII,
3) przekazywać właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne lekarza, o ile nie jest on objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu.
2. Fundusze na cele określone w ust. 1 przekazuje zakładowi Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.