Monitor Polski

M.P.1955.17.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 stycznia 1955 r.
w sprawie trybu postępowania prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych - wydziałów finansowych oraz przedsiębiorstw elektryfikacji rolnictwa w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506 i z 1953 r. Nr 9, poz. 27) oraz w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32, poz. 135) i przepisami uchwały nr 680 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Monitor Polski Nr A-104, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

I.

Przepisy ogólne.

§  1. Powołane w niniejszej instrukcji artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32, poz. 135).
§  2. Używane w niniejszej instrukcji skróty oznaczają:
1) uchwała nr 680 - uchwała nr 680 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Monitor Polski Nr A-104, poz. 1341),
2) PER - Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa,
3) prez. w.r.n. - prezydium wojewódzkiej rady narodowej - wydział finansowy,
4) prez. p.r.n. - prezydium powiatowej rady narodowej- wydział finansowy.
§  3. Opłatę elektryfikacyjną wymierzają i pobierają prez. p.r.n. w trybie przepisów: dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506 i z 1953 r. Nr 9, poz. 27) i dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452).

II.

Wstępne postępowanie wymiarowe w sprawach opłaty elektryfikacyjnej.

§  4.
1. Dla wsi i osiedli, w których mają być prowadzone prace w ramach powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, sporządza się wykazy właścicieli budynków objętych powszechną elektryfikacją.
2. Wykazy właścicieli budynków (ust. 1) obowiązane są sporządzić prez. p.r.n. dla każdej elektryfikowanej wsi (osiedla) oddzielnie w ciągu 2 tygodni od wezwania przez PER do złożenia wykazu właścicieli, a w braku wezwania przez PER najpóźniej do dnia ogłoszenia przez przewodniczącego prezydium powiatowej rady narodowej powszechnej elektryfikacji w danej wsi lub osiedlu.
3. Wykazy właścicieli budynków sporządza się w 2 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, wypełniając kolumny 1 - 4 włącznie.
§  5. Do wykazu nie wpisuje się:
1) urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw pod zarządem państwowym, central spółdzielni oraz spółdzielni (z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które podlegają wpisaniu do wykazu), użytkujących budynki w elektryfikowanej wsi lub osiedlu,
2) innych organizacji i instytucji, nie wymienionych w pkt 1, które zgłoszą wniosek o objęcie ich elektryfikacją i które opłacają rzeczywiste koszty przyłączenia i wykonania urządzeń w wysokości i terminach ustalonych przez PER (§ 8 uchwały nr 680).
§  6.
1. W kolumnie 1 wykazu podaje się liczbę kolejną, pod którą został wpisany do wykazu właściciel budynku objętego powszechną elektryfikacją.
2. W kolumnie 2 wykazu zamieszcza się:
1) nazwisko i imię właściciela budynku objętego powszechną elektryfikacją bez względu na to, czy budynek zajmowany jest przez właściciela lub jest przez niego w całości lub w części wynajmowany,
2) nazwiska i imiona każdego z właścicieli budynków w oddzielnych pozycjach wykazu, gdy części budynku stanowią przedmiot odrębnej własności każdego z właścicieli,
3) nazwiska i imiona wszystkich współwłaścicieli budynku pod jedną pozycją wykazu, gdy budynek stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, z tym że PER obowiązane jest wykonać tyle instalacji wewnętrznych (standartów), ile w nim znajduje się odrębnych gospodarstw domowych, jednak nie więcej niż jest współwłaścicieli budynku; wymiaru opłaty elektryfikacyjnej dokonuje się dla każdego ze współwłaścicieli oddzielnie w zależności od jego przychodowości z gospodarstwa rolnego lub z innych źródeł,
4) nazwisko i imię osoby użytkującej budynek, którą prez. p.r.n. obciążyło obowiązkiem uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej (§ 1 ust. 2 uchwały nr 680); - dotyczy to w szczególności osób, którym np. przydzielono gospodarstwa rolne w ramach osadnictwa bez doręczenia aktu nadania.
3. Jeżeli budynek stanowi własność osoby, która jest właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego, wówczas w kolumnie 3 wykazu podaje się przychodowość gospodarstwa rolnego z roku poprzedzającego rok planowanego przystąpienia do prac elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu, np. w wykazie właścicieli budynków objętych powszechną elektryfikacją w 1954 r. podaje się w kolumnie 3 przychodowość gospodarstwa rolnego z roku 1953 (§ 2 ust. 1 uchwały nr 680); zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy właściciel gospodarstwa rolnego lub którakolwiek z osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym pobiera wynagrodzenie za pracę lub jest równocześnie podatnikiem podatku obrotowego lub dochodowego (przy ustalaniu wysokości opłaty elektryfikacyjnej nie bierze się bowiem pod uwagę przychodów z innych źródeł poza gospodarstwem rolnym, osiąganych przez podatnika podatku gruntowego lub przez którąkolwiek z osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym),
4. Jeżeli budynek stanowi własność osoby nie będącej właścicielem gospodarstwa rolnego, której źródłem utrzymania jest wynagrodzenie za pracę najemną, wówczas w celu dokonania wymiaru opłaty w kolumnie 4 wykazu podaje się przychodowość "do 7.600 zł" (§ 2 ust. 2 uchwały nr 680); zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy właściciel budynku elektryfikowanego lub którakolwiek z osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym jest równocześnie podatnikiem podatku obrotowego lub dochodowego.
5. Jeżeli budynek stanowi osobistą własność członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, wówczas w kolumnie 3 wykazu podaje się przychodowość z działki przyzagrodowej.
6. Jeżeli budynek stanowi własność osoby nie objętej przepisami § 2 ust. 1, 2 i 4 uchwały nr 680, wówczas w celu dokonania wymiaru opłaty, zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, w kolumnie 4 wykazu podaje się przychodowość:
a) w kwocie "do 7.600 zł" dla właścicieli budynków utrzymujących się z renty (za wysługę lat, starczej, inwalidzkiej lub rodzinnej); zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy właściciel lub którakolwiek z osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym jest równocześnie podatnikiem podatku obrotowego lub dochodowego,
b) w pozostałych przypadkach - przychodowość w kwocie, którą ustali prez. p.r.n. (§ 2 ust. 3 uchwały nr 680); przychodowość ta powinna być określona w kwocie odpowiadającej faktycznemu przychodowi osiąganemu przez daną osobę a w szczególności faktycznemu przychodowi osiąganemu ze źródeł, z których przychody podlegają podatkowi obrotowemu lub dochodowemu; w tym przypadku w kolumnie wykazu zamieszcza się także adnotację co do rodzaju źródeł, z których podatnik osiąga przychody (np. przychody z młyna 12.600 zł).
§  7.
1. Wykazy właścicieli budynków prezydia p.r.n. przesyłają do PER niezwłocznie po ich wypełnieniu w sposób wskazany w §§ 4- 6.
2. PER sprawdza nadesłane wykazy (ust. 1) w celu stwierdzenia, czy w wykazie nie pominięto któregokolwiek z budynków podlegających zelektryfikowaniu. W przypadku stwierdzenia, że w wykazie opuszczono budynek podlegający zelektryfikowaniu, PER zawiadamia o tym prez. p.r.n., które obowiązane jest sporządzić dodatkowy wykaz obejmujący budynki opuszczone i wykaz ten przesłać do PER.
3. PER w nadesłanych wykazach (ust. 2) stwierdza, czy nie zachodzą przypadki konieczności wyłączenia ze względów technicznych niektórych budynków spod elektryfikacji (np. na skutek ich złego stanu), oraz określa: a) standard urządzenia elektryfikacyjnego przysługującego każdemu z gospodarstw i b) rodzaj robót podlegających wykonaniu w danej wsi (osiedlu), a więc czy jest to elektryfikacja, czy doelektryfikacja. W związku z tym PER wskazuje właściwą tabelę, podług której prezydium p.r.n. powinno obliczyć opłatę.
4. W przypadku konieczności wyłączenia budynków spod elektryfikacji PER skreśla odnośną pozycję z wykazu, zamieszczając w kolumnie 7 wykazu (uwagi) przyczynę skreślenia oraz podpis.
5. PER podaje standard urządzenia elektryfikacyjnego w kolumnie 5 wykazu.
6. Czynności wymienione w ust. 2 - 5 PER powinno wykonać najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem elektryfikacji danej wsi lub osiedla.
§  8. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 7, PER zwraca jeden egzemplarz sprawdzonego i uzupełnionego wykazu prez. p.r.n., drugi zaś zatrzymuje do własnego użytku.
§  9. O przesłaniu do prez. p.r.n. sprawdzonych i uzupełnionych wykazów PER zawiadamia prez. w.r.n. w celu dopilnowania wykonania przez prez. p.r.n. prac przygotowawczych do wymiaru opłaty elektryfikacyjnej.
§  10. W przypadku niezwrócenia przez PER sprawdzonego i uzupełnionego wykazu na jeden miesiąc przed rozpoczęciem elektryfikacji danej wsi lub osiedla prez. p.r.n. obowiązane jest o tym powiadomić prez. w.r.n. celem podjęcia interwencji w PER.
§  11.
1. O rozpoczęciu prac elektryfikacyjnych PER obowiązane jest zawiadomić prez. p.r.n. oraz prez. w.r.n. przez wysłanie meldunku.
2. Meldunek powinien być wysłany natychmiast po rozpoczęciu prac elektryfikacyjnych.
3. Po otrzymaniu meldunku prez. p.r.n. obowiązane jest niezwłocznie wymierzyć opłatę i doręczyć nakazy płatnicze, a prez. w.r.n. sprawdzić, czy prezydia p.r.n. wykonały powyższe czynności w sposób właściwy i terminowo.

III.

Wymiar opłaty.

§  12.
1. Po otrzymaniu z PER sprawdzonego i uzupełnionego wykazu właścicieli budynków objętych powszechną elektryfikacją prez. p.r.n. wpisuje w kolumnie 6 wykazu odpowiednią w stosunku do przychodowości, uwidocznionej w kolumnie 3 lub 4 wykazu, kwotę całkowitej opłaty elektryfikacyjnej z kolumny 4 tej tabeli, która jest właściwa dla danego rodzaju robót (elektryfikacja bądź doelektryfikacja) i którą wskazało PER w myśl § 7 ust. 3 niniejszej instrukcji. Następnie prez. p.r.n. przygotowuje nakazy płatnicze na opłatę elektryfikacyjną, wpisując nazwiska i adresy zobowiązanych, podstawę wymiaru opłaty, kwotę całkowitej opłaty z kolumny 6 wykazu oraz kwoty ośmiu półrocznych rat dla gospodarstw zaliczonych do I standardu, sześciu zaś półrocznych rat dla gospodarstw zaliczonych do II i III standardu, nie podając na razie terminów płatności poszczególnych rat (wysokość półrocznej raty określona jest w kolumnie 6 właściwej tabeli). Tak przygotowany materiał (wykazy i nakazy płatnicze) prez. p.r.n. przechowuje w oddzielnej teczce do czasu otrzymania meldunku o rozpoczęciu prac elektryfikacyjnych (§ 11 ust. 1).
2. W stosunku do robót polegających na elektryfikacji stosuje się tabelę nr 1 opłat elektryfikacyjnych, w stosunku zaś do robót polegających na doelektryfikacji - tabelę nr 2 tych opłat. Tabele te stanowią załączniki do uchwały nr 680.
§  13. Po otrzymaniu z: PER meldunku o rozpoczęciu prac elektryfikacyjnych (§ 11 ust. 1) prez. p.r.n. ustala terminy płatności poszczególnych rat opłaty, wpisując te terminy w nakazach płatniczych, zakłada konta osobowe zobowiązanych do uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej, w których obok kwot poszczególnych rat opłaty wpisuje terminy płatności tych rat, a następnie doręcza nakazy płatnicze zobowiązanym do uiszczenia opłaty.
§  14.
1. Opłata elektryfikacyjna w myśl § 4 uchwały nr 680. jest płatna w ciągu 4 lat dla gospodarstw rolnych zaliczonych do I standardu, w ciągu zaś 3 lat dla gospodarstw zaliczonych do II i III standardu oraz dla spółdzielni produkcyjnych (spółdzielczych ośrodków gospodarczych), w półrocznych terminach płatności do końca kwietnia i do końca października każdego roku, z tym że płatność pierwszej raty przypada w pierwszym z powyższych terminów od chwili rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu. W związku z powyższym prez. p.r.n. ustala terminy płatności poszczególnych rat opłaty w sposób następujący:
a) w przypadku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia:

I rata - do 30 kwietnia roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych,

II rata - do 31 października roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych,

III rata - do 30 kwietnia roku następnego po roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych itd.,

b) w przypadku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w okresie od 1 maja do 31 października;

I rata - do 31 października roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych,

II rata - do 30 kwietnia roku następnego po roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych itd.,

c) w przypadku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia:

I rata - do 30 kwietnia roku następnego po roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych itd.

2. W przypadku doręczenia nakazu płatniczego indywidualnym właścicielom budynków elektryfikowanych później niż na dwa tygodnie, a jeżeli chodzi o rolnicze spółdzielnie produkcyjne (spółdzielcze ośrodki gospodarcze) - później niż na miesiąc przed kalendarzowo określonym w ust. 1 lit. a), b) lub c) terminem płatności pierwszej raty opłaty elektryfikacyjnej - termin ten ulega przesunięciu o tyle dni, ile brakuje do pełnych dwóch tygodni lub pełnego miesiąca, liczonych od daty doręczenia nakazu płatniczego (art. 12 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych).

Przykład: Roboty elektryfikacyjne rozpoczęto dnia 12 kwietnia, a nakaz płatniczy doręczono w dniu 20 kwietnia. Wobec doręczenia nakazu płatniczego zaledwie na dziesięć dni przed kalendarzowo określonym terminem płatności I raty na dzień 30 kwietnia termin, ten przesuwa się o dalsze 4 brakujące dni do pełnych dwóch tygodni, tj. na dzień 4 maja. Dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych termin ten przesuwa się na dzień 20 maja.

IV.

Pobór opłaty.

§  15.
1. W miesiącach marcu i wrześniu drugiego, trzeciego i czwartego roku płatności rat opłaty elektryfikacyjnej prez. p.r.n. obowiązane są doręczyć podatnikom przypomnienie o obowiązku uiszczenia w miesiącach kwietniu i październiku rat opłaty.
2. Wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.,
3. Przypomnienie przewidziane w ust. 1, jeżeli dotyczy także zaległych rat opłaty, zastępuje w stosunku do tych rat upomnienie egzekucyjne.
§  16. W przypadku nieuiszczenia w terminie którejkolwiek z rat opłaty elektryfikacyjnej prez. p.r.n. powinno w stosunku do dłużnika wdrożyć kroki egzekucyjne.
§  17.
1. Od nie uiszczonych w terminie rat opłaty elektryfikacyjnej, przypadających od podatników gospodarki nie uspołecznionej, pobiera się dodatek za zwłokę w wysokości:
1) przy zwłoce nie dłuższej niż 1 miesiąc - 5% zaległości,
2) przy zwłoce ponad 1 miesiąc do 2 miesięcy - 10% zaległości,
3) przy zwłoce ponad 2 miesiące do 3 miesięcy - 15% zaległości,
4) przy zwłoce ponad 3 miesiące - 20% zaległości

(§ 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych - Dz. U. z 1951 r. Nr 50, poz. 362, z 1952 r. Nr 32, poz. 225, z 1953 r. Nr 30, poz. 116 oraz z 1954 r. Nr 15, poz. 57 i Nr 27, poz. 108).

2. Od nie uiszczonych w terminie rat opłaty elektryfikacyjnej, przypadających od spółdzielni produkcyjnych (spółdzielczych ośrodków gospodarczych), pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki (§ 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1952 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości należnych od jednostek gospodarczych (organizacyjnych) gospodarki uspołecznionej oraz określenia przypadków zaniechania poboru tych odsetek - Monitor Polski Nr A-102, poz. 1575).

V.

Nadzór ze strony wydziałów finansowych oraz współpraca wydziałów finansowych z zarządami rolnictwa i przedsiębiorstwami elektryfikacji rolnictwa.

§  18.
1. Prezydia w.r.n. niezależnie od czynności określonych w §§ 9, 10 i 11 ust. 3 niniejszej instrukcji obowiązane są czuwać nad właściwym i terminowym wykonywaniem przez prez. p.r.n. prac w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej oraz interweniować w PER i w zarządach rolnictwa prez. w.r.n. i prez. p.r.n. w razie stwierdzenia niedociągnięć powodujących trudności w dokonaniu wymiaru opłat. W szczególności prez. w.r.n. obowiązane są ustalić w wojewódzkim zarządzie rolnictwa tegoż prezydium, jakie wsie i osiedla zostały objęte planem elektryfikacyjnym, opracowanym przez PER, a zatwierdzonym przez prez. w.r.n., oraz przesłać wykaz tych wsi i osiedli właściwym prez. p.r.n. najpóźniej do końca stycznia tego roku, na który prace elektryfikacyjne zostały zaplanowane.
2. Prez. p.r.n. po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, obowiązane są bezzwłocznie sprawdzić, czy we wsiach i osiedlach objętych wspomnianym wykazem została zarządzona i ogłoszona przez przewodniczącego powiatowej rady narodowej powszechna elektryfikacja. W przypadku stwierdzenia, że czynność powyższa nie została wykonana we właściwym czasie, prez. p.r.n. powiadamiają o tym przewodniczącego tego prezydium oraz powiatowy zarząd rolnictwa z zaznaczeniem, że niedokonanie tej czynności wstrzymuje prace w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej.

VI.

Przepisy końcowe.

§  19. Przewidziane w niniejszej instrukcji druki według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 sporządzają we własnym zakresie prez. p.r.n.
§  20.
1. Prez. w.r.n. ustalą w PER do dnia 15 marca 1955 r., w których wsiach i osiedlach w roku 1953 była prowadzona powszechna elektryfikacja, oraz sprawdzą, czy wymierzono we właściwym czasie opłatę elektryfikacyjną.
2. W przypadkach niewymierzenia opłaty we właściwym czasie, tj. w roku rozpoczęcia prac elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu, należy wymiaru dokonać niezwłocznie po ujawnieniu tej okoliczności. W takich przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należność rozkłada się na obowiązujące raty, z tym że dla gospodarki nie uspołecznionej pierwsza rata płatna jest w dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu płatniczego, dla jednostek zaś gospodarki uspołecznionej - w ciągu miesiąca od dnia doręczenia nakazu płatniczego.
§  21. Prez. w.r.n. dopilnują, aby prez. p.r.n. wezwały osoby, którym wymierzono opłatę elektryfikacyjną w latach 1950 - 1953, do uiszczenia zaległych i bieżących rat opłaty. Do tego celu wydziały finansowe prez. p.r.n. powinny użyć druków wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do instrukcji.
§  22. Traci moc instrukcja Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1953 r. w sprawie trybu postępowania prezydiów gminnych rad narodowych (referatów finansowych) i przedsiębiorstw elektryfikacji rolnictwa w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej (Monitor Polski Nr A-19, poz. 264).
§  23. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

w ............................................................

Referat Finansowy

Nr ......................

..................................... dnia .................... 195 ....... r.

Do Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa

w ......................................

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ............ przesyła wykaz właścicieli budynków wsi .............. osiedla ................... objętych powszechną elektryfikacją w 195 ...... r. z prośbą o sprawdzenie i wpisanie właściwych standardów określa jących zakres wyposażenia budynków w urządzenia elektryfikacyjne.

...........................................

(podpis)

Lp.Nazwisko i imię właściciela budynków objętych powszechną elektryfikacjąPrzychodowość gospodarstwa rolnego z roku 195 ....

Przychodowość osób utrzymujących się z pracy oraz innych osób, których przychodowość określa prezydium powiatowej rady narodowej

Standard urządzenia elektryfikacyjnegoWysokość ustalonej całkowitej opłaty elektryfikacyjnej

Uwagi
1234567
i

Przedsiębiorstwo

Elektryfikacji Rolnictwa ........................... dnia ................ 195 ........ r.

Do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

w ......................................

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa w ........................ poświadcza właściwość standardów określających wyposażenie budynków w urządzenia elektryczne i stwierdza, że budynki objęte niniejszym wykazem podlegają elektryfikacji - doelektryfikacji*), opłatę należy zatem obliczać według tabeli nr 1 - 2*).

............................................

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

w ............................................................

Nr ......................

Dnia ........................................ 195 ....... r.

Ob. ...........................................................

zam. w .....................................

PRZYPOMNIENIE O PŁATNOŚCI RAT OPŁATY ELEKTRYFIKACYJNEJ

Powołując się na doręczony Obywatelowi w 195 .. r. nakaz płatniczy na całkowitą opłatę elektryfikacyjną Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ...................... przypomina, że w roku bieżącym płatne są następujące raty:

................... rata płatna do dnia 30.IV 195 ...... r. w kwocie zł .................................................

................... rata płatna do dnia 31.X 195 ....... r. w kwocie zł .................................................

Jednocześnie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wzywa Obywatela do wpłacenia w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego przypomnienia zaległych rat opłaty, których termin płatności upłynął w 195 .. r. i 195 .. r. w ogólnej sumie zł ..................... łącznie z dodatkiem za zwłokę w wysokości ..................................% od zaległości.

W razie nieuiszczenia we właściwym terminie powyższych należności wdrożone zostaną przeciwko Obywatelowi kroki egzekucyjne.

............................................

(podpis)