Monitor Polski

M.P.2019.398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 60/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 183 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwała określa tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego.
§  2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
2) komisji - należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, w obwodzie głosowania utworzonym za granicą;
3) pełnomocniku wyborczym - należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego.
§  3.  Powołanie komisji następuje nie później niż na 17 dni przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji konsula.
§  4. 
1.  Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
6) zamieszkuje na obszarze właściwości terytorialnej konsula powołującego komisję.
2.  Kandydatem do składu komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

- jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym właściwym dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

§  5. 
1.  Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania utworzonych za granicą.
2.  Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL osoby dokonującej zgłoszenia (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
3) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer paszportu kandydata na członka komisji; na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na których terytorium można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego - w miejsce numeru paszportu można podać numer dowodu osobistego kandydata na członka komisji;
5) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
3.  Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 2 pkt 1 i 5.
4.  Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.
5.  Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane nie później niż w 20. dniu przed dniem wyborów.
6.  Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przekazane konsulowi elektronicznie w formie skanu lub faksem.
§  6. 
1.  Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej komisji powoływanej przez danego konsula.
2.  Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.
3.  Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
4.  W razie zgłoszenia tego samego kandydata w więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.
5.  Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 5 ust. 2-6 stosuje się.
§  7.  Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji konsulowi, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.
§  8.  Konsul rozpatruje zgłoszenia tylko tych kandydatów na członków komisji:
1) którzy mają prawo wybierania w wyborach, dla których przeprowadzenia powoływana jest komisja;
2) zamieszkują na obszarze właściwości terytorialnej konsula;
3) których zgłoszenia spełniają warunki określone w § 5 ust. 2-6.
§  9.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - jest nie mniejsza niż 4 i nie większa niż 12, konsul powołuje w skład komisji wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, albo wskazanego przez siebie wyborcę. W przypadku, o którym mowa w art. 183 § 3 Kodeksu wyborczego, skład komisji może być uzupełniony w sposób określony w tym przepisie.
§  10. 
1.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - jest mniejsza niż 4 - pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród kolejnych kandydatów prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 5. W celu uzupełnienia składu komisji uwzględnia się tylu kandydatów zgłoszonych przez danego pełnomocnika wyborczego, ile brakuje do liczby 4. Przepis § 6 ust. 2 zdanie drugie, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.  Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania konsul podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 1 dzień przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je na swojej stronie internetowej.
3.  Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej "kopertami", wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się tyle kopert, ile brakuje do liczby 4. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem konsula inne osoby przez niego upoważnione.
4.  Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz numer i siedzibę komisji, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.
5.  Po przeprowadzeniu losowania konsul powołuje w skład komisji prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - oraz wylosowanych kandydatów, a także jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, albo wskazanego przez siebie wyborcę. Przepis § 9 zdanie drugie stosuje się.
§  11. 
1.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - jest większa niż 12, konsul powołuje komisję w składzie trzynastoosobowym. Dwunastu członków komisji konsul wyłania w drodze losowania. Przepis § 10 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, z tym że losuje się 12 kandydatów.
2.  Po przeprowadzeniu losowania konsul powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, albo wskazanego przez siebie wyborcę.
§  12. 
1.  Skład komisji konsul podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w swojej siedzibie i umieszczenie na swojej stronie internetowej. Skład komisji wywieszany jest również w jej siedzibie.
2.  Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu, który zgłosił danego kandydata.
§  13.  Jeżeli liczba członków komisji, w tym z powodu wygaśnięcia członkostwa, jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji, konsul może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 członków - uzupełnia jej skład, spośród wyborców. Przepis § 9 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§  14.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą (M.P. poz. 927).
§  15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.