Tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 159/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH O LICZBIE OSÓB UJĘTYCH W SPISACH WYBORCÓW ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

1.
Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., dane o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania, utworzonych w kraju, zwane dalej "danymi".
2.
Komisja ustala:
1)
liczbę osób uprawnionych do głosowania, którą ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania;
2)
liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, którą stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu" (o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) i "bez Sejmu" lub "bez Senatu" oraz adnotacjami o wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
3.
Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania dane, o których mowa w pkt 2, przekazują dwukrotnie - według stanu na godzinę: 1200 i 1700, zwane dalej "godzinami sprawozdawczymi".
4.
Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (M.P. poz. 785).
5.
W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego, dane z komisji obwodowej przekazuje się za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgową komisję wyborczą, zwanych dalej "pełnomocnikami", upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych.
6.
Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są przekazać informację, o której mowa w pkt 7, oraz szczegółowo omówić na szkoleniach komisji obwodowych tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.
7.
Informacja, którą otrzyma każda z obwodowych komisji wyborczych, powinna zawierać:
1)
opis sposobu przekazywania danych z obwodowej komisji wyborczej do systemu informatycznego albo - w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego - pełnomocnikowi;
2)
imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego numer telefonu;
3)
wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 1230 i 1730);
4)
numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych;
5)
przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.
8.
Dane przekazywane telefonicznie przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:
1)
nazwa gminy;
2)
numer obwodu;
3)
adres komisji obwodowej;
4)
imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);
5)
liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: "liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";
6)
liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: "liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".
9.
Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 14-16.
10.
W celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do internetu oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu informatycznego.
11.
Pełnomocnik powinien posiadać wykaz obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem przy każdej komisji:
1)
nazwy gminy;
2)
numeru obwodu;
3)
adresu komisji;
4)
imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;
5)
numeru telefonu.
12.
Do godziny 1100 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi, w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.
13.
Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.
14.
W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on dane poprzez arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w pkt 8 ppkt 1, 5 i 6 oraz liczbę obwodów, z których uzyskano dane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez okręgową komisję wyborczą.
15.
W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez okręgową komisję wyborczą. Dane przekazuje się w następującej kolejności:
1)
nazwa gminy;
2)
imię i nazwisko pełnomocnika;
3)
liczba obwodów, z których uzyskano dane, w formie: "liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście";
4)
suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 8 ppkt 5;
5)
suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 8 ppkt 6.
16.
W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego osoba wyznaczona przez okręgową komisję wyborczą ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie dane określone w pkt 15 ppkt 1, 3, 4 i 5 i przekazać za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.
17.
Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.
18.
Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują do systemu informatycznego.
19.
Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 5, na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność wprowadzonych przez komisje obwodowe danych i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się telefonicznie z komisją obwodową w celu poprawienia wprowadzonych danych.
20.
Osoba wyznaczona przez okręgową komisję wyborczą na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność danych wprowadzanych przez komisje obwodowe i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt 5, w celu poprawienia wprowadzonych danych.
21.
Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1730). Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskania danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 1235 i 1735, dane z tej komisji obwodowej nie będą uwzględnione.
22.
Osoby przyjmujące telefonicznie dane w okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie elektronicznym.
23.
Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 1240 i 1740. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu elektronicznego, osoba upoważniona przez komisję powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.
24.
Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 1245 i 1745 okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o godzinie 1250 i 1750.
25.
Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane zostały uzyskane.
26.
Informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza udostępnia na drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego, niezwłocznie po przekazaniu Państwowej Komisji Wyborczej danych w sposób określony w pkt 4 lub 5. Informację podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje ją pieczęcią komisji.