Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, zakres wymagań egzaminacyjnych oraz tryb składania egzaminów.

Monitor Polski

M.P.1971.4.26

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
SEKRETARZA NAUKOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 5 stycznia 1971 r.
w sprawie trybu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, zakresu wymagań egzaminacyjnych oraz trybu składania egzaminów. *

Na podstawie § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz. U. Nr 14, poz. 63) zarządza się, co następuje:
Komisja Egzaminacyjna dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, działająca przy Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej "Komisją", jest powołana do:
1)
egzaminowania kandydatów na stanowiska dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej oraz
2)
przeprowadzania weryfikacji dorobku i udzielania zwolnień od egzaminu w wypadkach przewidzianych w § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz. U. Nr 14, poz. 63).
Komisja ustala, czy kandydat odpowiada warunkom określonym w § 15 ust. 1 i 2 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § 1 pkt 2 i czy może być dopuszczony do egzaminu.
1.
Zakres wymagań egzaminacyjnych obejmuje przedmioty, których znajomość jest konieczna do prowadzenia działalności informacyjnej i dokumentacyjnej, z uwzględnieniem również specjalistycznych potrzeb dziedziny reprezentowanej przez kandydata.
2.
Egzamin składa się z egzaminu pisemnego i ustnego.
Egzamin pisemny obejmuje:
1)
pracę zgodną ze specjalnością kandydata w dziedzinie dokumentacji i informacji naukowo-technicznej, przy czym po ustaleniu przez Komisję trzech tematów pracy pisemnej, kandydatowi przsługuje prawo wyboru jednego z tych tematów;
2)
tłumaczenie tekstu specjalistycznego z dwóch języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego - według wyboru przez składającego egzamin.
Egzamin ustny obejmuje następujące zagadnienia z uwzględnieniem specjalności kandydata:
1)
Organizacja nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Organizacja gospodarki w Polsce ogólnie, szczegółowo w specjalności kandydata. Organizacja nauki za granicą w zakresie specjalności kandydata. Współpraca międzynarodowa w nauce, gospodarce i kulturze. Organizacja działalności informacyjnej w Polsce; organizacja informacji za granicą, w szczególności w zakresie specjalności kandydata. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie informacji.
2)
Podstawowe problemy informacji - jej teoria i terminologia. Kształcenie i doskonalenie w zakresie informacji w Polsce. Źródła informacji. Twórca informacji. Użytkownik informacji. Problemy normalizacji w pracy dokumentacyjnej.
3)
Organizacja procesu informacyjnego: gromadzenie materiałów, opracowywanie dokumentów; systematyzacji i klasyfikacja dokumentów. Wyszukiwanie informacji; rozpowszechnianie informacji.
4)
Zagadnienia bibliografii, biografii i słowników encyklopedycznych - podstawowe problemy teoretyczne. Rozwój bibliografii w Polsce w ujęciu historycznym na tle europejskim. Problemy metodyczne pracy bibliograficznej. Szczegółowe problemy metodyczne bibliografii w zakresie specjalności kandydata. Najważniejsze publikacje bibliograficzne, słownikowe, informatory itp. Słowniki biograficzne. Słowniki encyklopedyczne.
5)
Zagadnienia edytorstwa naukowego: podstawowe problemy teoretyczne. Rozwój tekstologii i metodologii edytorstwa naukowego w Polsce na tle porównawczym. Problemy metodologiczne edytorstwa naukowego. Ważniejsze edycje naukowe (przegląd, charakterystyka). Technika pracy edytorskiej. Specjalne zagadnienia edytorskie (atlasy, albumy, nuty).
6)
Zagadnienia leksykologii. Podstawowe typy słowników. Historia słownikarstwa w Polsce i innych krajach. Problemy metodyczne. Semantyczna informacja w słowniku: a) słownik współczesnego języka, b) słownik historyczny.
7)
Podstawowe pojęcia archiwistyki. Zasadnicze etapy opracowania materiałów archiwalnych. Zasadnicze elementy techniki archiwalnej. Organizacja archiwów w Polsce i podstawowe wiadomości z historii i organizacji archiwów za zagranicą. Podstawowa literatura archiwalna. Archiwizacja dokumentacji technicznej.
8)
Zagadnienia opracowania zbiorów kartograficznych i materiałów pozatekstowych. Podstawowe wiadomości z zakresu kartografii. Podstawowe elementy mapy. Podstawowe rodzaje map i planów, ich zastosowanie w naukach społecznych. Zasady opracowania zbiorów kartograficznych. Materiały ikonograficzne - typy i podstawowe zasady opracowania ich zbiorów. Materiały pozatekstowe: nuty, płyty, nagrania, zabytki kultury materialnej, ich zbiory i zasady opracowania.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy na nich przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
2.
Sesje organizacyjne odbywają się w miarę potrzeby w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczącego Komisji, który równocześnie wyznacza spośród członków Komisji zespół egzaminacyjny, składający się co najmniej z przewodniczącego zespołu i czterech członków z uwzględnieniem specjalności podanej przez kandydata. Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
3.
Do prawomocności uchwał Komisji i zespołów egzaminacyjnych wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji lub zespołu.
4.
Uchwały Komisji i zespołów egzaminacyjnych zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji lub zespołu.
1.
Na zaproszenie przewodniczącego Komisji w posiedzeniach Komisji i zespołów egzaminacyjnych mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści z zakresu dziedziny reprezentowanej przez kandydata w jego działalności zawodowej. Komisja nie jest związana opinią specjalistów.
2.
Przewodniczący Komisji może zaprosić do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji i zespołów egzaminacyjnych kierownika lub przedstawiciela placówki, w której kandydat jest zatrudniony.
1.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa kandydat na ręce przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem placówki, w której jest zatrudniony. Osoby nie pracujące, których miejsce przyszłej pracy nie zostało jeszcze ustalone, a które mają złożyć egzamin na dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej, mogą składać wniosek bezpośrednio do Komisji.
2.
We wniosku należy przedstawić szczegółowo rodzaj i przebieg dotychczasowej pracy kandydata poparty odpowiednimi dokumentami (w oryginale lub w odpisie).
3.
Jeżeli kandydat nie jest zatrudniony, do wniosku należy dołączyć, niezależnie od materiałów, o których mowa w ust. 2, materiały i dokumenty wymagane przy pierwszym przyjęciu do pracy: życiorys oraz dokumenty stwierdzające wykształcenie ogólne lub zawodowe.
4.
Tryb określony w ust. 1-3 obowiązuje odpowiednio przy przeprowadzaniu weryfikacji dorobku i udzielaniu zwolnień od egzaminu na dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej osób wymienionych w § 28 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § 1 pkt 2.
1.
Przewodniczący Komisji rozpatruje wstępnie wniosek pod względem formalnym. W razie potrzeby może on żądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień. Decyzję o skierowaniu sprawy na posiedzenie Komisji podejmuje przewodniczący Komisji.
2.
Kandydaci do egzaminu na dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej zawiadamiani są przez Komisję o terminie i miejscu sesji egzaminacyjnej co najmniej na miesiąc przed jej rozpoczęciem.
3.
Kolejność egzaminowania kandydatów ustala przewodniczący Komisji.
4.
Egzamin pisemny nie może trwać dłużej niż 5 godzin, a z języka obcego - nie dłużej niż 2 godziny i odbywa się pod nadzorem jednego z członków Komisji. Składającemu egzamin pisemny należy umożliwić posługiwanie się materiałami, które - według opinii Komisji - są niezbędne do opracowania tematu. Po ukończeniu egzaminu pisemnego, egzaminowany oddaje pracę członkowi Komisji, sprawującemu nadzór nad egzaminem pisemnym, który stwierdza na niej czas ukończenia pracy i zabezpiecza ją przez opieczętowanie, po czym oddaje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
5.
Oceny prac pisemnych dokonują dwaj członkowie Komisji wyznaczeni przez jej przewodniczącego. Pozostali członkowie Komisji zaznajamiają się z pracami po wystawieniu ocen.
6.
Egzamin ustny odbywa się w zasadzie nie później niż w trzy dni po egzaminie pisemnym. Egzamin ustny przeprowadzany jest z każdym kandydatem oddzielnie i nie może trwać dłużej niż dwie godziny.
7.
Wyniki egzaminów oznacza się ocenami: pomyślny i niepomyślny.
8.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu egzaminacyjnego. Protokół egzaminu powinien zawierać określenie składu zespołu egzaminacyjnego, tematy egzaminu pisemnego i pytania tematyczne egzaminu ustnego, ocenę poszczególnych prac i ocenę odpowiedzi na egzaminie ustnym oraz uchwałę zespołu egzaminacyjnego, stwierdzającą ogólny wynik egzaminu każdego kandydata.
9.
Komisja uchwałą powziętą w głosowaniu tajnym wydaje ostateczną ocenę wyników obydwu egzaminów oraz orzeka o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata na dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej.
Osoba, która złożyła egzamin z wynikiem pomyślnym, otrzymuje świadectwo, według ustalonego wzoru, stwierdzające złożenie egzaminu.
1.
W razie niepomyślnego wyniku egzaminu kandydat może przystąpić do ponownego egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
2.
Nieprzystąpienie do egzaminu bez uzasadnionej przyczyny jest równoznaczne z wycofaniem podania o dopuszczenie do egzaminu.
1.
Komisja może udzielać częściowych zwolnień od egzaminu pisemnego oraz ustnego osobom będącym absolwentami podyplomowych studiów informacji naukowo-technicznej oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora.
2.
Zakres zwolnień ustala Komisja każdorazowo, biorąc pod uwagę końcowe oceny uzyskane na świadectwie ukończenia podyplomowych studiów informacji naukowo-technicznej albo tematykę prac doktorskich w zestawieniu ze specjalnością kandydata.
1.
Weryfikację dorobku piśmienniczego lub dydaktycznego osób, określonych w § 28 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § 1 pkt 2, Komisja przeprowadza w sposób następujący:
1)
dwóch członków Komisji wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji dokonuje recenzji i oceny materiałów dostarczonych przez kandydata;
2)
recenzenci przedstawiają swoją opinię na plenarnym posiedzeniu Komisji - po uprzednim zaznajomieniu się przez wszystkich członków Komisji z materiałami dostarczonymi przez osobę ubiegającą się o weryfikację.
2.
Na posiedzenie Komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zapraszany kandydat ubiegający się o weryfikację w celu umożliwienia mu złożenia ustnie uzupełniających danych bądź wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości Komisji.
3.
Osobie, której dorobek zweryfikowano z wynikiem pomyślnym, Komisja wydaje świadectwo według ustalonego wzoru.
4.
Osoba, której wniosek o weryfikację został załatwiony negatywnie, może ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu na dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej.
5.
Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
Obsługę techniczną Komisji sprawuje Sekretariat Polskiej Akademii Nauk.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 18 października 1983 r. na skutek uchylenia, w zakresie dotyczącym szkolnictwa wyższego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz.U.67.14.63) przez § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie warunków zatrudnienia oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w szkołach wyższych (Dz.U.83.57.256).

Z dniem 1 lipca 1986 r. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia w zakresie dotyczącym jednostek badawczo-rozwojowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz.U.67.14.63) przez art. 82 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.85.36.170).