Monitor Polski

M.P.1954.120.1695

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 października 1954 r.
w sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 1954.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostki, wymienione w § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych (Monitor Polski Nr A-29, poz. 359), złożą roczne sprawozdania finansowe za rok 1954 w terminie do dnia 15 lutego 1955 r.
§  2.
1. Jednostki nadrzędne, o których mowa w § 49 ust. 1, 2 i 3 powołanego w § 1 zarządzenia, złożą roczne zbiorcze sprawozdania finansowe za rok 1954 w terminach następujących:
1) jednostki nadrzędne przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym - do dnia 25 lutego 1955 r.,
2) jednostki nadrzędne przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi - do dnia 2 marca 1955 r.
2. W przypadku wieloszczeblowej struktury organizacyjnej jednostka bezpośrednio nadrzędna złoży zbiorcze sprawozdanie w terminie ustalonym w ust. 1, dla złożenia natomiast zbiorczego sprawozdania na każdym następnym szczeblu ustala się okres dalszych 6 dni.
§  3. Jednostki wymienione w §§ 1 i 2 sporządzą roczne sprawozdania finansowe za rok 1954 w ilości egzemplarzy i według wzorów oraz rozdzielników ustalonych instrukcjami głównego Urzędu Statystycznego lub Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu gospodarczo-finansowego dla poszczególnych działów gospodarki narodowej, zatwierdzonymi zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.