§ 7. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  7.
1.
Zwrot składki za całkowicie nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej osobiście lub listem poleconym; w tym ostatnim wypadku decyduje data stempla pocztowego.
2.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wyłącznie przy ubezpieczeniu obejmującym okres ubezpieczenia powyżej jednego miesiąca.
3.
Zwrot składki za całkowicie lub częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia następuje po potrąceniu 8% kosztów administracyjnych, z tym że minimalna wysokość kosztów administracyjnych nie może być niższa niż 50 zł, maksymalna wysokość nie może przekroczyć 200 zł. Przy ubezpieczeniu na okresy 1, 2 i 3 dni ryczałtowa wysokość kosztów administracyjnych wynosi 20 zł.