Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 czerwca 1982 r.
w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 304 i z 1981 r. Nr 30, poz. 166) oraz § 34 i § 49 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 30, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Składka za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, będących w posiadaniu krajowców dewizowych, przy wyjeździe za granicę na terytoria państw, w których uznawane są polskie dowody ubezpieczenia, ustalana jest w zależności od państwa, na którego terytorium pojazd mechaniczny wjeżdża lub przez którego terytorium ma przejechać, grupy taryfowej pojazdu mechanicznego oraz okresu ubezpieczenia.
Składka za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz ubezpieczenie autocasco (AC).
Posiadacze (kierowcy) pojazdów mechanicznych, o których mowa w § 1, opłacają składkę z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przed wyjazdem za granicę.
1.
Ustala się taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
2.
Składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych nie wymienionych w taryfie ustala Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną dla typu i rodzaju pojazdu pozycję taryfy składek.
 
1.
Przy wyjeździe pojazdami mechanicznymi na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.
2.
Za okres pobytu dłuższy niż trzy miesiące na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w walucie wymienialnej.
3.
Wysokość składki w walucie wymienialnej ustala się według taryfy składek stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, której stawki w złotych przelicza się na walutę wymienialną stosownie do tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu zapłaty składki.
4.
W uzasadnionych wypadkach losowych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna może wyrazić zgodę na opłacenie składki w złotych za okres pobytu za granicą przekraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres dalszych trzech miesięcy.
Przepis § 4a ust. 2 nie dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych delegowanych na przeszkolenie i praktyki zawodowe, studia i praktyki studenckie, którzy opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres ustalany w kontrakcie lub umowie międzynarodowej.
1.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%.
2.
Za uprawnionych do uzyskania obniżki składek uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ państwowy,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów kombatantów - niezależnie od źródeł nabycia pojazdu mechanicznego.
3.
Obniżoną o 50% składkę za roczny okres ubezpieczenia przy wyjazdach na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub Niemieckiej Republiki Demokratycznej opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych z rejestracją polską:
1)
których osoby bliskie zamieszkują w pasie przygranicznym tych państw,
2)
którzy użytkują grunty rolne, łąki i lasy w pasie przygranicznym tych państw,
3)
którzy są zatrudnieni zawodowo w pasie przygranicznym tych państw i dojeżdżają pojazdami mechanicznymi do pracy.
4.
Obniżoną o 20% składkę za roczny okres ubezpieczenia opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych będący jednostkami gospodarki uspołecznionej.
5.
Posiadaczowi pojazdu mechanicznego przysługuje tylko jedna z obniżek, o których mowa w ust. 1 i 4.
1.
Składka za ubezpieczenia może być jednorazowo opłacona za okres nie dłuższy niż jeden rok, licząc od dnia wpisanego do dowodu ubezpieczenia.
2.
Jeżeli składka została opłacona za:
1)
okres krótszy niż jeden miesiąc - przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu dodatkowej składki za następny pełny okres ubezpieczenia właściwy dla okresu pozostawania pojazdu mechanicznego za granicą,
2)
okres jednego miesiąca - przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu dodatkowej składki za następny pełny miesiąc ubezpieczenia; każdy rozpoczęty następny miesięczny okres ubezpieczenia liczy się za pełny,
3)
okres krótszy niż jeden rok - przedłużenie ubezpieczenia następuje przez dopłatę należności do wysokości składki należnej za łączny okres ubezpieczenia,
4)
roczny okres ubezpieczenia - przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu składki za nowy okres ubezpieczenia, jak za okres bezpośrednio poprzedzający wyjazd pojazdu za granicę.
3.
Przy ubezpieczeniu pojazdu mechanicznego na terytorium państw europejskich członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na okres 1, 2 lub 3 dni składki przewidziane za te okresy nie mogą być łączone w celu objęcia ochroną ubezpieczenia 4-, 5- lub 6-dniowego okresu ubezpieczenia.
1.
Zwrot składki za całkowicie nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej osobiście lub listem poleconym; w tym ostatnim wypadku decyduje data stempla pocztowego.
2.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wyłącznie przy ubezpieczeniu obejmującym okres ubezpieczenia powyżej jednego miesiąca.
3.
Zwrot składki za całkowicie lub częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia następuje po potrąceniu 8% kosztów administracyjnych, z tym że minimalna wysokość kosztów administracyjnych nie może być niższa niż 50 zł, maksymalna wysokość nie może przekroczyć 200 zł. Przy ubezpieczeniu na okresy 1, 2 i 3 dni ryczałtowa wysokość kosztów administracyjnych wynosi 20 zł.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie przysługuje, jeżeli:
1)
wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu,
2)
składka pobrana zgodnie z § 5 ust. 3 jest niższa od składki ustalonej w taryfie za wykorzystany okres ubezpieczenia bez 50% obniżki.
Jeżeli pojazd mechaniczny pozostaje za granicą po upływie okresu ubezpieczenia na skutek wypadku objętego ubezpieczeniem i zostanie przetransportowany do kraju, posiadacz pojazdu mechanicznego nie opłaca dodatkowej składki za ten okres.
Składki za obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES" regulują odrębne przepisy.
W § 6 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie ustalania szkód w pojazdach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Monitor Polski Nr 31, poz. 284) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym."

Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1980 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym (Monitor Polski Nr 12, poz. 53).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TARYFA SKŁADEK ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIUM EUROPEJSKICH PAŃSTW CZŁONKÓW RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ

Poz. taryfyGrupa pojazdu według rodzaju pojazdu, pojemności skokowej Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia
silnika w cm3 oraz państwa produkcji samochodu1 dzień2 dni3 dnido 7 dnido 15 dnido 30 dnikażdy następny miesiąc1 rok
12345678910
1Samochody osobowe A 2)801502006509701.3006506.500
do 900 cm3 1)B 3)801502009001.3501.8009009.000
2Samochody osobowe powyżej 900 do A 2)801502007001.0501.4007007.000
1.250 cm3B 3)801502009601.4401.9209609.600
3Samochody osobowe powyżej 1.250 do A 2)801502007501.1201.5007507.500
1.500 cm3B 3)801502001.1501.7202.3001.15011.500
4Samochody osobowe powyżej 1.500 do A 2)801502009501.4201.9009509.500
1.800 cm3B3)801502001.4002.1002.8001.40014.000
5Samochody osobowe powyżej 1.800 A 2)801502001.2801.9202.5601.28012.800
cm3 4)B 3)801502001.8002.7003.6001.80018.000
6Przyczepy campingowe i inne turystyczne5)A 2)50751003204806403203.200
B 3)50751004406208804404.400
7Autobusy6), przyczepy autobusowe1.0701.0701.0702.1303.2004.2602.13021.300
8Motocykle, motorowery - do 200 cm350751001602403201601.600
9Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodowe50751002704005402702.700
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 t i ciągniki rolnicze4504504509001.3501.8009009.000
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki samochodowe balastowe z przyczepami lub bez przyczep oraz ciągniki siodłowe z naczepami (pojazdy osłonowe) lub bez naczep6506506501.2801.9202.5601.28012.800
12Samochody specjalne i specjalizowane8508508501.7002.5503.4001.70017.000
13Przyczepy i naczepy ciężarowe2702702705308001.0605305.300
Objaśnienia:

1) Za samochody osobowe, o których mowa w poz. 1-6, uważa się również samochody towarowo-osobowe.

2) Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep campingowych i innych turystycznych produkowanych w Polsce. Do samochodów produkcji polskiej zalicza się również samochody marek zagranicznych montowane w Polsce.

3) Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep campingowych i innych turystycznych marek zagranicznych produkowanych w innych państwach.

4) Z wyjątkiem samochodów osobowych marki "WARSZAWA", dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

5) Z wyjątkiem turystycznych przyczep towarowych, dla których składkę ustala się według 8 pozycji taryfy.

6) Za autobusy do 15 miejsc pobiera się 75% składki według 7 pozycji taryfy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA SKŁADEK ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIUM PAŃSTW EUROPEJSKICH NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ ORAZ NA TERYTORIUM IRANU, MAROKA I TUNEZJI

Poz. taryfyGrupa pojazdu według rodzaju pojazdu, pojemności skokowejSkładka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia
silnika w cm3 oraz państwa produkcjido 7 dnido 15 dnido 30 dnikażdy następny miesiąc1 rok
1234567
1Samochody osobowe do A 2)1.2801.9202.5601.28012.800
900 cm3 1)B 3)1.7002.5503.4001.70017.000
2Samochody osobowe powyżej 900 do 1.250 A 2)

B 3)

1.3602.0402.7201.36013.600
cm31.8002.7003.6001.80018.000
3Samochody osobowe powyżej 1.250 do 1.500 cm3A 2)1.5202.2803.0401.52015.200
B 3)2.1603.2404.3202.16021.600
4Samochody osobowe powyżej 1.500 do 1.800 cm3A 2)1.9202.8803.8401.92019.200
B 3)2.7004.0505.4002.70027.000
5Samochody osobowe A 2)2.5603.8405.1202.56025.600
powyżej 1.800 cm3.4)B 3)3.4205.1306.8403.42034.200
6Przyczepy campingowe A 2)6409601.2806406.400
i inne turystyczne5)B 3)9001.3501.8009009.000
7Autobusy6), przyczepy autobusowe4.3206.4808.6404.32043.200
8Motocykle, motorowery - do 200 cm33204806403203.200
9Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodowe5107601.0205105.100
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 t i ciągniki rolnicze1.7602.6403.5201.76017.600
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki samochodowe balastowe z przyczepami lub bez przyczep oraz ciągniki siodłowe z naczepami (pojazdy członowe) lub bez naczep2.5603.8405.1202.56025.600
12Samochody specjalne i specjalizowane3.3605.0406.7203.36033.600
13Przyczepy i naczepy ciężarowe1.0401.5602.0801.04010.400
Objaśnienia:

1) Za samochody osobowe, o których mowa w poz. 1-6, uważa się również samochody towarowo-osobowe.

2) Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep campingowych i innych turystycznych produkowanych w Polsce. Do samochodów produkcji polskiej zalicza się również samochody marek zagranicznych montowane w Polsce.

3) Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep campingowych i innych turystycznych marek zagranicznych produkowanych w innych państwach.

4) Z wyjątkiem samochodów osobowych marki "WARSZAWA", dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

5) Z wyjątkiem turystycznych przyczep towarowych, dla których składkę ustala się według 8 pozycji taryfy.

6) Za autobus do 15 miejsc pobiera się 75% składki według 7 pozycji taryfy.

1 § 4a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1982 r. (M.P.82.32.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1982 r.
2 § 4b dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1982 r. (M.P.82.32.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1982 r.