§ 4a. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  4a. 1
 
1.
Przy wyjeździe pojazdami mechanicznymi na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.
2.
Za okres pobytu dłuższy niż trzy miesiące na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w walucie wymienialnej.
3.
Wysokość składki w walucie wymienialnej ustala się według taryfy składek stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, której stawki w złotych przelicza się na walutę wymienialną stosownie do tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu zapłaty składki.
4.
W uzasadnionych wypadkach losowych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna może wyrazić zgodę na opłacenie składki w złotych za okres pobytu za granicą przekraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres dalszych trzech miesięcy.
1 § 4a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1982 r. (M.P.82.32.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1982 r.