Monitor Polski

M.P.2018.838

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2012 r.

UMOWA
sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarska Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Szwajcarska Rada Związkowa, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

wyrażając chęć rozwoju stosunków opartych na wzajemnym szacunku i uwzględnieniu interesów Rzeczypospolitej Polskiej i Konfederacji Szwajcarskiej,

podkreślając potrzebę wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie,

biorąc pod uwagę potrzebę przyczyniania się, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, do umacniania pokoju, zaufania i stabilności w świecie,

uznając współpracę w dziedzinie szkolenia wojskowego za istotny element bezpieczeństwa i stabilizacji,

odnosząc się do postanowień Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, zwanej dalej "PfP SOFA", oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.,

zgodnie z właściwym prawem wewnętrznym Umawiających się Stron i ich międzynarodowymi zobowiązaniami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  Celem niniejszej Umowy jest określenie warunków i form dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, zwanej dalej "współpracą", oraz statusu personelu wojskowego, personelu cywilnego i członków ich rodzin, skierowanych przez jedną Umawiającą się Stronę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Niniejsza Umowa nie obejmuje planowania, przygotowywania i przeprowadzania bojowych i niebojowych operacji wojskowych.
Artykuł  2

Dla celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

1) "Strona przyjmująca" - oznacza Umawiającą się Stronę, na której terytorium przeprowadza się przedsięwzięcia współpracy,
2) "Strona wysyłająca" - oznacza Umawiającą się Stronę, która wysyła swój personel na terytorium Strony przyjmującej w celu udziału w przedsięwzięciach współpracy,
3) "Personel Strony wysyłającej" - oznacza wojskowy i cywilny personel sił zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Strony wysyłającej, a także członków ich rodzin, biorący udział w przedsięwzięciach współpracy.
Artykuł  3

Organami właściwymi w sprawie wykonywania niniejszej Umowy, zwanymi dalej "Upoważnionymi Organami", będą:

w Rzeczypospolitej Polskiej - Minister Obrony Narodowej, oraz

w Konfederacji Szwajcarskiej - Związkowy Departament Obrony, Ochrony Ludności i Sportu.

Artykuł  4
1.  W ramach niniejszej Umowy Umawiające się Strony mogą współpracować w następujących formach:
1) szkolenia personelu wojskowego i cywilnego we właściwych instytucjach szkoleniowych Umawiających się Stron,
2) staży i praktyk personelu wojskowego i cywilnego we właściwych instytucjach szkoleniowych Umawiających się Stron,
3) połączonych szkoleń i ćwiczeń personelu wojskowego i cywilnego w celu zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w dwustronnym zakresie między Umawiającymi się Stronami, oraz ze stronami trzecimi, jeżeli okaże się to konieczne,
4) konsultacji, konferencji, seminariów i sympozjów mających na celu wymianę doświadczeń, nabytej wiedzy i programów szkoleniowych w różnych dziedzinach, takich jak:
- edukacja i szkolenie wojskowego i cywilnego personelu,
- planowanie obronne,
- aspekty sił zbrojnych w nowoczesnych społeczeństwach, łącznie z wykonywaniem międzynarodowych umów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń, jak również środków budowy zaufania i bezpieczeństwa,
- organizacja sił zbrojnych, struktury jednostek wojskowych, jak również polityka kadrowa i zarządzanie personelem,
- logistyka,
- demokratyczna kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi,
- uzbrojenie i sprzęt wojskowy,
- wojskowe systemy informatyczne, wojskowe technologie informatyczne i łącznościowe, jak również zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym,
- medycyna wojskowa i wojskowe wsparcie medyczne,
- nauki i badania wojskowe, łącznie z ekonomią i prawem w dziedzinie obronności,
- ochrona środowiska w związku z działaniami wojskowymi.
5) wyznaczania obserwatorów do ćwiczeń, jak również przeprowadzania połączonych ćwiczeń w zakresie misji pokojowych i humanitarnych,
6) szkolenia w zakresie działań poszukiwawczych, zwłaszcza w górskich rejonach,
7) przeprowadzania wojskowych przedsięwzięć sportowych i kulturalnych,
8) wymiany wiedzy i doświadczeń między wojskowymi bibliotekami i muzeami, łącznie z wymianą eksponatów.
2.  Za zgodą Upoważnionych Organów współpraca może być przeprowadzana w innych formach niż te, o których mowa w artykule 4 ustęp 1.
Artykuł  5

Ustalenia dotyczące dowodzenia i kontroli będą przeprowadzane zgodnie z procedurami wewnętrznymi albo procedurami uzgodnionymi między Upoważnionymi Organami, stosownie do właściwych przedsięwzięć współpracy.

Artykuł  6
1.  Upoważnione Organy mogą przygotowywać plany współpracy dotyczące poszczególnych okresów, które będą podpisywane przez ich właściwych przedstawicieli.
2.  Realizacja poszczególnych przedsięwzięć współpracy może być określona w drodze odrębnych porozumiem, wykonawczych względem niniejszej Umowy, zawieranych przez Upoważnione Organy.
Artykuł  7
1.  Status Personelu Strony wysyłającej podczas pobytu na terytorium Strony przyjmującej będzie określony postanowieniami PfP SOFA i jej Protokołu dodatkowego.
2.  Personel Strony wysyłającej będzie przestrzegał wewnętrznego prawa Strony przyjmującej podczas pobytu na jej terytorium.
3.  Strona przyjmująca zapewni Personelowi Strony wysyłającej niezbędne warunki organizacyjne w czasie jego pobytu na terytorium Strony przyjmującej, a także będzie zapewniać mu wsparcie w kwestiach technicznych.
4.  Podczas pobytu na terytorium Strony przyjmującej Personel Strony wysyłającej będzie uprawniony do noszenia umundurowania zgodnie z zasadami i przepisami Strony wysyłającej.
Artykuł  8
1.  Strona przyjmująca podejmie wszelkie niezbędne działania, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, dla zapewnienia bezpieczeństwa Personelowi Strony wysyłającej i jej mieniu, jak również w celu zapobieżenia i powstrzymania jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań wymierzonych przeciwko temu personelowi i jego mieniu.
2.  Personel Strony wysyłającej będzie odpowiedzialny za fizyczną ochronę obiektów udostępnionych jej do użytkowania przez Stronę przyjmującą, jak również za bezpieczeństwo wwiezionych przez niego albo dostarczonych przez Stronę przyjmującą cennych materiałów i sprzętu.
3.  W czasie realizowania przedsięwzięć na podstawie niniejszej Umowy Strona przyjmująca będzie odpowiedzialna za zapewnienie Personelowi Strony wysyłającej bezpieczeństwa poza udostępnionymi mu obiektami.
4.  Personel Strony wysyłającej będzie współpracował z właściwymi władzami Strony przyjmującej w ramach ich kompetencji, zgodnie z jej prawem wewnętrznym.
Artykuł  9
1.  Zgodnie z wewnętrznym prawem Strony przyjmującej, Strona wysyłająca może wwozić uzbrojenie i amunicję na terytorium Strony przyjmującej wyłącznie dla celów niniejszej Umowy.
2.  Wwóz uzbrojenia i amunicji, ich rodzaje, ilości i sposoby wykorzystania będą uzgadniane z wyprzedzeniem w każdym przypadku.
3.  Wwóz uzbrojenia i amunicji na terytorium Strony przyjmującej, ich transport, przechowywanie i wykorzystanie będzie zgodne z wewnętrznym prawem Strony przyjmującej.
4.  W sprawach związanych z wwozem, transportem, przechowywaniem i wykorzystaniem uzbrojenia i amunicji, Personel Strony wysyłającej będzie stosował się do wymogów i przepisów bezpieczeństwa Strony wysyłającej, chyba że odpowiadające im wymogi i przepisy Strony przyjmującej zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa.
5.  W przypadku połączonych operacji szkoleniowych z wykorzystaniem uzbrojenia i amunicji będzie stosować się wymogi i przepisy Strony przyjmującej, chyba że odpowiadające im wymogi i przepisy Strony wysyłającej zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa.
Artykuł  10

W zakresie ochrony środowiska Personel Strony wysyłającej będzie postępował zgodnie z wewnętrznym prawem Strony przyjmującej.

Artykuł  11
1.  Strona przyjmująca będzie zabezpieczać ruch statków powietrznych i pojazdów silnikowych Strony wysyłającej na swoim terytorium, jak również ich dostęp do obiektów wojskowych, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.
2.  Statki powietrzne i pojazdy silnikowe Strony wysyłającej będą spełniać wymogi wewnętrznego prawa Strony przyjmującej.
Artykuł  12
1.  Podczas wykorzystywania statków powietrznych dla celów niniejszej Umowy, Strona wysyłająca będzie odpowiedzialna za warunki techniczne i zdolność tych statków wraz z ich wyposażeniem do lotu, a także za ich bezpieczne funkcjonowanie.
2.  W razie wypadków lotniczych i innych zdarzeń wszelkie badania i procedury techniczne będą przeprowadzane zgodnie z wewnętrznym prawem Strony przyjmującej. W takich przypadkach Strona przyjmująca niezwłocznie dostarczy Stronie wysyłającej wszelkie dane i stosowne informacje dotyczące wypadku lub zdarzenia.
3.  Wyznaczeni przez Stronę wysyłającą eksperci będą uprawnieni do udziału w badaniach, jak również będą mieli dostęp do miejsca wypadku oraz prawo do uzyskania wszelkich stosownych informacji. Strona przyjmująca może, na wniosek Strony wysyłającej, upoważnić ekspertów wyznaczonych przez Stronę wysyłającą do częściowego przeprowadzania badań. Raporty dotyczące wyników tych badań będą przekazywane Stronie wysyłającej.
4.  Strona wysyłająca będzie miała prawo do przeprowadzenia swoich własnych badań technicznych wypadku lub zdarzenia, w którym uczestniczył jej statek powietrzny, jeżeli taki wypadek lub zdarzenie miało miejsce na terytorium Strony przyjmującej. Koszty takich badań będą ponoszone przez Stronę wysyłającą.
Artykuł  13
1.  Personel Strony wysyłającej będzie spełniał wymogi zdrowotne i fizyczne oraz posiadał kwalifikacje i umiejętności wymagane przez Stronę przyjmującą w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia.
2.  Strona wysyłająca nie skieruje swojego personelu na terytorium Strony przyjmującej bez wystarczającego ubezpieczenia zdrowotnego.
3.  Strona przyjmująca dostarczy Stronie wysyłającej na jej wniosek informacje w zakresie szczególnego ryzyka, podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu.
4.  Strona przyjmująca zapewni Personelowi Strony wysyłającej leczenie medyczne i dentystyczne takiej samej jakości, jak leczenie zapewniane personelowi wojskowemu i cywilnemu Upoważnionych Organów.
5.  W nagłych przypadkach Strona przyjmująca zapewni Personelowi Strony wysyłającej bezpłatną opiekę medyczną. Na wniosek Strony wysyłającej dalsze leczenie i przewóz pacjentów do placówek medycznych będzie zapewniony lub bezpośrednio realizowany przez Stronę przyjmującą. W takim przypadku Strona wysyłająca pokryje wszelkie koszty wynikające z takich działań.
Artykuł  14
1.  Strona wysyłająca zapewni, że sprzęt jej personelu będzie spełniał wymogi dotyczące właściwego przedsięwzięcia, określone przez Stronę przyjmującą.
2.  Strona przyjmująca dostarczy Stronie wysyłającej na jej wniosek informacje dotyczące wymagań sprzętowych.
Artykuł  15
1.  Umawiające się Strony będą pokrywać swoje własne wydatki dotyczące realizowania przedsięwzięć na mocy niniejszej Umowy, chyba że uzgodniono inaczej.
2.  Koszty odnoszące się do oficjalnych imprez towarzyskich będą ponoszone przez Stronę przyjmującą, chyba że uzgodniono inaczej.
3.  Umawiające się Strony nie będą uwzględniać tych zobowiązań, łącznie z odzyskiwaniem kosztów, które nie są przedmiotem regulacji niniejszej Umowy albo porozumień zawartych między Upoważnionymi Organami, o których mowa w artykule 6 ustęp 2.
Artykuł  16

Personel Strony wysyłającej będzie miał dostęp do obiektów wojskowych Strony przyjmującej zgodnie z wewnętrznym prawem Strony przyjmującej, jeżeli będzie to wymagane dla celów niniejszej Umowy.

Artykuł  17

Upoważnione Organy będą organizować spotkania i konsultacje, jeżeli będzie to konieczne dla potrzeb oszacowania, koordynacji i planowania przedsięwzięć na mocy niniejszej Umowy.

Artykuł  18

Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji między nimi.

Artykuł  19
1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydzieści dni po otrzymaniu drugiej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną, w której Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur, wymaganych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą Umawiającą się Stronę w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku niniejsza Umowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni po otrzymaniu notyfikacji o wypowiedzeniu.
3.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie, za pisemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku artykuł 19 ustęp 1 będzie się stosować odpowiednio.
4.  Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszystkie zaległe zobowiązania finansowe na mocy niniejszej Umowy będą trwały nadal zgodnie z jej postanowieniami, aż do czasu pełnego wywiązania się z nich.

Sporządzono w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek sprzeczności dotyczącej ich interpretacji, tekst sporządzony w języku angielskim będzie rozstrzygający.