Monitor Polski

M.P.1954.A-58.782

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 maja 1954 r.
w sprawie szczegółowego trybu finansowania państwowych ośrodków maszynowych.

Na podstawie § 11 lit. a) uchwały nr 128 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie organizacji finansowej i trybu finansowania państwowych ośrodków maszynowych (Monitor Polski Nr A-32, poz. 466) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kredyty budżetowe przeznaczone na finansowanie państwowych ośrodków maszynowych są otwierane przez Ministra Finansów Ministerstwu Rolnictwa - Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych jednorazowo na każdy okres kwartalny w wysokości wynikającej z planu gospodarczo-finansowego na dany kwartał, objętego zbiorczym planem rocznym.
2. Ministerstwo Rolnictwa - Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych przekazuje otwarte kredyty budżetowe zarządom państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkich zarządach rolnictwa na zasadach wymienionych w ust. 1 z podziałem na poszczególne pozycje budżetowe.
3. Zarządy państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkich zarządach rolnictwa przekazują kredyty budżetowe podległym państwowym ośrodkom maszynowym na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
§  2.
1. Oddziały Narodowego Banku Polskiego uruchamiają poszczególnym państwowym ośrodkom maszynowym zaliczkowo do 75% kredytów przekazanych na dany kwartał.
2. Dalsze środki finansowe oddział Narodowego Banku Polskiego uruchamia na podstawie wniosku państwowego ośrodka maszynowego w ramach stojących do dyspozycji na dany kwartał kredytów budżetowych. Wniosek powinien być sporządzony w oparciu o aktualne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowego oraz przewidywane wykonanie do końca kwartału.
§  3.
1. W przypadku stwierdzenia przez zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa lub przez oddział Narodowego Banku Polskiego finansujący dany państwowy ośrodek maszynowy, że wykorzystanie zaliczkowo uruchomionych kredytów budżetowych zostało przekroczone przez państwowy ośrodek maszynowy w stosunku do rzeczowego wykonania usług, oddział Narodowego Banku Polskiego blokuje otwarte kredyty budżetowe w wysokości sumy przekroczenia odnośnej pozycji, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa.
2. W przypadku stwierdzenia przez zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa lub przez oddział Narodowego Banku Polskiego, że państwowy ośrodek maszynowy wykorzystał kredyty budżetowe niezgodnie z przeznaczeniem, oddział Narodowego Banku Polskiego blokuje uruchomione kredyty w wysokości sumy wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w tej pozycji, do której należy wydatek sfinansowany niezgodnie z przeznaczeniem, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa.
3. Zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim -zarządzie rolnictwa obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie właściwy oddział. Narodowego Banku Polskiego o każdym stwierdzonym przez siebie przypadku przekroczenia przez państwowy ośrodek maszynowy kredytów budżetowych (ust. 1) lub wykorzystania tych kredytów niezgodnie z ich przeznaczeniem (ust. 2).
4. Odblokowania kredytów dokonuje oddział Narodowego Banku Polskiego na podstawie decyzji kierownika zarządu państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa, który obowiązany jest zarządzić jednocześnie zbadanie gospodarki państwowego ośrodka maszynowego i podjąć kroki w kierunku zlikwidowania nieprawidłowości.
§  4.
1. W przypadku przekroczenia kwartalnego planu produkcyjnego państwowy ośrodek maszynowy może uzyskać kredyt bankowy w rozmiarach odpowiadających przekroczeniu planowanych zadań rzeczowych na podstawie uzasadnionego wniosku zaopiniowanego pozytywnie przez zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa.
2. Spłaty kredytów bankowych dokonują oddziały Narodowego Banku Polskiego z kredytów budżetowych otwartych na następny kwartał zawiadamiając o tym zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa.
§  5.
1. Kredyty budżetowe nie wykorzystane przez państwowy ośrodek maszynowy do końca kwartału, jak również sumy zablokowane przez oddział Narodowego Banku Polskiego w związku z wykorzystaniem kredytów budżetowych niezgodnie z przeznaczeniem lub przekroczeniem kredytów budżetowych w stosunku do rzeczowego wykonania usług powinny być z końcem każdego kwartału odprowadzone przez oddział Narodowego Banku Polskiego na rachunek zarządu państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa.
2. Z rachunku tego zarząd państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa przekazuje środki dla tych państwowych ośrodków maszynowych, których kredyty budżetowe zostały w części zużyte na spłatę kredytów bankowych (§4 ust. 2).
§  6.
1. Po sporządzeniu przez państwowe ośrodki maszynowe bilansów kwartalnych oddziały Narodowego Banku Polskiego dokonują rozliczenia wykorzystanych przez państwowe ośrodki maszynowe kredytów budżetowych. W przypadku gdy wykorzystanie środków finansowych było wyższe niż to wynika z rzeczowego wykonania usług lub wydatkowanie nastąpiło niezgodnie z przeznaczeniem, oddziały Narodowego Banku Polskiego blokują otwarte i nie wykorzystane kredyty budżetowe danego kwartału lub w razie ich wyczerpania kolejną zaliczkę w wysokości odpowiadającej sumie przekroczenia.
2. Zablokowane kredyty budżetowe oddział Narodowego Banku Polskiego przekazuje na rachunek zarządu państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkim zarządzie rolnictwa.
§  7.
1. Środki nagromadzone z tytułu rozliczeń wymienionych w §§ 5 i 6 zarządy państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkich zarządach rolnictwa - po przekazaniu dla państwowych ośrodków maszynowych środków, o których mowa w § 5 ust. 2 - odprowadzają na rachunek Ministerstwa Rolnictwa - Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych.
2. Z rachunku tego Ministerstwo Rolnictwa - Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych przekazuje odpowiednie środki zarządom państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkich zarządach rolnictwa, wykazującym niedobór środków budżetowych w związku ze spłatą kredytów bankowych udzielonych państwowym ośrodkom maszynowym.
3. Pozostała kwota na rachunku Ministerstwa Rolnictwa - Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych stanowi rezerwę, której wykorzystanie uzależnione jest od decyzji Ministra Finansów.
§  8. W IV kwartale nie mogą być udzielane kredyty bankowe.
§  9. Przepisy niniejsze nie mają zastosowania do kredytów budżetowych przewidzianych na płace w pozycjach budżetowych "b", "c, "d".
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.