§ 7. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  7.
1.
Do czasu zrefundowania ze środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w trybie określonym w § 20 rozporządzenia ekwiwalent wypłaca się:
1)
w zakładach pracy określonych w § 19 ust. 1 rozporządzenia - ze środków obrotowych,
2)
w szkołach prowadzących zajęcia praktyczne (dla uczniów tych szkół lub skierowanych na te zajęcia przez inne szkoły) oraz w szkołach kierujących uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe do indywidualnych gospodarstw rolnych - ze środków planowanych na stypendia dla uczniów.
2.
Kwoty refundacji z tytułu wypłat dokonywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 zarachowywane są na wznowienie środków.