Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 września 1988 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, poz. 201) oraz w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
"zakładach pracy" i "warsztatach" - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, poz. 201), zwanego dalej "rozporządzeniem",
2)
"uczniach" rozumie się przez to uczniów, o których mowa w § 1 pkt 6 rozporządzenia, w tym również uczniów wymienionych w tym punkcie, działających jako szkoły specjalne,
3)
"roku nauki" - rozumie się przez to te lata nauki, dla których plan nauczania przewiduje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, przyjmując za pierwszy rok nauki rozpoczęcie tych zajęć lub praktyk.
 
1.
Uczniowie realizujący program praktycznej nauki zawodu organizowanej w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
1)
w zakładach pracy, na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy,
2)
w warsztatach

otrzymują za zrealizowane godziny tej nauki ekwiwalent pieniężny, zwany dalej "ekwiwalentem".

2. 2
Począwszy od roku szkolnego 1990/91 stawki ekwiwalentu za jedną godzinę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala się w stosunku procentowym do stawki godzinowej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w pięciu podstawowych działach gospodarki uspołecznionej za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - stanowiącej iloraz tego wynagrodzenia i przeciętnej miesięcznej liczby godzin pracy wynoszącej 178 godzin. Stawki ekwiwalentu wynoszą:
1)
w pierwszym roku nauki 9% stawki godzinowej,
2)
w drugim roku nauki 12% stawki godzinowej,
3)
w trzecim roku nauki 15% stawki godzinowej.
3.
Stawkę ustaloną w ust. 2 pkt 3 stosuje się również przy obliczaniu ekwiwalentu w czwartym i piątym roku nauki, a we wszystkich latach nauki - w szkołach zawodowych dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i w pedagogicznych studiach technicznych oraz w policealnych studiach zawodowych, poczynając od drugiego roku nauki.
 
1.
W wypadku gdy zajęcia praktyczne w okresie (semestrze) roku nauki uczeń odbywa w więcej niż jednym zakładzie pracy, ekwiwalent za te zajęcia wypłaca każdy z tych zakładów stosownie do liczby zrealizowanych w nim przez ucznia godzin, pod warunkiem uzyskania z tych zajęć oceny pozytywnej.
2.
Uczeń, który zmienił szkołę w okresie (semestrze) roku nauki, otrzymuje ekwiwalent w każdej ze szkół stosownie do liczby godzin zajęć praktycznych, które w niej zrealizował, pod warunkiem uzyskania z tych zajęć oceny pozytywnej.
1.
Dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej, a zakład pracy, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, na wniosek dyrektora szkoły może ustalić krótsze okresy, za które będzie wypłacany ekwiwalent, niż okres (semestr) roku nauki.
2. 4
(skreślony).
3. 5
Uczeń, który za okres (semestr) danego roku nauki otrzymał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych, traci prawo do ekwiwalentu za ten okres (semestr), a jeżeli ekwiwalent został mu już wypłacony, traci prawo do ekwiwalentu w następnym okresie (semestrze) roku nauki. Traci prawo do ekwiwalentu również uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny za odbytą praktykę.
Uczniowie realizujący program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zawodach i specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej i kultury oraz w zawodach i specjalnościach uciążliwych ustalonych w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia, otrzymują ekwiwalent według stawek określonych w § 2, zwiększony o 25%.
Ekwiwalent za zajęcia praktyczne wypłaca się w terminie do 10 dni po zakończeniu okresu (semestru) lub okresów, o których mowa w § 3 i 4, w danym roku nauki, a za praktykę zawodową - w terminie do 10 dni po zakończeniu praktyki.
1.
Do czasu zrefundowania ze środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w trybie określonym w § 20 rozporządzenia ekwiwalent wypłaca się:
1)
w zakładach pracy określonych w § 19 ust. 1 rozporządzenia - ze środków obrotowych,
2)
w szkołach prowadzących zajęcia praktyczne (dla uczniów tych szkół lub skierowanych na te zajęcia przez inne szkoły) oraz w szkołach kierujących uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe do indywidualnych gospodarstw rolnych - ze środków planowanych na stypendia dla uczniów.
2.
Kwoty refundacji z tytułu wypłat dokonywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 zarachowywane są na wznowienie środków.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 13, poz. 92).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 września 1990 r. (M.P.90.34.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 1990 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.
4 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.
5 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.