§ 6. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  6.
Ekwiwalent za zajęcia praktyczne wypłaca się w terminie do 10 dni po zakończeniu okresu (semestru) lub okresów, o których mowa w § 3 i 4, w danym roku nauki, a za praktykę zawodową - w terminie do 10 dni po zakończeniu praktyki.