§ 4. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  4.
1.
Dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej, a zakład pracy, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, na wniosek dyrektora szkoły może ustalić krótsze okresy, za które będzie wypłacany ekwiwalent, niż okres (semestr) roku nauki.
2. 4
(skreślony).
3. 5
Uczeń, który za okres (semestr) danego roku nauki otrzymał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych, traci prawo do ekwiwalentu za ten okres (semestr), a jeżeli ekwiwalent został mu już wypłacony, traci prawo do ekwiwalentu w następnym okresie (semestrze) roku nauki. Traci prawo do ekwiwalentu również uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny za odbytą praktykę.
4 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.
5 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.