§ 2. - Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  2.
1.
Nabycie lasu lub gruntu wymaga zgody Dyrektora Generalnego, udzielonej na pisemny wniosek nadleśniczego, zaopiniowany przez dyrektora regionalnego dyrekcji Lasów Państwowych, sporządzony w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o lasach, zwanej dalej "ustawą".
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
oznaczenie lasu lub gruntu według mapy ewidencyjnej,
2)
powierzchnię lasu lub gruntu,
3)
oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł własności,
4)
opis stanu prawnego lasu lub gruntu, a w szczególności: obciążenia, stan posiadania, spory graniczne,
5)
części składowe gruntu i przynależności.
3.
Do wniosku załącza się:
1)
wyciąg z rejestru gruntu, a także kopię lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
2)
informację o przeznaczeniu lasu lub gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3)
informację o ewentualnej dewastacji lub degradacji lasu lub gruntu.