Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 27 maja 1992 r.
w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
1.
Nadleśnictwo może nabyć, w drodze umowy cywilnoprawnej, las lub grunt przeznaczony do zalesienia, zwany dalej "gruntem", jeżeli wymagać tego będzie gospodarczy lub publiczny interes państwa, w szczególności w przypadkach:
1)
bezpośredniej ich przyległości do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
2)
zniesienia współwłasności,
3)
regulacji granicy polno-leśnej.
2.
Las lub grunt, na którym znajdują się budynki, budowle lub inne nieruchomości, może być nabyty jeżeli:
1)
spełnione zostaną warunki, o których mowa w ust. 1,
2)
budynki i budowle, znajdujące się w lesie lub na gruncie, a także inne nieruchomości są niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej.
1.
Nabycie lasu lub gruntu wymaga zgody Dyrektora Generalnego, udzielonej na pisemny wniosek nadleśniczego, zaopiniowany przez dyrektora regionalnego dyrekcji Lasów Państwowych, sporządzony w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o lasach, zwanej dalej "ustawą".
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
oznaczenie lasu lub gruntu według mapy ewidencyjnej,
2)
powierzchnię lasu lub gruntu,
3)
oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł własności,
4)
opis stanu prawnego lasu lub gruntu, a w szczególności: obciążenia, stan posiadania, spory graniczne,
5)
części składowe gruntu i przynależności.
3.
Do wniosku załącza się:
1)
wyciąg z rejestru gruntu, a także kopię lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
2)
informację o przeznaczeniu lasu lub gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3)
informację o ewentualnej dewastacji lub degradacji lasu lub gruntu.
Nadleśniczy po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego, o której mowa w § 2 ust.1, przesyła do właściciela lasu lub gruntu ofertę ich nabycia w terminie miesiąca od daty otrzymania od niego zawiadomienia o zamiarze zbycia lasu lub gruntu, a następnie prowadzi negocjacje w celu ustalenia ceny ich nabycia.
1.
Nadleśniczy może nabyć las lub grunt za cenę nie wyższą od szacunku ich wartości, dokonanego przez biegłego powołanego i wpisanego przez wojewodę na listę wojewódzką lub inną osobę posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.
2.
Nabycie lasu lub gruntu za cenę wyższą od szacunku ich wartości wymaga zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Wartość lasu lub gruntu, a także budynków i budowli, ustala się według zasad określonych w przepisach o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
1.
Podstawą do wypłacenia należności dotychczasowemu właścicielowi lasu lub gruntu jest zawarcie umowy przenoszącej własność.
2.
Wypłaty dokonuje nadleśnictwo w ciągu 7 dni od dnia wydania lasu lub gruntu, chyba że umowa określa inny termin.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.