§ 1. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.
§  1.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o "przedsiębiorstwach", należy przez to rozumieć państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego, biura konstrukcyjne i projektowe, laboratoria oraz przedsiębiorstwa skupu i zaopatrzenia drobnej wytwórczości podległe radom narodowym, o których mowa w § 1 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320), zwanej dalej "uchwałą".