Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 1965 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Na podstawie § 23 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o "przedsiębiorstwach", należy przez to rozumieć państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego, biura konstrukcyjne i projektowe, laboratoria oraz przedsiębiorstwa skupu i zaopatrzenia drobnej wytwórczości podległe radom narodowym, o których mowa w § 1 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320), zwanej dalej "uchwałą".
1.
Wysokość stawek wpłat z zysku do budżetu ustala się:
1)
w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego - zależnie od rentowności danego przedsiębiorstwa oraz od procentowego udziału nakładów osobowych w nakładach ogółem,
2)
w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego - zależnie od rentowności danego przedsiębiorstwa.
2.
Za rentowność przedsiębiorstwa należy uważać stosunek wyniku bilansowego, po potrąceniu zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego, do kosztu własnego sprzedaży ogółem (ust. 4).
3.
Za procentowy udział nakładów osobowych w nakładach ogółem należy uważać udział procentowy w nakładach ogółem osobowego funduszu płac pracowników przedsiębiorstwa łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
4.
Za koszt własny sprzedaży ogółem należy uważać koszt własny sprzedanej produkcji (podstawowej i pomocniczej), usług i materiałów z wyłączeniem w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego kosztu robót wykonanych siłami obcymi (przez podwykonawców).
5. 1
Za zysk do rozliczenia należy uważać zysk bilansowy pomniejszony o zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa, zysk nieprawidłowy oraz o kwoty odpowiadające ulgom w podatku obrotowym stosowanym do obrotów drobnymi artykułami przemysłowymi powszechnego użytku, które dotychczas nie były produkowane.
1.
Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń z tytułu wpłat z zysku do budżetu bezpośrednio z budżetami tych rad narodowych, którym są podległe, według stawek określonych w § 6 ust. 1 lub 3 uchwały albo według tabeli stanowiącej załącznik do uchwały z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 4 i 5 uchwały.
2.
Podwyższenie stawek wpłat z zysku do budżetu w przedsiębiorstwach osiągających rentowność powyżej 5%, stosownie do przepisu § 6 ust. 1 i 2 uchwały, może nastąpić po zapewnieniu przedsiębiorstwu należnych mu odpisów na fundusze zakładowy i rezerwowy oraz planowanych odpisów na fundusz rozwoju.
3.
Obniżenie stawek wpłat z zysku do budżetu, o których mowa w ust. 1, zastosowane w wypadkach określonych w § 6 ust. 4 uchwały jest dokonywane przez prezydia właściwych rad narodowych przez ustalenie nowej stawki, a następnie przez ustalenie różnicy pomiędzy stawką procentową określoną w § 6 ust. 1, 2 i 3 uchwały a stawką nową. Nową stawkę ustala się jako stosunek procentowy wpłaty z zysku do budżetu do zysku podlegającego rozliczeniu, określony w planie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa lub dla rozliczenia przedsiębiorstwa na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego (np. stawka według tabeli wynosi 75%, nowa stawka, tj. stosunek obniżonej wpłaty z zysku do budżetu do zysku podlegającego rozliczeniu, którym jest wynik bilansowy po potrąceniu zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego - wynosi 60%, różnica stawek wynosi minus 15%). Różnica stawek ustalona w planie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa obowiązuje przy rozliczeniach z tytułu wpłat z zysku do budżetu w ciągu roku.
4.
Obniżenie stawek wpłat z zysku do budżetu, zgodnie z § 6 ust. 5 uchwały, może być dokonywane przez prezydia właściwych rad narodowych, jeżeli zwiększenie środków pozostawionych do dyspozycji przedsiębiorstwa ma się przyczynić do poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa. Obniżenie przyrostu stawki może być stosowane przy rozliczeniach z tytułu wpłat z zysku na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.
Przedsiębiorstwa dokonują wpłat z zysku do budżetu:
1)
zaliczkowo (miesięcznie) - na podstawie ustaleń wynikających z zatwierdzonych planów techniczno-ekonomicznych,
2)
wstępnie (kwartalnie i rocznie) - na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych lub na podstawie nie zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
3)
ostatecznie - na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.
1.
Przy rozliczeniach miesięcznych zaliczkową wpłatę z zysku do budżetu stanowi wpłata w wysokości 1/3 wpłaty ustalonej w poszczególnych kwartałach planu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa.
2.
Przy rozliczeniach wstępnych wpłatę z zysku do budżetu stanowi część osiągniętego zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, obliczona według stawek ustalonych stosownie do zasad określonych w §§ 2 i 3.
3.
Przy rozliczeniach ostatecznych wpłatę z zysku do budżetu stanowi część zysku podlegającego rozliczeniu, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, obliczona według stawek ustalonych stosownie do zasad określonych w §§ 2 i 3.
4.
Wpłaty z zysku do budżetu od przedsiębiorstw, którym prezydia właściwych rad narodowych obniżyły stawki wpłat na podstawie § 6 ust. 4 uchwały, ustala się przez zmniejszenie stawki określonej w § 6 ust. 1-3 uchwały o ustaloną w planie bądź przy rozliczeniu ostatecznym różnicę stawki, wyliczoną w sposób podany w § 2 i § 3 ust. 1.
1.
Przedsiębiorstwo dokonuje wpłat z zysku do budżetu na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej w oddziale banku finansującego działalność eksploatacyjną przedsiębiorstwa.
2.
Jeżeli wpłaty dokonane zaliczkowo przekraczają kwotę należnej wpłaty ustalonej wstępnie, wydział finansowy zaliczy nadpłacone kwoty na poczet wpłat okresu następnego lub dokona zwrotu w terminie 5 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku przedsiębiorstwa.
1.
Wpłaty z zysku do budżetu, dokonywane zaliczkowo, powinny być przelewane w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za który przypada wpłata.
2.
Wpłaty z zysku do budżetu, dokonywane wstępnie, powinny być przelewane w terminie 10 dni od upływu terminu sporządzenia kwartalnego lub rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Wpłaty z zysku do budżetu, dokonywane ostatecznie, powinny być przelewane w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
1.
Przedsiębiorstwa dokonujące wpłat z zysku do budżetu przesyłają wydziałom finansowym prezydiów właściwych rad narodowych deklarację wpłat z zysku do budżetu według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2.
Deklaracja wpłat z zysku do budżetu powinna być sporządzana i przesyłana w terminach przewidzianych do sporządzenia kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.
1.
Wysokość wpłat z zysku do budżetu dokonywanych wstępnie i ostatecznie zatwierdza wydział finansowy prezydium rady narodowej w terminie 10 dni od daty złożenia deklaracji.
2.
W terminie 2 dni od daty zatwierdzenia wysokości wpłaty z zysku do budżetu dokonywanej wstępnie lub ostatecznie przedsiębiorstwo jest obowiązane dokonać przelewu przypadającej różnicy.
1.
W razie niedokonania przez przedsiębiorstwo wpłat z zysku w terminach określonych w § 7 na wniosek wydziału finansowego bank dokonuje przelewu należnej kwoty wpłat z zysku do budżetu w ciężar rachunku rozliczeniowego przedsiębiorstwa.
2.
Od nie uiszczonych w terminie wpłat z zysku pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 63, poz. 274).
3.
Odsetki oblicza przedsiębiorstwo i przelewa je wraz z należną wpłatą z zysku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 3

DEKLARACJA

wpłat z zysku do budżetu za ........... kwartał 196... r.

..........................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

Lp.WyszczególnienieDane stanowiące podstawę wyliczenia należnej wpłaty
1Zysk bilansowy
2Zysk niezależny i nieprawidłowy
2aUlga w podatku obrotowym
3Zysk do rozliczenia (1-2-2a)
4Koszt własny z całokształtu działalności
5Nakłady ogółem
6Nakłady osobowe
7Rentowność
8% udział nakładów osobowych w nakładach ogółem
9% stawka wpłat według tabeli
10% korekta wpłat
11Skorygowana stawka wpłat
12Wpłata z zysku prawidłowego
13Wpłata dokonana od początku roku
14Dopłata - nadpłata

Należne odsetki za zwłokę wynoszące zł ............... od sumy

zł ............... przelano na rachunek dochodów budżetowych

Wydziału Finansowego Prezydium ......................... Rady

Narodowej w ........................ (część .......... dział

............ rozdział ............... tytuł .................)

w dniu ............ 196.... r. czekiem - zleceniem przelewowym

..............................................................

............., dnia .......... 196... r.

(miejscowość)

....................... .............................

(główny księgowy) (dyrektor przedsiębiorstwa)

1 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 września 1968 r. (M.P.68.40.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 września 1968 r. (M.P.68.40.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1968 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 i 4 zarządzenia z dnia 9 września 1968 r. (M.P.68.40.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1968 r.