Szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw i branżowych warunków dostaw drewna i wyrobów z drewna.

Monitor Polski

M.P.1958.99.545

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 grudnia 1958 r.
w sprawie szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw i branżowych warunków dostaw drewna i wyrobów z drewna.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87). art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) i § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Dz. U. Nr 30, poz. 141) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
  1)
szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw drewna i wyrobów z drewna, zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia,
  2)
branżowe warunki dostaw drewna i wyrobów z drewna, zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia,
  3)
wykaz drewna i wyrobów z drewna oraz jednostek zbytu, właściwych do przyjmowania zamówień, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:
  1)
zarządzenie nr 120 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie zgłaszania, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przy dostawach surowca drzewnego, żywicy i kory garbarskiej (Biuletyn Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 8-9, poz. 94) - w części dotyczącej surowca drzewnego,
  2)
zarządzenie nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 marca 1957 r. w sprawie szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach, zamówieniach i uzgodnieniach dostaw drewna i innych wyrobów drzewnych (Biuletyn Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 8-9, poz. 96),
  3)
zarządzenie nr 131 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 marca 1957 r. w sprawie ustalania terminów i wyznaczania jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły produkcji drzewnej, leśnej niedrzewnej i papierniczej (Biuletyn Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 8-9, poz. 97) w części dotyczącej następujących artykułów objętych wykazem, stanowiącym załącznik do tego zarządzenia: surowców drzewnych okrągłych; materiałów tartych i produkcji dodatkowej, z wyjątkiem żywicy i kory garbarskiej; wyrobów kołodziejskich; wyrobów budowlanych z drewna; paneli wagonowych, szpuntów browarniczych i wałków papierniczych; trocin futrzarskich; opakowań drewnianych,
  4)
zarządzenie nr 181 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1957 r. w sprawie branżowych warunków dostaw drewna i innych wyrobów drzewnych (Biuletyn Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1957 r. Nr 13, poz. 162 i z 1958 r. Nr 23, poz. 256).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY O PRZYDZIAŁACH, ROZDZIELNIKACH i UZGODNIENIACH DOSTAW DREWNA i WYROBÓW Z DREWNA

Rozdział  I.

Rozdzielnictwo drewna i wyrobów z drewna na zaopatrzenie materiałowe.

§  1.
Drewno i wyroby z drewna, zwane dalej "materiałami", dzielą się na rozdzielane i nie rozdzielane.

I.

Materiały rozdzielane.

§  2.
1.
Przydziały materiałów rozdzielanych przyznawane są tylko jednostkom objętym planem rozdziału.
2.
Materiały rozdziela:
  1)
Rada Ministrów,
  2)
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
3.
Ministerstwo Leśnictwa l Przemysłu Drzewnego - Departament Gospodarki Drewnem sporządza plany rozdziałów na materiały, następnie przekazuje je Centralnemu Zarządowi Zbytu do wykonania, który z kolei zawiadamia ministerstwa i urzędy centralne, zwane dalej "ministerstwami", o wysokości przydziałów.
4.
Ogólne ilości materiałów, przeznaczone w planie rozdziału dla odbiorców określonego ministerstwa, stanowią przydział roczny.
5.
Przy ustalaniu ogólnego przydziału materiałów na dany rok kalendarzowy obowiązuje wykaz materiałów do projektu planu zaopatrzenia materiałowego do narodowego planu gospodarczego oraz wykaz sortymentów podanych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  3.
1.
Właściwą jednostką zbytu jest Centralny Zarząd Zbytu Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, zwany dalej "C.Z. Zbytu".
2.
C.Z. Zbytu, w porozumieniu z ministerstwami wymienionymi w planie rozdziału, ustala w ramach przydziału rocznego szczegółowy podział sortymentów, przyjętych w rozdzielnictwie na dany rok kalendarzowy.
3.
Zawiadomienie o wysokości przydziału oraz ustalenie podziału sortymentowego następuje w takim terminie, aby umowy dostawy na podstawie rozdzielników mogły być zawarte w terminach ustalonych w branżowych warunkach dostaw drewna i wyrobów z drewna, zwanych dalej "branżowymi warunkami dostaw", stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia.

Przydziały zaliczkowe.

§  4.
1.
Jeżeli przed ustaleniem planu rozdziału, a szczególnie gdy w terminie do dnia 1 października ministerstwa nie zostaną powiadomione o wysokości przydziałów na rok następny, bądź jeżeli przed ustaleniem szczegółowego przydziału sortymentowego zachodzi potrzeba uruchomienia przydziałów zaliczkowych - dla zapewnienia ciągłości produkcji i dostaw od 1 stycznia roku następnego ministerstwa powinny złożyć zapotrzebowanie zaliczkowe w wysokości uzgodnionej z C.Z. Zbytu.
2.
Zapotrzebowania zaliczkowe, z uwzględnieniem podziału na sortymenty, nie mogą przekraczać 50% przydziału z roku ubiegłego.
3.
Przy przyznawaniu przydziałów zaliczkowych stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 3.

Przydziały dodatkowe.

§  5.
1.
W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnie ważnymi względami gospodarczymi, ministerstwa wymienione w planie rozdziału mogą składać wnioski o przyznanie przydziałów dodatkowych.
2.
Wniosek o przyznanie przydziału dodatkowego składa się do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Wniosek powinien być podpisany przez ministra lub osobę przez niego upoważnioną i dokładnie określać sortyment materiału.
3.
Do wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy dołączyć uzasadnienie, które powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
  1)
czy materiał był przewidziany w resortowym projekcie planu materiałowo-technicznego, czy też został zaplanowany w niedostatecznej ilości,
  2)
czy dodatkowy przydział potrzebny jest do wykonania dodatkowych zadań i kto te zadania wyznaczył,
  3)
na jaki cel materiał ma być zużyty oraz normę zużycia na jednostkę produktu, jeżeli norma taka obowiązuje.
§  6.
1.
W razie gdy potrzeba dodatkowego przydziału wynika z uchwały Rady Ministrów, nakładającej na ministerstwa dodatkowe zadania, a uchwała nie określa rodzaju i ilości materiału potrzebnego do wykonania zadań dodatkowych, zainteresowane ministerstwa wystąpią o przyznanie przydziału dodatkowego w trybie ustalonym w § 5. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy powołać się na uchwałę Rady Ministrów, nakładającą dodatkowe zadania.
2.
Jeżeli uchwała Rady Ministrów określi rodzaj i ilość materiałów przeznaczonych na wykonanie zadania dodatkowego, odpowiedni przepis uchwały zastępuje decyzję o przydziale dodatkowym.

Zakupy materiałów przez odbiorców, których jednostki nadrzędne nie są wymienione imiennie w planach rozdziału oraz zakupy drobnych ilości materiałów.

§  7.
Odbiorcy, których jednostki nadrzędne nie są wymienione imiennie w planie rozdziału, mogą ubiegać się o zakupienie materiałów rozdzielanych bezpośrednio w biurach zbytu drewna lub zarządach lasów państwowych. Analogicznie mogą ubiegać się w biurach zbytu drewna lub zarządach lasów państwowych o zakupienie drobnych ilości materiałów rozdzielanych inni odbiorcy, w wypadku doraźnych, nieplanowych potrzeb.

Zmiany planów rozdziału.

§  8.
W razie zmniejszenia przydziałów dla ministerstwa po zatwierdzeniu planu rozdziału, Departament Gospodarki Drewnem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zawiadomi o tym ministerstwa nadzorujące odbiorców, które dokonają odpowiednich zmian w rozdzielnikach i wydadzą zarządzenia co do odpowiedniej zmiany lub rozwiązania zawartych już umów dostaw.

Rozdzielniki.

§  9.
1.
Ministerstwa, które otrzymały zawiadomienie o wysokości przydziałów (§ 2 ust. 3 i § 3 ust. 2 i 3), sporządzają w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozdzielnik na centralne zarządy i jednostki równorzędne, obejmujący przynajmniej 90% otrzymanego przydziału, z wyjątkiem drewna iglastego tartacznego, okleinowego, sklejkowego, łuszczarskiego z drzew liściastych, opałowego, papierówki czerwonej, na które to sortymenty rozdzielnik powinien obejmować 100% przydziału rocznego. Rozdzielnik powinien być sporządzony i przesłany do C.Z. Zbytu ściśle z zachowaniem szczegółowego układu sortymentowego, stosownie do uzgodnionego przydziału.
2.
W terminie określonym w ust. 1 ministerstwa zawiadomią centralne zarządy i jednostki równorzędne wyszczególnione w rozdzielniku o ilościach przydzielonych im materiałów.
3.
Centralne zarządy i jednostki równorzędne w ciągu 15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z ministerstwa opracowują i przesyłają do C.Z. Zbytu limity wojewódzkie z zachowaniem układu sortymentowego i w tym samym terminie zawiadamiają podległych sobie odbiorców o wysokości przydziałów.
4.
Ministerstwa mogą rozdzielić otrzymany przydział pomiędzy jednostki terenowe, nadzorujące odbiorców, z pominięciem centralnych zarządów i jednostek równorzędnych - w sposób i w terminie określonym w ustępie pierwszym.
5.
Terminy określone w ustępie 1-4 mogą być w wyjątkowych tylko wypadkach przedłużone na podstawie uzgodnienia między organem sporządzającym rozdzielnik a C.Z. Zbytu.
6.
Organ, który sporządził rozdzielnik, uprawniony jest rozdzielnik ten zmienić w ramach otrzymanego przydziału za zgodą:
  1)
właściwego dla danego województwa biura zbytu drewna, jeżeli zmiany dotyczą jednego województwa, a w zakresie materiałów okrągłych i innych dostarczanych przez zarządy lasów państwowych - za zgodą zarządu lasów państwowych,
  2)
C.Z. Zbytu, jeżeli zmiany dotyczą dwu lub więcej województw; zmiany rozdzielnika powinny być dokonane w takim czasie, aby zamówienia mogły być złożone w terminach określonych w branżowych warunkach dostaw (załącznik nr 2 do zarządzenia).
7.
Rezerwa wynikająca z nie rozdzielenia całkowitego przydziału (ust. 1) powinna być rozdysponowana najpóźniej do dnia 30 września każdego roku. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach C.Z. Zbytu może ustalić późniejszy termin rozdziału całości lub części rezerwy.
§  10.
1.
W razie nienadesłania C.Z. Zbytu w terminie określonym w § 9 rozdzielników lub nadesłania rozdzielników obejmujących mniej niż 90% przydziału, a dla drewna iglastego tartacznego, okleinowego, sklejkowego-łuszczarskiego z drzew liściastych, opałowego, papierówki czerwonej - mniej niż 100% przydziału, przydział, na który nie nadesłano rozdzielnika, zalicza się do rezerwy bilansowej danego materiału. Przepisu tego nie stosuje się do rezerwy przydziału, chyba że rezerwa ta nie zostanie rozdysponowana w terminie określonym w § 9 ust. 7.
2.
C.Z. Zbytu może zaliczyć do rezerwy bilansowej również te ilości materiałów, co do których odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w §§ 7 i 8 branżowych warunków dostaw drewna i wyrobów z drewna (załącznik nr 2 do zarządzenia).
3.
Jeżeli odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w §§ 7 i 8 branżowych warunków dostaw drewna i wyrobów z drewna (załącznik nr 2 do zarządzenia), biuro zbytu drewna bądź zarząd lasów państwowych może odmówić wykonania zamówienia albo przesunąć wykonanie zamówienia na okres późniejszy.

Odstąpienie, zrzeczenie się i unieważnienie przydziałów.

§  11.
Odstąpienie prawa do nabycia materiałów na podstawie rozdzielnika jednostce tego samego ministerstwa wymaga zgody organu, który sporządził rozdzielnik. O dokonanym odstąpieniu prawa do nabycia materiałów na podstawie rozdzielnika powinien być zawiadomiony C.Z. Zbytu.
§  12.
Odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia materiału na podstawie rozdzielnika innym ministerstwom lub jednostkom wchodzącym w skład innych ministerstw wymaga zgody Departamentu Gospodarki Drewnem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, z wyjątkiem wypadków określonych w §§ 13 i 14.
§  13.
Zleceniodawca robót budowlano-montażowych może bez zgody właściwej jednostki zbytu odstąpić prawo do nabycia materiałów na podstawie rozdzielnika przedsiębiorstwu państwowemu wykonującemu na rzecz zleceniodawcy roboty budowlano-montażowe. O odstąpieniu prawa do nabycia materiału na podstawie rozdzielnika zleceniodawca zawiadamia właściwą jednostkę zbytu.
§  14.
Gdy odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia materiału na podstawie rozdzielnika na rzecz innego ministerstwa następuje na skutek zmian organizacyjnych, ministerstwa nadzorujące jednostki, których dotyczą zmiany organizacyjne, zawiadomią C.Z. Zbytu o odstąpieniu przydziałów i prawa do nabycia materiałów na podstawie rozdzielników.
§  15.
O zrzeczeniu się przydziału ministerstwo dysponujące przydziałem zawiadamia C.Z. Zbytu.
§  16.
Przydziały nie zrealizowane do dnia 31 grudnia ulegają unieważnieniu z tym dniem.

Uzgodnienie dostaw.

§  17.
1.
Na ilości materiałów objęte rozdzielnikiem, a co do materiałów nie rozdzielanych - na ilości będące przedmiotem zapotrzebowania, odbiorcy powinni w zasadzie dokonać uzgodnienia dostaw z biurem zbytu drewna bądź z zarządem lasów państwowych.
2.
Gdy zachodzi tego potrzeba, mogą być dokonywane uzgodnienia dostaw między jednostkami nadrzędnymi dostawcy i odbiorcy albo między jednostką nadrzędną jednej ze stron a drugą stroną.
3.
Uzgodnienia dostaw mogą być dokonywane w szczególności w tych przypadkach, gdy ściślejsze określenie przedmiotu dostawy jest konieczne dla określenia przedsiębiorstwa, które dostawę wykona.
§  18.
1.
Uzgodnienia dostaw powinny określać:
  1)
przedmiot dostawy (grupy materiałów i ewentualnie inne szczegóły niezbędne do ustalenia przedsiębiorstw, które powinny wykonać dostawę),
  2)
ilość przedmiotu dostawy,
  3)
dostawców i odbiorców,
  4)
terminy, w jakich powinny być zawarte umowy.
2.
Uzgodnienie dostaw powinno być stwierdzone na piśmie. Odpisy uzgodnień doręcza się dostawcom i odbiorcom.
§  19.
1.
Uzgodnienie przewidujące obowiązek dostawy lub odbioru określonych co do ilości i rodzaju materiałów zobowiązuje dostawcę do zawarcia umowy dostawy na żądanie odbiorcy.
2.
Odbiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy dostawy na żądanie dostawcy wyłącznie w tych przypadkach, gdy w uzgodnieniu dostaw wyraźnie przewidziano taki obowiązek.
3.
W razie nienadesłania zamówienia przez odbiorcę (ust. 1) lub projektu umowy przez dostawcę (ust. 2) w terminie określonym w uzgodnieniu dostaw, druga strona zostaje zwolniona od obowiązku zawarcia umowy oraz od obowiązku wykonania dostawy (ust. 1) lub przyjęcia dostawy (ust. 2).
§  20.
Jeżeli dostawca i odbiorca podlegają temu samemu organowi nadrzędnemu, zarządzenie tego organu co do obowiązku wykonania dostawy posiada takie samo znaczenie, jak uzgodnienie dostaw.
§  21.
W razie sporu między jednostkami nadrzędnymi stron albo między jednostką nadrzędną jednej strony a drugą stroną co do treści uzgodnienia dostaw, uzgodnienie powinno być podpisane w części bezspornej. Spór co do części nie uzgodnionej powinny rozstrzygnąć w ciągu 14 dni wspólną decyzją jednostki nadrzędne jednostek, które nie mogły osiągnąć porozumienia.
§  22.
Przepisy dotyczące uzgodnień dostaw stosuje się również do zarządzeń organów nadrzędnych stron, z których wynika obowiązek zmiany zawartej już umowy (art. 6 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej - Dz. U. Nr 16, poz. 87).
§  23.
Postanowienia uzgodnień dostaw sprzeczne z branżowymi warunkami dostaw są nieważne.

Dostawy materiałów w przypadku awarii.

§  24.
1.
Przez awarię należy rozumieć nieplanową przerwę w produkcji, eksploatacji i innej zasadniczej działalności odbiorcy, spowodowaną zniszczeniem, zepsuciem, uszkodzeniem lub wydarzeniem losowym, które ograniczyło produkcję, eksploatację lub inną zasadniczą działalność odbiorcy.
2.
Zamówienia związane z awarią składa się do biura zbytu drewna bądź do zarządu lasów państwowych nie później niż w ciągu 7 dni od daty awarii. Do zamówienia dołącza się protokół awaryjny. Zamówienia złożone w związku z awarią podlegają wykonaniu w pierwszej kolejności.
3.
Biuro zbytu drewna bądź zarząd lasów państwowych, które dokonały wydatku materiału na zamówienie awaryjne, powinny powiadomić o tym niezwłocznie ministerstwo nadzorujące odbiorcę materiału, a w odpisie - C.Z. Zbytu. Ministerstwo jest zobowiązane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia pokryć wydatek z rezerwy, a w razie nieposiadania rezerwy - wystąpić do C.Z. Zbytu o przydział dodatkowy.
4.
Nie pokrycie przez ministerstwo wydatku awaryjnego z własnej rezerwy lub nie wystąpienie o przydział dodatkowy w terminie określonym w ust. 3 uprawnia C.Z. Zbytu do zmniejszenia rezerwy ministerstwa we własnym zakresie bądź do zaliczenia wydatków na realizację przydziału ministerstwa.

Dostawcy materiałów przeznaczonych na cele naukowo-badawcze.

§  25.
1.
Jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukowo-badawczą uprawniona jest do nabywania materiałów rozdzielanych, potrzebnych do celów naukowo-badawczych, na podstawie zamówienia i pisemnego oświadczenia jej kierownika, że ilość materiałów określona w przydziale nie jest wystarczająca na pokrycie jej potrzeb lub że nie otrzymała ona przydziału.
2.
Zamówienia na materiały przeznaczone na cele naukowo-badawcze powinny być wykonywane w pierwszej kolejności, podobnie jak zamówienia awaryjne.
3.
C.Z. Zbytu może potrącić ilość materiałów zrealizowaną na zamówienie dodatkowe jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-badawczą z rezerw ministerstwa, któremu dana jednostka podlega. W razie niemożności potrącenia z rezerwy, C.Z. Zbyt zawiadamia o tym ministerstwo nadzorujące jednostkę prowadzącą działalność naukowo-badawczą, które powinno wystąpić o dodatkowy przydział zgodnie z przepisami § 5 w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

II.

Materiały nie rozdzielane. Zakup materiałów.

§  26.
1.
Materiały nie rozdzielane zakupuje się na podstawie umowy zawartej zgodnie z branżowymi warunkami dostaw (załącznik nr 2 do zarządzenia).
2.
Przepisy §§ 17-23 stosuje się odpowiednio przy uzgadnianiu dostaw materiałów nie rozdzielanych.

Rozdział  II.

Rozdzielnictwo materiałów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.

§  27.
1.
Rozdzielnictwo materiałów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności i dostawy tych materiałów odbywają się w ilościach ustalonych planem rocznym i operatywnymi planami kwartalnymi zaopatrzenia rynku oraz w trybie i w terminach określonych w obowiązujących zarządzeniach Ministra Handlu Wewnętrznego, dotyczących zaopatrzenia konsumentów indywidualnych w artykuły przemysłowe.
2.
Przepisy rozdziału I, z wyjątkiem §§ 7, 9-14, 24 i 25, stosuje się również do materiałów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
3.
Umowy na podstawie rozdzielników zawiera się w trybie i terminach ustalonych w branżowych warunkach dostaw (załącznik nr 2 do zarządzenia).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA

I.

Zamówienia.

§  1.
Wszystkie dostawy drewna i wyrobów z drewna, zwanych dalej "materiałami", zarówno rozdzielanych, jak i nie rozdzielanych, dokonywane są na podstawie umów.
§  2.
Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się dostarczyć odbiorcy określone w umowie materiały, a odbiorca zobowiązuje się przyjąć te materiały i zapłacić należność.
§  3.
Umowy zawiera się bądź w formie aktu podpisanego przez obie strony bądź w formie złożenia przez jedną stronę zamówienia i potwierdzenia tego zamówienia przez drugą stronę na jego odpisie lub osobnym pismem. Wybór formy umowy należy do stron.
§  4.
W razie gdy zamówienie złożone zostaje w ramach rozdzielnika lub na podstawie uzgodnienia dostaw, niezgłoszenie zastrzeżeń przez drugą stronę w przewidzianych terminach uważa się za przyjęcie zamówienia.
§  5.
1.
Zamówienia na materiały rozdzielane składa się biurom zbytu drewna bądź zarządom lasów państwowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Zamówienia na materiały nie rozdzielane składa się jednostkom wyszczególnionym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
3.
Biuro zbytu drewna może wskazać odbiorcy przedsiębiorstwo, które zawrze umowę na dostawę materiałów objętych rozdzielnikiem (zarząd lasów państwowych, rejon przemysłu leśnego, tartak, fabryka sklejek itp.).
4.
Wskazanie przedsiębiorstwa, które zawrze umowę, może nastąpić przez wystawienie zlecenia dostawy i w tym wypadku zawarcie umowy następuje w formie potwierdzenia przez przedsiębiorstwo przyjęcia zlecenia do wykonania. Z chwilą wskazania przedsiębiorstwa zobowiązanego do zawarcia umowy wygasa obowiązek biura zbytu drewna do zawarcia umowy z odbiorcą.
5.
Jednostki uprawnione do przyjmowania zamówień powinny w miarę możności uwzględniać życzenia odbiorców co do powierzenia wykonania dostawy wskazanemu przez odbiorcę dostawcy, biorąc jednak pod uwagę względy gospodarcze, a w szczególności racjonalność przewozów.
6.
Jednostka, która otrzymała niewłaściwie skierowane zamówienie, ma obowiązek niezwłocznie je zwrócić albo przesłać właściwej jednostce, zawiadamiając o tym zamawiającego.

II.

Terminy zawarcia umów.

§  6.
Umowy zawiera się stosownie do istniejących potrzeb i możliwości dostawy, które powinny być wykonane w okresach rocznych lub krótszych (np. 9 miesięcy, 6 miesięcy, kwartał, miesiąc). Co do następujących materiałów nie rozdzielanych:
  1)
surowiec tartaczny liściasty,
  2)
drewno sklejkowe (łuszczarskie) z drzew iglastych,
  3)
drewno zapałczane,
  4)
papierówka biała,
  5)
słupy chmielowe,
  6)
drewno na prowadnice szybowe,
  7)
szczapy i wałki użytkowe liściaste (dla celów garbarskich i przerobu chemicznego)

ustala się wyłącznie roczny okres dostawy.

§  7.
1.
Zamówienia na materiały, zarówno rozdzielane, jak i nie rozdzielane, powinny być składane nie później niż na 60 dni przed okresem dostawy (§ 6). Dotyczy to również zamówień na materiały, co do których dokonano uzgodnienia dostaw (§§ 17-23 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw drewna i wyrobów z drewna stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia),
2.
Termin określony w ust. 1 może być skrócony w przypadkach uzasadnionych po uzgodnieniu z biurem zbytu drewna bądź z zarządem lasów państwowych.
3.
W razie niezłożenia w terminie określonym w ust. 1 lub 2 zamówienia na materiały, jednostka właściwa do przyjmowania zamówień może zamówienie przyjąć, jeżeli istnieje możliwość jego wykonania, może przesunąć wykonanie zamówienia na okres późniejszy lub odmówić wykonania zamówienia.
§  8.
1.
Dostawcy, o których mowa w § 5 ust. 3, nie mogą domagać się, aby zamówienie zostało przesłane wcześniej niż na 45 dni przed początkiem okresu, w którym ma być wykonana dostawa.
2.
Jeżeli zawiadomienie o wysokości przydziału materiałów rozdzielanych zostało przesłane w takim terminie, że zamówienie odbiorcy nie może być złożone w terminie określonym w § 7, termin do składania zamówień ulega skróceniu o tyle dni, o ile opóźnione zostało przesłanie zawiadomienia o wysokości przydziału.

III.

Treść umowy.

§  9.
1.
Umowa bądź zamówienie powinno zawierać w szczególności:
  1)
nazwę i adres dostawcy lub jednostki właściwej do przyjmowania zamówień,
  2)
nazwę i adres odbiorcy ze wskazaniem nadzorującego go ministerstwa i centralnego zarządu (jednostki równorzędnej),
  3)
numer i datę zamówienia,
  4)
ilość materiału podlegającego dostawie,
  5)
określenie przedmiotu dostawy według obowiązującej nomenklatury cennikowej ze wskazaniem rodzaju drewna, klas lub kategorii jakościowej, grubości i ewentualnie długości itp. albo numeru normy państwowej, resortowej lub innej normy obowiązującej (np. warunki techniczne Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego),
  6)
numer i datę rozdzielnika własnej jednostki nadrzędnej, ewentualnie - jeśli nastąpiło uzgodnienie dostaw - numer i datę uzgodnienia dostaw,
  7)
terminy wysyłki lub wydatku ze składu ze wskazaniem ilości materiałów, które w poszczególnych terminach mają być dostarczone,
  8)
sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub wodnym, nazwę stacji kolejowej, portu lub innego miejsca przeznaczenia, bocznicy itp.),
  9)
nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu do wydania ze składu,
  10)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
  11)
nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu albo tytułu budżetu lub jego części,
  12)
powołanie się na właściwe przepisy w sprawie warunków dostaw (numer i pozycja Monitora Polskiego),
  13)
terminy zwrotu opakowania przewidzianego do ponownego użytku jako opakowanie,
  14)
w razie potrzeby w zamówieniu należy:
a)
wskazać warunki techniczne, jakim przedmiot dostawy powinien odpowiadać - jeżeli przedmiot dostawy nie jest objęty obowiązującymi normami państwowymi, resortowymi lub innymi warunkami technicznymi,
b)
zamieścić zastrzeżenie, że odbiór lub wysyłka mają być poprzedzone odbiorem brakarskim bądź badaniem technicznym, gdzie i na czyj koszt badanie będzie przeprowadzone, oraz że ma być dołączony atest,
c)
zamieścić żądania co do specjalnego opakowania,
d)
podać inne szczególne zastrzeżenia, jeśli rodzaj dostawy tego wymaga,
  15)
do zamówienia należy dołączyć: protokół awarii podpisany przez kierownika, głównego księgowego i przewodniczącego rady zakładowej zakładu odbiorcy, jeżeli dostawa ma być wykonana w związku z awarią (§ 24 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw drewna i wyrobów z drewna stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia).

IV.

Dodatkowe dyspozycje.

§  10.
1.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że odbiorca może w czasie późniejszym w dodatkowych dyspozycjach określić ściślej termin lub miejsce dostawy, dodatkową dyspozycję dotyczącą terminu lub miejsca dostawy składać należy - jeżeli w umowie inaczej nie zastrzeżono - nie później niż na 30 dni przed terminem dostawy.
2.
Dostawca, który nie otrzymał dodatkowej dyspozycji w terminie, może odstąpić od umowy lub określić terminy i miejsca dostawy, zawiadamiając o tym odbiorcę.
3.
W przypadku określonym w ust. 1 i 2 strona, która nie akceptuje treści dodatkowej dyspozycji drugiej strony, może w terminie 7 dni od daty otrzymania dyspozycji przesłać protokół rozbieżności. Nie wysłanie protokołu rozbieżności w powyższym terminie uważa się za przyjęcie dodatkowej dyspozycji.
4.
W razie nie uzgodnienia rozbieżności przez strony spór rozstrzyga ostatecznie jednostka zwierzchnia dostawcy.

V.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie zamówienia lub dodatkowej dyspozycji.

§  11.
1.
W przypadkach, w których nastąpiło uzgodnienie dostaw, odbiorca, który wysłał zamówienie po terminie określonym w uzgodnieniu dostaw - gdy zamówienie zostało mimo to przyjęte przez dostawcę do wykonania w żądanym przez odbiorcę terminie - obowiązany jest zapłacić dostawcy karę określoną w § 70. Taką samą karę odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy za opóźnienie w nadesłaniu dyspozycji dodatkowej (§ 10).
2.
Niezłożenie w terminie zamówienia upoważnia biuro zbytu drewna, a w odniesieniu do dodatkowej dyspozycji również i dostawcę:
  1)
do przesunięcia dostawy na okres późniejszy,
  2)
do unieważnienia przez biuro zbytu drewna części przydziału objętej spóźnionym zamówieniem odbiorcy (§ 7 ust. 3).

VI.

Przyjęcie zamówień. Protokoły rozbieżności.

§  12.
Zamówienie przesyła się w 4 egzemplarzach.
§  13.
1.
Biuro zbytu drewna, które otrzymało zamówienie, zwróci nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania 1 egzemplarz zamówienia po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności.
2.
Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zamówienia awaryjnego powinno być wysłane odbiorcy niezwłocznie.
§  14.
1.
W razie gdy biuro zbytu drewna, które otrzymało zamówienie, samo umowy nie zawiera (§ 5 ust. 3), zobowiązane jest przesłać zamówienie bezpośredniemu dostawcy przed upływem 15 dni od daty otrzymania, zawiadamiając o tym zamawiającego.
2.
Dostawca (zarząd lasów państwowych, rejon przemysłu leśnego, tartak, fabryka sklejki itp.), któremu przesłano zamówienie do wykonania (ust. 1), dokona czynności określonych w § 13 w terminie 15 dni od dnia otrzymania zamówienia, a w odniesieniu do zamówienia awaryjnego - niezwłocznie.
§  15.
W razie gdy zgodnie z § 4 akceptacja zamówienia nastąpić może milcząco, uważa się, że umowa została zawarta w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do potwierdzenia zamówienia.

VII.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówień.

§  16.
1.
Dostawca, który nie wysłał w terminach, o których mowa w § 13, oświadczeń o akceptacji lub odmowie akceptacji zamówienia, obowiązany jest do zapłaty kary określonej w § 70.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy jednostka właściwa do przyjmowania zamówień nie zawiadomiła zamawiającego w terminie o przekazaniu zamówienia bezpośredniemu wykonawcy (§ 14 ust. 1).

VIII.

Spory przedumowne.

§  17.
1.
Strona, której zamówienie zostało zwrócone z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, powinna nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi, a w jakiej części uznaje umowę za zawartą. W razie nie wysłania zawiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że umowa została zawarta na warunkach określonych w protokole rozbieżności.
2.
Zawiadamiając drugą stronę o nie zaakceptowaniu jej zastrzeżeń strona może zwrócić się do swej jednostki nadrzędnej oraz do jednostki właściwej do przyjmowania zamówień (§ 5 ust. 2) z wnioskiem o podjęcie kroków celem uzgodnienia stanowisk.
3.
W razie gdy umowa miała być zawarta na podstawie rozdzielnika lub uzgodnienia dostaw, strona, której zamówienie nie zostało zaakceptowane w całości lub w części, może wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie treści umowy.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dodatkowych dyspozycji, o których mowa w § 10.
§  18.
Wniosek o ustalenie treści umowy składa się w komisji arbitrażowej przeciwko jednostce, której złożono zamówienie, i przeciwko wskazanemu przez nią dostawcy. Jeżeli jednostka, której złożono zamówienie, nie wskazała dostawcy, wniosek o ustalenie treści umowy składa się tylko przeciwko tej jednostce.

IX.

Jakość przedmiotu dostawy.

§  19.
Materiały będące przedmiotem dostawy powinny odpowiadać polskim normom (PN), normom resortowym (RN) Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, a w odniesieniu do pozostałych, dla których brak jest wymienionych norm i warunków technicznych - warunkom określonym w umowie.
§  20.
Pomiar materiałów powinien być dokonywany ściśle według obowiązujących PN (polskich norm) ustalonych dla pomiarów poszczególnych materiałów, a z braku takich - według RN (norm resortowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego) lub WT (warunków technicznych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego).

X.

Sposób i termin dostawy.

§  21.
W zależności od postanowień umowy dostawa materiału następuje:
  1)
przez wydanie ze składu, składnicy spedycyjnej, loco las lub zakład produkcyjny,
  2)
przez wysyłkę do miejsca przeznaczenia.
§  22.
1.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostało wykonane w terminie ustalonym w umowie:
  1)
jeżeli materiał miał być odebrany ze składu, składnicy spedycyjnej, loco las lub loco zakład produkcyjny - gdy dostawca przygotował materiał do odbioru w tym terminie i wysłał odbiorcy listem poleconym zawiadomienie na 7 dni wcześniej o dniu i miejscu odbioru; za zawiadomienie uważa się również przesłanie odbiorcy kopii zlecenia sprzedaży;
  2)
jeżeli dostawa miała nastąpić przez wysyłkę - gdy materiał został w terminie określonym w umowie oddany przez dostawcę do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów.
2.
Jeżeli dostawa została wykonana przed terminem ustalonym w umowie, odbiorca może zażądać od dostawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przedterminową dostawą.

XI.

Wydanie materiału ze składu.

§  23.
Przy sprzedaży detalicznej dokonywanej loco punkt sprzedaży, tj. loco skład, składnica spedycyjna, loco las lub loco zakład produkcyjny, odbiorca powinien przesłać w dniu wskazanym w zawiadomieniu swego przedstawiciela dla dokonania odbioru oraz dostarczyć środki transportowe.
§  24.
W razie niezgłoszenia się odbiorcy w wyznaczonym terminie dostawca może wyznaczyć do odbioru dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyśle materiał pod adresem odbiorcy lub złoży go na przechowanie albo odstąpi od umowy. W razie wysłania materiałów pod adresem odbiorcy lub złożenia go na przechowanie odbiorca zwróci dostawcy wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.
§  25.
Dostawca wyda materiał przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu przez niego upoważnienia do odbioru, wylegitymowaniu się i podpisaniu pokwitowania.
§  26.
1.
Upoważnienie do odbioru materiałów powinno być sporządzone na blankiecie odbiorcy i podpisane przez osobę uprawnioną pod pieczątką odbiorcy.
2.
W upoważnieniu należy określić dokładnie i zgodnie z zamówieniem materiał i termin ważności upoważnienia.
3.
Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i załącza do pokwitowania wydanego przez osobę upoważnioną do odbioru.
4.
Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się upoważnianiem stałym, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, numer upoważnienia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upoważnienie podpisała.
§  27.
Wydanie materiału ze składu następuje z chwilą załadowania na środek transportowy i pokwitowania odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, ze składnicy spedycyjnej zaś, loco las, loco zakład produkcyjny - z chwilą spisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub pokwitowania odbioru.

XII.

Wysyłka materiału.

§  28.
1.
Gdy przewidziano dostawę przez wysyłkę materiału koleją, dokonuje się jej w ładunkach pełnowagonowych. Na żądanie odbiorcy wysyłka może nastąpić w ładunkach mniejszych, z tym że obciąża go wynikła z tego tytułu nadwyżka kosztów przewozów kolejowych.
2.
Załadowanie powinno być dokonane przez dostawcę z należytą starannością, a w przypadkach, w których przewiduje się opakowanie materiału - materiał powinien być odpowiednio opakowany i oznaczony.
3.
Sprzedawca ma obowiązek nakrywać otwarte wagony dachem tylko na żądanie odbiorcy i na jego koszt.
4.
Załadunek na wagony drewna powinien być dokonywany zgodnie z przepisami kolejowymi o ładowaniu wagonów towarowych (załącznik 10 do art. 27 ust. 4 dekretu o przewozie przesyłek i osób kolejami "Cześć szczegółowa I. Ładowanie drewna" §§ 8-24). Wierzchnia warstwa ładunku materiałów stosowanych w przesyłkach (kolejowych) powinna być oznaczona w sposób widoczny (skropiona wapnem, oznaczona rubryką, kredą itp.).
§  29.
1.
Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia materiału przez kolej do przewozu na podstawie właściwego listu przewozowego.
2.
W liście przewozowym należy zażądać od kolei - w razie potrzeby - przeważenia lub przeliczenia sztuk ładunku bądź przeważenia i przeliczenia sztuk jednocześnie na stacji załadowania.
3.
Do przesyłki lub do listu przewozowego powinna być bezwarunkowo dołączona specyfikacja wysłanego materiału. W razie nie dołączenia specyfikacji dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę określoną w § 70.
§  30.
Koszty związane z załadowaniem i przewozem kolejowym obciążają dostawcę, a koszty związane z wyładowaniem i odbiorem ponosi odbiorca.
§  31.
O dokonaniu wysyłki dostawca wyśle najpóźniej następnego dnia do odbiorcy zawiadomienie pisemne zawierające powołanie się na zamówienie lub dyspozycję wysyłkową (numer i data), adres, pod jakim materiał wysłano, datę wysyłki, numer wagonu, numer listu przewozowego oraz rodzaj i ilości załadowanego materiału.
§  32.
1.
Z chwilą nadania materiału do przewozu niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału obciąża odbiorcę.
2.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności wskutek niewłaściwego opakowania lub załadowania.
§  33.
Odbiorca obowiązany jest wyładować materiał niezwłocznie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu materiału. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyładowania obciążają odbiorcę.
§  34.
Gdy zachodzi przypuszczenie, że w czasie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie materiału, odbiorca obowiązany jest przed przystąpieniem do wyładowania materiału zażądać od kolei sprawdzenia przesyłki i sporządzenia protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu kolejowego oraz dokonać wszelkich innych czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności kolei i zachowania prawa dochodzenia od niej odszkodowań, a to pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń wobec dostawcy Odpis protokołu sporządzonego przez kolej odbiorca prześle do wiadomości dostawcy w ciągu 5 dni od daty sporządzenia.
§  35.
Dochodzenie roszczeń w stosunku do kolei z tytułu ubytku lub uszkodzenia materiału w czasie transportu należy do odbiorcy, któremu dostawca odda do dyspozycji wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania, a gdy zajdzie potrzeba - udzieli mu w tym celu odpowiednich pełnomocnictw.
§  36.
Gdy wysyłka dokonywana jest innym środkiem transportowym aniżeli koleją, stosuje się odpowiednio przepisy §§ 28-35, z tym że przy wysyłce transportem samochodowym materiał powinien być skierowany do wskazanego zakładu lub magazynu.
§  37.
Jeżeli odbiorca zastrzegł w zamówieniu lub dodatkowej dyspozycji, że wysyłka materiału powinna nastąpić w obecności jego przedstawiciela, dostawca wyśle odbiorcy zawiadomienie co najmniej na 7 dni przed terminem wysyłki wskazując datę i miejsce, w którym materiał zostanie załadowany. Niestawiennictwo przedstawiciela odbiorcy nie wstrzymuje wysyłki. Koszty delegacji przedstawiciela odbiorcy pokrywa odbiorca.

XIII.

Opakowania.

§  38.
Dostawa niektórych materiałów wymaga stosowania opakowań. W takich przypadkach dostawca obowiązany jest wysłać materiał lub przygotować go do odbioru w opakowaniu odpowiadającym obowiązującym normom państwowym lub normom resortowym, a w ich braku - warunkom odpowiednim do właściwości materiału i do środka transportu, jaki będzie użyty.
§  39.
1.
Istnieją następujące kategorie opakowań stosowanych przy dostawach niektórych materiałów objętych niniejszymi "branżowymi warunkami dostaw drewna i wyrobów z drewna":
  1)
opakowania wypożyczane - worki tkane,
  2)
opakowania sprzedawane - skrzynki drewniane, worki papierowe.
2.
Jeżeli w umowie zastrzeżono opakowanie specjalne, różnicę kosztu opakowania specjalnego ponosi odbiorca.
§  40.
1.
Na opakowaniach wypożyczanych powinny być umieszczone trwałe i widoczne następujące oznaczenia:
  1)
nazwa i adres dostawcy,
  2)
napis: "opakowanie wypożyczone".
2.
Odbiorca, który otrzymał materiał w opakowaniu oznaczonym według ust. 1, powinien nieodpłatnie zwrócić dostawcy opakowanie w stanie nieuszkodzonym w terminie ustalonym w umowie, jednak nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty odbioru materiału z zakładu dostawcy lub od dnia wysłania materiału w opakowaniu, przy czym za datę wysyłki uważa się datę stempla na liście przewozowym.
3.
W razie nie zwrócenia przez odbiorcę opakowania w terminie ustalonym w umowie dostawca wyznaczy odbiorcy odpowiedni dodatkowy termin do zwrotu opakowania. Termin dodatkowy nie może być dłuższy niż 60 dni.
4.
Niezależnie od wyznaczenia przez dostawcę dodatkowego terminu do zwrotu opakowania odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę przewidzianą w § 72. Karę przewidzianą w § 72 odbiorca powinien zapłacić dostawcy ponownie w razie nie zwrócenia opakowania w terminie dodatkowym.
5.
Zapłacenie kar za nie zwrócenie opakowania w terminie nie zwalnia odbiorcy od obowiązku zwrotu opakowania.
6.
W razie nie zwrócenia opakowania w terminie dodatkowym dostawca niezależnie od żądania zapłacenia kar wystąpi niezwłocznie do właściwej komisji arbitrażowej o orzeczenie zwrotu opakowania przez odbiorcę.
7.
W razie uzasadnionej niemożności zwrotu opakowania w ustalonym w umowie terminie, stwierdzonej przez jednostkę nadrzędną odbiorcy, odbiorca powinien w terminie określonym dla zwrotu opakowania zawiadomić o tym dostawcę i podać termin zwrotu opakowania, ustalony za zgodą swej jednostki nadrzędnej.
8.
W razie niemożności zwrotu opakowania na skutek jego zaginięcia lub zniszczenia odbiorca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę i zapłacić jednorazowo karę przewidzianą w § 72, z wyjątkiem przypadku, gdy zaginięcie lub zniszczenie opakowania powstało z przyczyn od niego niezależnych (wypadek losowy).
§  41.
1.
Na opakowaniach sprzedawanych powinna być trwale uwidoczniona nazwa i adres dostawcy.
2.
Dostawca jest obowiązany podać w fakturze ilość, rodzaj i cenę opakowania zgodną z obowiązującym cennikiem.
3.
Opakowania sprzedawane odbiorca powinien odsprzedać dostawcy bądź wskazanemu przez dostawcę odbiorcy niezwłocznie po rozpakowaniu materiału, przy czym skup następuje po cenie określonej w obowiązujących cennikach.
4.
Dostawca ma obowiązek zakupu każdej ilości opakowań sprzedawanych, pochodzących od niego i nadających się do dalszego użytku, bądź obowiązany jest wskazać jednostkę, której opakowanie powinno być sprzedane.
5.
W razie odmowy przyjęcia (nabycia) opakowania przez jednostkę wskazaną przez dostawcę jest on obowiązany niezwłocznie zakupić opakowanie, przy czym koszt transportu od tej jednostki do dostawcy ponosi dostawca.
6.
Jednostki gospodarki uspołecznionej posiadające opakowania sprzedawane obowiązane są odsprzedać je dostawcom.
§  42.
1.
Koszty transportu przy zwrocie do zakładu dostawcy opakowań wypożyczanych bądź sprzedawanych dostawcy ponosi odbiorca. Jeżeli opakowania wysłane są publicznymi środkami transportu, odbiorca ponosi koszty transportu tylko do stacji miejsca przeznaczenia.
2.
Opakowania należy przesyłać najtańszymi środkami transportu. Przy transporcie kolejowym na liście przewozowym należy zaznaczyć, że przedmiotem przesyłki są opakowania używane.

XIV.

Ubezpieczenie.

§  43.
Na żądanie odbiorcy dostawca jest obowiązany ubezpieczyć materiał przed wysyłką na rzecz i koszt odbiorcy i przesłać mu polisę ubezpieczeniową.
§  44.
Dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody od zakładu ubezpieczeń należy do strony, na rzecz której materiał był ubezpieczony. Strona upoważniona do dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody otrzyma od drugiej strony wszystkie potrzebne dokumenty nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

XV.

Braki i wady materiału oraz reklamacje.

§  45.
1.
Dostawca jest odpowiedzialny wobec odbiorcy za wady dostarczonego materiału. Przy określeniu wad obowiązują normy określające nazwy wad drewna.
2.
Materiał uważa się za wadliwy, jeżeli nie ma on właściwości, o których dostawca zapewnił odbiorcę. W szczególności uważa się, że materiał ma wady, jeżeli nie odpowiada warunkom określonym w § 19 lub został dostarczony w innym gatunku, niż ustalono w umowie. Za wadę uważa się również przekroczenie tolerancji ustalonych normami.
§  46.
Przepisy o wadach (§ 45) stosuje się również w przypadku, gdy obowiązujące przepisy przewidują, że materiał powinien być oznaczony znakiem kontroli technicznej lub innymi znakami albo że do materiału należy dołączyć specyfikację wysyłkową, atesty, certyfikaty lub inne świadectwa, a materiał został dostarczony bez świadectw.
§  47.
1.
W razie stwierdzenia przy odbiorze materiału, że ilość lub jakość materiału odbieranego nie jest zgodna z zamówieniem lub awizem dostawcy, uwidocznionym w specyfikacji wysyłkowej, kwicie wywozowym lub innym dokumencie dostawy - odbiorca powinien sporządzić protokół przy udziale dostawcy lub jego przedstawiciela. Jeżeli przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, protokół sporządza się przy udziale przedstawiciela rady zakładowej odbiorcy.
2.
W odniesieniu do materiałów w stanie okrągłym i innych dostarczonych przez zarząd lasów państwowych przedstawicielem dostawcy jest zarząd lasów państwowych, na którego terenie znajduje się siedziba odbiorcy.
3.
Jeżeli dostawa nastąpiła w drodze wysyłki materiałów i przy odbiorze materiału przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, odbiorca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania materiału, powiadomić dostawcę (a w odniesieniu do materiałów wymienionych w ust. 2 - również i przedstawiciela dostawcy) telegraficznie lub telefonicznie o ujawnieniu braków lub wad, zamierzonym sporządzeniu protokołu i wezwać go do udziału w tej czynności. Równocześnie odbiorca sporządzi wstępny protokół stwierdzenia różnic pomiędzy dokumentem wysyłki a stanem faktycznym i prześle go dostawcy (a w odniesieniu do materiałów wymienionych w ust. 2 przedstawicielowi dostawcy). Przy dostawach drogą wodną (spławem) w odniesieniu do braków jakościowych 7-dniowy termin liczy się od chwili wyciągnięcia surowca z wody, niezależnie od daty przekazania przez dostawcę tego surowca na wodzie.
4.
Dostawca lub jego przedstawiciel, który zamierza dokonać oględzin reklamowanego materiału, powinien o tym zawiadomić odbiorcę telegraficznie lub telefonicznie najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia i podać termin przybycia przedstawiciela. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 4 dni. Jedynie w odniesieniu do materiałów wyszczególnionych w ust. 2 - o ile dostawca zastrzeże sobie osobisty udział w rozpatrzeniu reklamacji - termin może być przedłużony o następne 4 dni.
5.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzony w 3, a w odniesieniu do materiałów wymienionych w ust. 2 - w 4 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje dostawca (i przedstawiciel dostawcy), a 2 egzemplarze odbiorca. Protokół powinien zawierać:
  1)
datę i miejsce sporządzenia,
  2)
imiona i nazwiska oraz stanowiska osób obecnych,
  3)
nazwę i adres dostawcy,
  4)
datę nadania przesyłki do przewozu na stacji nadania, datę nadejścia przesyłki na stację przeznaczenia lub datę przyjęcia na skład odbiorcy,
  5)
numer wagonu i listu przewozowego oraz ewentualnie faktury dostawcy,
  6)
wzmiankę o stanie wagonu i plomby,
  7)
sposób sprawdzenia wagi (ilość),
  8)
dokładne określenie przedmiotu dostawy, klasy, rodzaju lub gatunku, wymiarów itp.,
  9)
ilość przedmiotu dostawy według dokumentów przewozowych lub faktury dostawcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz ilość brakującą lub uszkodzoną,
  10)
opis stanu opakowania i sposobu zapakowania, stopnia opakowania, jeżeli przedmiot dostawy został dostarczony w opakowaniu,
  11)
ilość materiałów zbadanych w celu określenia ich jakości, ilość materiałów zakwalifikowanych jako nie nadające się do użytkowania według przeznaczenia, ilość materiałów zakwalifikowanych do przyjęcia po obniżonej cenie oraz wysokość obniżki cen,
  12)
dokładny opis stwierdzonego stanu faktycznego, a w szczególności rodzaju wad jakościowych, braków ilościowych lub uszkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania, w razie niekompletności dostawy - dokładne określenie brakujących części, odchylenia od obowiązujących norm lub warunków technicznych zastrzeżonych w umowie albo od próbki, sposób przechowania, jeżeli badanie dokonywane jest w składzie odbiorcy,
  13)
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela odbiorcy i wyjaśnień udzielonych przez przedstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokołu; jeżeli przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, mimo że był zawiadomiony, należy o tym zamieścić w protokole odpowiednią wzmiankę,
  14)
opinię rzeczoznawcy, jeżeli był wzywany,
  15)
ewentualne zastrzeżenia osób obecnych przy sporządzaniu protokołu,
  16)
podpisy osób wymienionych w pkt 2.
6.
Czynności sporządzenia protokołu przy udziale przedstawiciela dostawcy, a także w razie jego niestawienia się powinny być dokonane z uwzględnieniem terminów podanych w ust. 3 i 4, lecz nie później niż w ciągu 15 dni od daty nadejścia przesyłki.
7.
Nieprzybycie przedstawiciela dostawcy w ustalonym przez obie strony terminie jest równoznaczne z uznaniem przez dostawcę reklamacji według wstępnego protokołu (ust. 3).
8.
Gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, terminy przewidziane w ust. 3 i 4 liczy się od dnia ujawnienia.
9.
Zgłaszanie reklamacji z tytułu tzw. "wad ukrytych" w innym terminie, niż to przewiduje ust. 3, nie ma zastosowania w odniesieniu do materiałów w stanie okrągłym i innych dostarczanych przez zarządy lasów państwowych (ust. 2).
§  48.
Do czasu upływu terminów przewidzianych w § 47 odbiorca obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania reklamowanego materiału i zachować go w takim stanie, w jakim został odebrany od przewoźnika, a to pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
§  49.
Materiał przekazany odbiorcy na składzie (loco składnica spedycyjna, loco las, loco zakład produkcyjny) i przez niego zabrany nie może być przedmiotem późniejszych reklamacji, z wyjątkiem wad ukrytych w odniesieniu do wyrobów z drewna (załącznik nr 3 do zarządzenia).
§  50.
Odbiorca traci roszczenia z tytułu wad jakościowych lub braków ilościowych, jeżeli o stwierdzeniu wad lub braków nie zawiadomił dostawcy niezwłocznie po nadejściu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po jej otrzymaniu, a w odniesieniu do wad ukrytych - w tym samym terminie, licząc od chwili ich ujawnienia (§ 47 ust. 3, 4 i 7). Ponadto odbiorca traci roszczenia, jeżeli w ciągu dni 15 nie został sporządzony protokół.
§  51.
Dostawca nie odpowiada za różnice wynikłe pomiędzy danymi specyfikacji wysyłkowych a pomiarami odbiorcy:
  1)
jeżeli w drewnie okrągłym nie przekraczają w poszczególnych przypadkach 4% in plus bądź minus w odniesieniu do materiałów stosowych, wynikające ze ścisłości układki stosu w granicach 0,77-0,83 (z wyjątkiem karpiny), ani też za różnice w pomiarze średnic drewna mierzonego w pojedynczych sztukach, nie przekraczające jednego centymetra,
  2)
jeżeli w pozostałych materiałach nie przekraczają 1% masy przy zgodności ilości sztuk.
§  52.
1.
W razie stwierdzenia, że dostarczony materiał w całości lub w części nie odpowiada obowiązującym normom lub warunkom technicznym dla danego sortymentu, należy przy sporządzaniu protokołu dokonać przeklasyfikowania lub przekwalifikowania na sortymenty właściwe z podaniem faktycznych klas jakości, elementów pomiarów i masy.
2.
W razie stwierdzenia przez przedstawiciela dostawcy wad istotnych reklamowanego materiału odbiorca może postawić materiał do dyspozycji dostawcy i albo zażądać innego materiału, albo odstąpić od umowy. W innych przypadkach odbiorca może żądać zmiany ceny odpowiednio do zmienionej wartości przeklasyfikowanego lub przekwalifikowanego materiału do odpowiedniego sortymentu i klasy jakości.
3.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji wyniknie spór między dostawcą a odbiorcą, szczególnie gdy odbiorca twierdzi, że dostarczony materiał posiada wady, a dostawca temu przeczy - odbiorca może zwrócić się do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z wnioskiem o wyznaczenie rzeczoznawcy w terminie 3 dni, licząc od dnia ujawnienia rozbieżności między stronami.
4.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wyznacza w takim wypadku rzeczoznawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.
5.
Orzeczenie rzeczoznawcy jest decydujące.
6.
Koszty związane z ekspertyzą ponosi dostawca w takiej części, w jakiej została komisyjnie uznana reklamacja.
§  53.
1.
Odbiorca obowiązany jest przechowywać przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a w odniesieniu do materiałów w stanie okrągłym 21 dni, materiał postawiony do dyspozycji dostawcy i postąpić z materiałem stosownie do dalszych dyspozycji. Koszty związane z przechowaniem i dalszą wysyłką ponosi dostawca.
2.
W razie odmowy ze strony odbiorcy przyjęcia materiału dostawca bądź jego przedstawiciel jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie właściwą dla siedziby odbiorcy jednostkę zbytu i przesłać jej równocześnie specyfikację materiału. Jednostka zbytu w porozumieniu z dostawcą wyda odpowiednią dyspozycję dostawy.
3.
Po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 odbiorca może oddać materiał na skład na koszt dostawcy.

XVI.

Cena.

§  54.
Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu dostawy materiału według cenników ustalonych przez właściwe organy.
§  55.
Zapłata należności dokonywana jest w terminach i w trybie ustalonych w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach.
§  56.
1.
Jeżeli obowiązująca cena zbytu została ustalona franco stacja odbiorcza, a strony przewidziały w umowie odbiór loco zakład produkcyjny, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów związanych z wysyłką (załadowaniem i transportem) w zryczałtowanej wysokości, przewidzianej w obowiązujących cennikach, a w razie braku zryczałtowanych stawek - w wysokości doraźnie ustalonych kosztów załadunku i transportu koleją na podstawie obowiązujących cenników i taryf przewozowych.
2.
Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do sprzedaży rynkowej dokonywanej przez zakład produkcyjny loco zakład oraz w przypadkach sprzedaży, gdy odbiorca jest uprawniony wyłącznie do zakupu po cenach detalicznych.
§  57.
1.
W razie gdy cena została ustalona franco stacja odbiorcza, a:
  1)
miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej miejscowości lub
  2)
przepisy kolejowe wyłączają transport kolejowy - dostawcy przysługuje zwrot różnicy pomiędzy kosztem przewozu użytym środkiem a kosztem przewozu koleją w wysokości przewidzianej w obowiązujących cennikach.
2.
W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli odbiorca odebrał materiał ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów transportu w wysokości określonej w § 56.
3.
O ile cena ustalona loco skład dostawcy (producenta) obejmuje koszt załadowania na środek transportowy, odbiorcy, który dokonał załadowania własnymi środkami, przysługuje zwrot kosztów załadowania w wysokości określonej w obowiązujących cennikach.
§  58.
Zakupy w punktach sprzedaży detalicznej (składy handlowe biur zbytu drewna i składy Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska") dokonywane są loco punkt sprzedaży, przy czym koszty załadowania i odbioru obciążają odbiorcę. Koszty załadowania i odbioru obciążają uprawnionych odbiorców do zakupu wyłącznie po cenach detalicznych również wtedy, gdy odbierają oni materiały ze składu producenta, loco zakład, loco składnica spedycyjna, loco las.
§  59.
Przy zakupie materiałów w punktach sprzedaży detalicznej (składy handlowe biur zbytu drewna i składy Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska") oddalonych od stacji kolejowej ponad 3 km odbiorca opłaca dodatkowo zryczałtowane koszty przewozu od rampy wyładowczej na skład.

XVII.

Sposób zapłaty.

§  60.
Rozliczenia za dostawy i usługi dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

XVIII.

Zmiany, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  61.
Gdy jedna ze stron nie wykonuje swych zobowiązań, druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego od umowy odstąpi. Odstąpienie nie wymaga wówczas ponownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§  62.
W razie zawiadomienia przez odbiorcę przed ustalonym terminem dostawy, że dostawy nie przyjmuje, dostawca powinien zaniechać dalszego wykonania umowy, a odbiorca obowiązany jest w tym przypadku zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości ustalonej na ogólnych zasadach prawa.
§  63.
W razie wydania przez jednostki nadrzędne stron uzgodnionego zarządzenia lub uzgodnienia dostaw w myśl § 20 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw drewna i wyrobów z drewna, z którego wynika obowiązek zmiany lub rozwiązania umowy, odbiorca obowiązany jest przesłać dostawcy projekt zmian umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zostało doręczone zarządzenie, a w razie niewykonania tego obowiązku zapłacić karę określoną w § 70.
§  64.
O dokonaniu zmiany lub rozwiązania umowy na materiały objęte rozdzielnikiem dostawca zawiadomi właściwą jednostkę zbytu.
§  65.
1.
Umowy zawarte w ramach rozdzielnika, nie wykonane do dnia 31 grudnia, podlegają wykonaniu w roku następnym, jeżeli odbiorca do dnia 20 stycznia zawiadomi dostawcę, że od umowy nie odstępuje i zalicza wykonanie dostawy na poczet wykonania rozdzielnika roku następnego.
2.
Dostawy zalicza się na poczet wykonania rozdzielnika tego roku kalendarzowego, w którym zostały faktycznie wykonane.
3.
W razie nieskorzystania przez odbiorcę z prawa odstąpienia od umowy, strony powinny przeprowadzić zmiany umów poprzednio zawartych w ramach rozdzielnika na rok następny.
§  66.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad materiału albo zażądał dostawy innych materiałów zamiast wadliwych, powinien materiał postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w terminie przewidzianym w § 53.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może postąpić z materiałem w sposób przewidziany w § 53.
§  67.
1.
We wszystkich przypadkach postawienia przez odbiorcę materiału do dyspozycji dostawca niezależnie od obowiązku zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za opóźnienie lub niewykonanie dostawy obowiązany jest pokryć koszty przechowywania materiału po upływie terminu przewidzianego w § 53, jego wysyłki itp.
2.
Dostawca, który pobrał należność za materiał postawiony do dyspozycji, obowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależnie pobrane kwoty z karami za zwłokę od dnia nienależnego pobrania.
§  68.
Przepisy §§ 66 i 67 dotyczące odbiorców stosuje się odpowiednio do dostawców w przypadku, gdy odbiorca nie zgłosi się po odbiór materiału.

XIX.

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary.

§  69.
1.
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w paragrafach następnych lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.).
2.
Kary płaci się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej.
§  70.
W przypadkach określonych w § 11 ust. 1, § 16 ust. 1, § 29 ust. 3 i § 63 kara wynosi 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli zwłoka nie przekracza 4 dni, a 100 zł za każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma kar za zwłokę nie może być wyższa niż 1.000 zł.
§  71.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę w wysokości:
  1)
10% wartości dostawy w przypadkach, gdy odbiorca odstąpił od umowy z winy dostawcy,
  2)
5% wartości przyjętych przez odbiorcę materiałów nie zamówionych albo dostarczonych w innych sortymentach albo gatunkach niż zamówione bądź nie zaopatrzonych w znaki (świadectwa) kontroli technicznej, atesty, certyfikaty, a w odniesieniu do tarcicy - w obowiązujące znaki dla klas jakości itp.,
  3)
5% wartości dostawy, jeżeli zgodnie z warunkami umowy lub normami materiał powinien być dostarczony w opakowaniu dostawcy, a dostawca wysłał materiał bez opakowania lub nieodpowiednio opakowany,
  4)
1% wartości materiału postawionego przez odbiorcę do dyspozycji dostawcy za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu materiałem,
  5)
0,05% wartości materiału dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,
  6)
0,05% za każdy dzień opóźnienia zwrotu sum nienależnie zainkasowanych.
§  72.
Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę w wysokości:
  1)
10% wartości materiału - w razie odstąpienia od umowy przez dostawcę z winy odbiorcy,
  2)
0,05% wartości materiału za każdy dzień zwłoki - w razie opóźnienia odbioru materiału w przypadkach, gdy odbiór nastąpić miał ze składu dostawcy albo gdy opóźnienie wysyłki nastąpiło z winy odbiorcy,
  3)
5% wartości materiału użytego przez odbiorcę pomimo odmowy zapłaty, a to niezależnie od obowiązku zapłaty kar za zwłokę,
  4)
0,05% za każdy dzień zwłoki z zapłatą należności za dostawę,
  5)
trzykrotnej wartości opakowania za nie zwrócenie opakowania wypożyczonego w terminie.
§  73.
Kara za dostarczenie materiału nie zamówionego nie należy się, jeżeli dostawa wykonana została na podstawie zarządzenia organu nadrzędnego w związku z nadzwyczajnym zdarzaniem, a materiał odpowiada potrzebie, dla której zarządzenie zostało wydane.
§  74.
W razie gdy jedna ze stron odstąpiła od umowy, kary za zwłokę należą się niezależnie od kar lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
§  75.
1.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar i wynagrodzenia rzeczywistych szkód, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 200 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody w całości lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji organu nadrzędnego.
2.
Ogólna wysokość kar za samo opóźnienie wysyłki lub odbioru materiału nie może przekroczyć 30% wartości dostaw.
§  76.
Jeżeli strona wezwana do zapłaty kar nie zapłaciła ich w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty i nie udzieliła żadnych wyjaśnień albo odmówiła zapłaty z przyczyn jawnie bezzasadnych, druga strona może domagać się zapłaty kary w wysokości o 100% wyższej niż przewidziana w paragrafach poprzednich.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ MATERIAŁÓW I JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH DO PRZYJMOWANIA NA NIE ZAMÓWIEŃ

PozycjaNr kolejnyNazwa materiałuNazwa jednostki właściwej *) do przyjmowania zamówień:Uwagi
od odbiorców, których jednostki nadrzędne są wymienione imiennie w planie rozdziałuod odbiorców, których jednostki nadrzędne nie są wymienione imiennie w planie rozdziałuod wszystkich odbiorców
Materiały rozdzielane.
IDrewno
1Drewno tartaczne z drzew iglastychzarząd lasów państwowychbiura zbytu drewna
2"sklejkowe (łuszczarskie) z drzew liściastych"
3Drewno okleinowe z drzew liściastych"
4Drewno kopalniakowe i stemple budowlane"zarząd lasów państwowych
5Słupychmieloweiglastebiuro zbytu drewnabiuro zbytu drewna
6""liściastezarząd lasów państwowych
7"telefoniczne i energetycznebiuro zbytu drewnabiuro zbytu drewna
8Papierówka czerwonazarząd lasów państwowychzarząd lasów państwowych
9Drewno opałowe""
10Tarcica iglastabiuro zbytu drewnabiuro zbytu drewna
IIWyroby z drewna
11Sklejkabiuro zbytu drewnabiuro zbytu drewna
12Okleiny""
13Płyty pilśniowe twarde""
14Beczki do płynów""
15Skrzynie i komplety skrzyniowe""
Materiały nie rozdzielane.
IIIDrewno
IDrewno tartaczne z drzew liściastychzarząd lasów państwowych
2Drewno sklejkowe (łuszczarskie) z drzew iglastych"
3Drewno na prowadnice szybowe z drzew liściastych"
4Drewno zapałczane"
5Papierówka biała"
6Szczapy i wałki użytkowe iglaste"
7""liściaste"
8Żerdzie i słupki"
9Wałki połuszczarskiebiuro zbytu drewna
10Tarcica liściasta"
11Fryzy"
12Łaty meblowe bukowe"
13Zrzyny defibracyjne"
14Zrzyny i opoły papiernicze"
15Karpina przemysłowazarząd lasów państwowych
16Gałęzie i chrust użytkowy"
17Paszyna leśna"
13Kolki faszynowe"
19Tyczki"
20Kije leszczynowe"
21Drobnica opałowa"
22Karpina opałowa"
23Odpady opałowe"
24Wióry i trzaskizarząd lasów państwowych
25Choinki"
IVWyroby z drewna
26Obłogibiuro zbytu drewna
27Płyty stolarskie"
28Deszczulki posadzkowe (parkiet) "
29Łubianki
30Panele wagonowe"
31Kostka bukowa"
32Kostka generatorowa"
33Stolarka budowlana"
34Ramy inspektowe"
35Baraki"
36Szpuntybrowarnicze"
37"papiernicze"
38Wałki papiernicze"
39Trociny futrzarskie"
40Wozy gospodarcze"
41Strugnice"
42Listwy przyścienne miękkie"
43Przekładki akumulatorowe"
44Deseczki ołówkowe"
45Oprawki do szczotek"
46Lignofol"
47Płyty pilśniowe porowate"
48Wełna drzewna"
49Liny z wełny drzewnej"
______

*) Właściwe dla odbiorcy są biura zbytu drewna, zarządy lasów państwowych, w których zasięgu działalności terytorialnej wojewódzkiej znajduje się siedziba odbiorcy.

Adresy biur zbytu drewna i zarządów lasów państwowych.

1)BiuroZbytuDrewnaw Białymstoku, ul. Lipowa 51,1)ZarządLasówPaństwowychw Białymstoku, ul. Lipowa 51,
2)"""w Bydgoszczy, ul. M. Buczka 15,2)"""w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19,
3)"""w Gdyni, ul. Świętojańska 44,3)"""w Katowicach, Brynów, św. Huberta 6,
4)"""w Gorzowie, ul. Spichrzowa 4,4)"""w Krakowie, ul. Słowackiego 7 a,
5)"""w Katowicach, ul. Ligonia 22,5)"""w Lublinie, ul. 22 Lipca 11,
6)"""w Kielcach, ul. Sienkiewicza 36,6)"""w Łodzi, ul. Zachodnia 105,
7)"""w Krakowie, ul. Mickiewicza 41,7)"""w Olsztynie, ul. 22 Lipca 4,
8)"""w Lublinie, ul. Męczenników Majdanka,8)"""w Opolu, ul. Ozimska 40/42,
9)"""w Łodzi, ul. Piotrkowska 44,9)"""w Poznaniu, ul. Gajowa 8/10,
10)"""w Olsztynie, ul. 22 Lipca 4,10)"""w Przemyślu, Rynek 26,
11)"""w Opolu, ul. Ozimska 40/42,11)"""w Radomiu, ul. 1 Maja 68,
12)"""w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19,12)"""w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 2,
13)"""w Przemyślu, ul. Rynek 26,13)"""w Szczecinie, ul. Odrowąża 1,
14)"""w Szczecinie, ul. Żubrów 1,14)"""w Szczecinku, ul. Kościuszki 22,
15)"""w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16,15)"""w Toruniu, ul. Mickiewicza 9,
16)"""w Warszawie, ul. Reja 3/5,16)"""we Wrocławiu, pl. Grunwalidzki 90,
17)"""we Wrocławiu, ul. Szewska 74a,17)"""w Żarach, ul. Gocławska 13,