Szczegółowa organizacja i zakres działania okręgowych zarządów wodnych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 23 lutego 1968 r.
w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów wodnych.

Na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 249 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. dotyczącej organizacji terenowych jednostek do spraw zabudowy i utrzymania wód śródlądowych, podległych Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej (Monitor Polski Nr 64, poz. 320) zarządza się, co następuje:
Ustala się 12 okręgowych zarządów wodnych z siedzibą:
1)
w Krakowie,
2)
w Sandomierzu,
3)
w Puławach,
4)
w Warszawie,
5)
w Bydgoszczy,
6)
w Tczewie,
7)
w Giżycku,
8)
w Katowicach,
9)
w Opolu,
10)
we Wrocławiu,
11)
w Szczecinie,
12)
w Poznaniu.
1.
Okręgowe zarządy wodne obejmują swą działalnością następujące wody śródlądowe:
1)
Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie:
a)
rzekę Wisłę od ujścia rzeki Przemszy do ujścia rzeki Nidy,
b)
rzekę Sołę i jej dopływy powyżej zapory zbiornika w miejscowości Czaniec,
c)
kanał Łączany-Skawina,
d) 1
rzekę Narew od miejscowości Różan do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,
e)
rzekę Rabę i jej dopływy powyżej ujścia potoku Trzemeśnia wraz z tym potokiem,
f)
rzekę Dunajec i jej dopływy powyżej zapory zbiornika w miejscowości Czchów oraz rzekę Białą (tarnowską) i jej dopływy powyżej ujścia potoku Pławianka wraz z tym potokiem,
g)
rzekę Nidę od mostu drogowego w mieście Pińczowie do ujścia do rzeki Wisły,
h)
rzekę Czarną Orawę i jej dopływy - w granicach Państwa (dorzecze rzeki Dunaju);
2)
Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu:
a)
rzekę Wisłę od ujścia rzeki Nidy do ujścia rzeki Sanny,
b)
rzekę Wisłokę i jej dopływy powyżej miasta Pilzna, z wyjątkiem:

– potoków: Dulcza, Niegłoszcz, Iwla, Szczawa, Promnica, Grobla i Iwinka,

– dopływów rzeki Jasiołki: potoków Bóbrka, Chlebianka, Szebnianka, Czarny i Warzycki,

– dopływów rzeki Ropy: potoków Miednik, Szumniak, Ropka, Zdynia, Łoszczanka, Łęg, Bystrzanka, Bielawka, Sękówka, Dominikowa, Moszczanka, Strzeszyna, Libuszanka, Kunowski, Olszyna i Trzcinica,

c)
rzekę San i jej dopływy powyżej ujścia rzeki Wiar, z wyjątkiem potoków: Dąbrówka, Cygański, Kamieniec, Zalasek, Ruszelczyce, Chrzynka, Korytnicki i Ostrowski, oraz rzekę Wiar i jej dopływy powyżej ujścia potoku Huwnicki,
d)
rzekę Wisłok i jej dopływy powyżej ujścia rzeki Pielnica wraz z tą rzeką,
e)
rzekę Tanew,
f)
rzekę Strwiąż i jej dopływy - w granicach Państwa (dorzecze rzeki Dniestru);
3)
Okręgowy Zarząd Wodny w Puławach:
a)
rzekę Wisłę od ujścia rzeki Sanny do km 456,0,
b)
rzekę Kamienną,
c)
rzeką Wieprz od ujścia rzeki Bystrzycy do ujścia do rzeki Wisły,
d)
rzekę Bug od granicy Państwa w miejscowości Hołubie do miejscowości Niemirów;
4)
Okręgowy Zarząd Wodny w Warszawie:
a)
rzekę Wisłę od km 456,0 do miejscowości Korabniki,
b)
rzekę Pilicę od miasta Koniecpola do ujścia do rzeki Wisły,
c)
Kanał Żerański,
d)
rzekę Narew od ujścia rzeki Pisy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,
e)
rzekę Bug od miejscowości Niemirów do ujścia do rzeki Narwi;
5)
Okręgowy Zarząd Wodny w Bydgoszczy:
a)
rzekę Wisłę od miejscowości Korabniki do miejscowości Wełcz,
b)
Pojezierze Brodnickie wraz z rzeką Drwęcą od granicy województwa olsztyńskiego do ujścia do rzeki Wisły,
c)
Pojezierze Chojnickie wraz z rzeką Brdą,
d)
rzekę Wdę (Czarną Wodę) od jeziora Wdzydze - wraz z tym jeziorem - do ujścia do rzeki Wisły,
e)
Kanał Bydgoski od rzeki Brdy do rzeki Noteci,
f)
rzekę Noteć od jeziora Gopło, wraz z tym jeziorem, jeziorem Pakość i Kanałem Bronisławskim, kanałem Folusza z jeziorami i Kanałem Górnonoteckim - do ujścia rzeki Drawy,
g)
rzekę Gwdę od ujścia rzeki Czernica do ujścia do rzeki Noteci z dopływem rzeką Piławą od jej ujścia na długości 48 km;
6)
Okręgowy Zarząd Wodny w Tczewie:
a)
rzekę Wisłę od miejscowości Wełcz do ujścia do morza,
b)
rzekę Martwą Wisłę od miejscowości Przegalina do wschodniej krawędzi mostu kolejowego w m. Gdańsku (km 18,2),
c)
rzekę Motławę od ujścia rzeki Radunia do granicy morskich wód wewnętrznych,
d)
rzekę Radunię wraz z Jeziorem Raduńskim Górnym i Dolnym,
e)
systemat Jezior Warmińskich, obejmujący jeziora połączone rzekami i kanałami od jezior: Szeląg Wielki i Szeląg Mały wraz z tymi jeziorami - do jeziora Druzno - z odgałęzieniami do jezior: Bartężek, Jeziorak i Ewingi wraz z tymi jeziorami,
f)
rzekę Drwęcę od źródeł do granicy województwa olsztyńskiego,
g)
rzekę Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
h)
rzekę Szkarpawę od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
i)
rzekę Wisłę Królewiecką od rzeki Szkarpawy do ujścia do Zalewu Wiślanego,
j)
rzekę Świętą Tugę od miasta Nowy Staw do ujścia do rzeki Szkarpawy,
k)
rzekę Elbląg od jeziora Druzno do Zalewu Wiślanego wraz z Kanałem Jagiellońskim,
l)
rzeki i potoki spływające z Wyżyny Elbląskiej: Kumiela do jazu w mieście Elblągu, Bierutówka, Stradanka od miejscowości Przybyłowo do ujścia do Zalewu Wiślanego, Dąbrówka, Jagódka z dopływem potokiem Rangary, Kamionka, Suchacz i Grabianka,
ł)
jezioro Druzno,
m)
rzekę Dzierzgoń,
n)
rzekę Tynę od miejscowości Jasionno do ujścia do rzeki Elbląg,
o)
rzekę Fiszówkę od miejscowości Szopy do ujścia do rzeki Elbląg,
p)
rzekę Pasłękę od miasta Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego,
r)
rzekę Słupię od ujścia rzeki Kamiennej do ujścia do morza;
7)
Okręgowy Zarząd Wodny w Giżycku:
a) 2
rzekę Narew od ujścia rzeki Biebrzy do miejscowości Różan,
b)
rzekę Biebrzę od Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,
c)
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami: Sajno, Necko, Rospuda (augustowska) i Serwy oraz jeziorami i rzekami leżącymi na trasie kanału,
d)
rzekę Nettę,
e)
rzekę Czarną Hańczę (dorzecze rzeki Niemna) od miasta Suwałk do Kanału Augustowskiego wraz z jeziorem Wigry,
f)
rzekę Rospudę od Jeziora Okrągłego, wraz z tym jeziorem, do ujścia do jeziora Rospuda (augustowska),
g)
rzekę Pisę od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,
h)
systemat Jezior Mazurskich, obejmujący jeziora połączone rzekami i kanałami od jeziora Roś, wraz z tym jeziorem - do miasta Węgorzewa - z odgałęzieniami do jezior: Warnołty, Nidzkie, Ryńskie, Dobskie, Przystań i Święcajty wraz z tymi jeziorami,
i)
rzekę Sapinę od jeziora Gołdopiwo, wraz z tym jeziorem, do jeziora Święcajty,
j)
rzekę Krutynię oraz systemat połączonych z nią jezior od Jeziora Gielądzkiego, wraz z tym jeziorem;
8)
Okręgowy Zarząd Wodny w Katowicach:
a)
rzekę Wisłę do ujścia rzeki Przemszy i dopływy rzeki Wisły powyżej zbiornika w miejscowości Goczałkowice, z wyjątkiem rzek Bładnicy i Knajki,
b)
rzekę Białą z dopływami Olszówką i Straconką,
c)
potok Goławiecki,
d)
rzekę Czarną Przemszę od miasta Siewierza do połączenia z rzeką Białą Przemszą wraz z dopływem rzeką Pogorią,
e)
rzekę Brynicę od zbiornika w miejscowości Kozłowa Góra do ujścia do rzeki Czarnej Przemszy wraz z potokiem Szarlejką,
f)
rzekę Białą Przemszę od jazu w miejscowości Maczki do połączenia z rzeką Czarną Przemszą,
g)
rzekę Przemszę od połączenia rzek Białej i Czarnej Przemszy do ujścia do rzeki Wisły,
h)
rzekę Bobrek,
i)
rzekę Olzę w granicach Państwa z potokami: Piotrówką (w granicach Państwa), Bobrówką, Puńcówką i Szotkówką,
j)
rzekę Rudę od ujścia potoku Kłokocinka do ujścia do rzeki Odry wraz z potokiem Nacyna,
k)
rzekę Bierawkę od mostu na drodze Czerwionka - Bełk do ujścia do rzeki Odry wraz z potokiem Knurówką,
l)
rzekę Kłodnicę - odcinek górny do mostu drogowego na autostradzie Gliwice - Opole z dopływami: Bytomką, Czarniawką, Ślepotką i potokiem Bielszowickim,
ł)
rzekę Wartę od ujścia potoku Boży Stok do ujścia rzeki Liswarty;
9)
Okręgowy Zarząd Wodny w Opolu:
a)
rzekę Odrę od granicy Państwa z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną (km 20,0) do km 207,0,
b)
rzekę Opawicę z dopływem rzeką Złotą Opawicą w granicach Państwa,
c)
Kanał Gliwicki wraz ze zbiornikami w Dzierżnie i odgałęzieniem do miasta Kędzierzyna,
d)
rzekę Kłodnicę od mostu drogowego na autostradzie Gliwice-Opole do ujścia do rzeki Odry,
e)
rzekę Małą Panew od miejscowości Zielona do ujścia do rzeki Odry,
f)
rzekę Nysę Kłodzką i jej dopływy powyżej miasta Nysy: Biała Głuchołaska i Ścinawka od granicy Państwa do ujścia do Nysy Kłodzkiej, Bystrzyca Dusznicka, Biała Lądecka, Bystrzyca, Wilczka i dopływy rzeki Nysy Kłodzkiej na terenie województwa wrocławskiego, mające charakter potoków górskich,
g)
potok Orliczka w granicach Państwa (dorzecze rzeki Łaby),
h)
potok Klikawa z dopływami w granicach Państwa;
10)
Okręgowy Zarząd Wodny we Wrocławiu:
a)
rzekę Odrę od km 207,0 do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej wraz z węzłem wodnym w mieście Wrocławiu,
b)
rzekę Ścinawkę od źródeł do granicy Państwa,
c)
rzekę Bystrzycę i jej dopływy powyżej zapory zbiornika w miejscowości Lubachów oraz rzeki Piławę i Strzegomkę z jej dopływem rzeką Pełcznicą,
d)
rzekę Kaczawę z dopływem rzeką Nysą Szaloną i jej dopływami: potokami Rachowicka Woda i Nysa Mała,
e)
rzekę Bóbr od granicy Państwa do ujścia do rzeki Odry oraz dopływy rzeki Bóbr powyżej zapory zbiornika w miejscowości Pilchowice,
f)
rzekę Kwisę i jej dopływy powyżej ujścia potoku Grabiszówka wraz z tym potokiem,
g)
rzekę Izerę i jej dopływy w granicach Państwa (dorzecze rzeki Łaby),
h)
rzekę Nysę Łużycką od ujścia potoku Lubota do ujścia do rzeki Odry oraz dopływy rzeki Nysy Łużyckiej powyżej miasta Zgorzelca;
11)
Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie:
a)
rzekę Odrę od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do połączenia z rzeką Regalicą wraz z tą rzeką oraz odnogami i kanałami lateralnymi,
b)
rzekę Odrę Zachodnią od jazu w miejscowości Widuchowa do km 66,453 licząc od morza wraz z Kanałem Kurowskim i innymi odnogami,
c)
węzeł wodny w mieście Szczecinie wraz z jeziorem Dąbie do granicy morskich wód wewnętrznych,
d) 3
(skreślona),
e)
rzekę Wartę od ujścia rzeki Obry do ujścia do rzeki Odry,
f)
rzekę Noteć od ujścia rzeki Drawy do ujścia do rzeki Warty,
g)
rzekę Drawę wraz z Pojezierzem Drawskim;
12)
Okręgowy Zarząd Wodny w Poznaniu:
a)
rzekę Wartę od ujścia rzeki Liswarty do ujścia rzeki Obry,
b)
Kanał Warta-Gopło,
c)
rzekę Prosnę od mostu drogowego w miejscowości Bogusław do ujścia do rzeki Warty.
2.
Działalnością okręgowych zarządów wodnych nie są objęte odcinki rzek i potoków, wymienionych w ust. 1, które na podstawie przepisów szczególnych wchodzą w skład państwowego gospodarstwa leśnego, parków narodowych lub rezerwatów przyrody.
1.
Do zakresu działania okręgowych zarządów wodnych, zwanych dalej "zarządami", należą sprawy regulacji i utrzymania rzek żeglownych, spławnych, potoków górskich i innych cieków wodnych oraz sprawy budowy i utrzymania zbiorników i sztucznych dróg wodnych, a w szczególności:
1)
regulacja rzek polegająca na wykonywaniu w wodzie lub na brzegu niezbędnych robót regulacyjnych i zabezpieczających, które służą do poprawy odpływu wód lub ich żeglowności i spławności, do ochrony przed powodzią, do ochrony gruntów nadbrzeżnych przed obrywaniem, do zabezpieczenia ujęć wód, mostów, dróg, budynków lub innych urządzeń, oraz regulacja polegająca na obsadzaniu odsypisk i przymulisk;
2)
regulacja potoków górskich polegająca na zabezpieczeniu terenów przyległych przez zabudowę techniczną i biologiczną koryta potoku i na zabezpieczeniu brzegów przed erozją;
3)
utrzymanie rzek, jezior, potoków i obiektów hydrotechnicznych oraz naprawianie - w ramach przepisów prawa górniczego - szkód górniczych, powstałych na wodach śródlądowych objętych działalnością zarządu;
4)
gospodarka wodą w zbiornikach i na obiektach piętrzących, regulacja przepływów w rzekach oraz regulowanie stanu i przepływów wód w dorzeczach - w ramach pozwoleń wodnoprawnych i w przypadkach awaryjnych;
5)
utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych obejmujące:
a)
utrzymywanie szlaków żeglownych i sztucznych dróg wodnych oraz stałych miejsc postojów statków i schronisk statków,
b)
utrzymywanie właściwych głębokości tranzytowych,
c)
oznakowanie i wytyczanie szlaków żeglownych,
d)
informację o stanach wód, głębokościach tranzytowych i przeszkodach na szlakach żeglownych,
e)
utrzymywanie wewnętrznej łączności telekomunikacyjnej,
f)
udzielanie pomocy techniczno-ratowniczej statkom żeglugi śródlądowej na szlakach żeglownych,
g)
utrzymywanie przejść granicznych i punktów nocnych postojów statków,
h)
uzgadnianie wysokości i szerokości przęseł żeglownych mostów na śródlądowych drogach wodnych,
i)
ustawianie i utrzymywanie dalb i prowadnic przy przęsłach żeglownych mostów, jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na budowę nowego mostu nie ustalono inaczej,
j)
oznakowanie i zaopatrywanie w łaty przęseł żeglownych mostów, oświetlanie przęseł żeglownych niekolejowych mostów oraz utrzymywanie tych urządzeń,
k)
uzgadnianie projektów wyposażenia mostów w znaki żeglugowe, wymagane przepisami o żegludze i spławie,
l)
uzgadnianie projektów urządzeń krzyżujących się z wodami (linie energetyczne, telefoniczne, gazociągi, kable, rurociągi itp.) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu żeglugowego;
6)
ustalanie okresów trwania nawigacji na poszczególnych śródlądowych drogach wodnych i wprowadzanie ograniczeń w nawigacji, obejmujące w szczególności:
a)
ustalanie terminów otwarcia i zamykania nawigacji,
b)
ustalanie czasowego zamknięcia nawigacji,
c)
ustalanie czasowych ograniczeń w prowadzeniu nawigacji,
d)
ustalanie głębokości tranzytowych,
e)
ustalanie regulaminów pracy śluz i pochylni;
7)
rozbudowa śródlądowych dróg wodnych;
8)
ochrona przed powodzią obejmująca:
a)
utrzymywanie budowli i urządzeń służących do ochrony przed powodzią,
b)
sygnalizację powodziową,
c)
zabezpieczanie brzegów rzek i potoków górskich,
d)
budowę zbiorników przeciwpowodziowych,
e)
pogłębianie koryt rzecznych,
f)
akcję lodołamania i usuwania zatorów,
g)
współdziałanie z komitetami przeciwpowodziowymi w zapobieganiu powodzi i w bezpośredniej ochronie przed powodzią;
9)
współpraca z właściwymi organami krajów sąsiadujących w zakresie regulacji i utrzymania wód granicznych według wytycznych dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych;
10)
prowadzenie działalności budowlanej w zakresie zadań zarządu;
11)
wykonywanie na wodach śródlądowych robót regulacyjnych, czerpalnych, nurtowych i podwodnych, zleconych przez inne jednostki;
12)
sprawy remontów budowli wodnych, taboru i sprzętu oraz budynków - w zakresie potrzeb własnych;
13)
prowadzenie warsztatów remontowo-stoczniowych;
14)
prowadzenie plantacji wiklinowych i kamieniołomów;
15)
pobór opłat za korzystanie z wód śródlądowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej;
16)
sprawowanie funkcji inwestora w zakresie działalności zarządu z wyłączeniem inwestycji, których realizację Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej powierzył innej jednostce;
17)
prowadzenie studiów i pomiarów oraz opracowywanie koncepcji technicznych zagospodarowania wód śródlądowych według wytycznych dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych;
18)
przygotowywanie danych wyjściowych do projektowania inwestycji i projektów inwestycji budowlanych w zakresie regulacji rzek i potoków górskich, rozwoju śródlądowych dróg wodnych oraz ochrony przed powodzią według wytycznych dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych;
19)
opracowywanie projektów budowlanych dla potrzeb utrzymania i remontów budowli wodnych oraz dla remontów sprzętu wykonywanych w warsztatach własnych - w zakresie ustalonym przez dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych;
20)
opiniowanie - na wniosek innych jednostek - projektów lokalizacji szczegółowej, danych wyjściowych do projektowania i projektów budowlanych obiektów lokalizowanych na wodach śródlądowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
21)
nadzór, kontrola i odbiór robót z wyłączeniem odbiorów zastrzeżonych do swej decyzji przez dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych;
22)
zarządzanie powierzonym majątkiem ruchomym i nieruchomym zarządu;
23)
współpraca z właściwymi organami w zakresie korzystania przez ludność z wód śródlądowych dla wypoczynku, sportu i turystyki;
24)
współpraca z inspektoratami i przedsiębiorstwami żeglugi śródlądowej w zakresie uprawiania i rozwoju żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
25)
prowadzenie spraw spornych przed sądami powiatowymi i wojewódzkimi oraz okręgowymi komisjami arbitrażowymi, a za uprzednią zgodą Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych - również przed Sądem Najwyższym i Główną Komisją Arbitrażową.
2.
Współpracę zarządów z okręgowymi zarządami lasów państwowych w zakresie zabudowy i utrzymania potoków górskich regulują odrębne przepisy.
1.
Działalnością zarządu kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej na wniosek dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych.
2.
Dyrektor kieruje działalnością zarządu przy pomocy zastępców, powoływanych i odwoływanych przez dyrektora Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych na wniosek dyrektora zarządu.
3.
Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych powołuje i odwołuje głównego księgowego na wniosek dyrektora zarządu.
Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych ustala szczegółową organizację zarządu na podstawie ramowego schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
1.
Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych zarządu oraz zakres praw i obowiązków dyrektora, jego zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pozostałych pracowników zarządu ustala dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych w ramowym regulaminie.
2.
Dyrektor Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych za zgodą Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej powołuje, poza siedzibą zarządu, oddziały zarządu do wypełniania określonych zadań techniczno-gospodarczych.
Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie ilości, siedzib, właściwości terytorialnej i szczegółowego zakresu działania okręgowych zarządów wodnych (Monitor Polski Nr 94, poz. 443).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1968 r.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 lutego 1971 r. (M.P.71.16.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 1971 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 lutego 1971 r. (M.P.71.16.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 1971 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 11 lit. d) skreślona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 lutego 1971 r. (M.P.71.16.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 1971 r.