Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.4.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 13 stycznia 2004 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2003 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.1)) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 58-152 nSv/h

(nanosiwertów na godzinę)

(średnio 88 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-7 µBq/m3

(mikrobekereli na m3)

(średnio 1,2 µBq/m3)

Cs-137 w mleku - 0,1-2,3 Bq/dm3

(bekerela na dm3)

(średnio 0,7 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.