§ 4. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

§ 4. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.
§  4.
1.
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny określony w § 1 pkt 2 wynosi miesięcznie:
1)
dla osoby samotnej - 200 złotych,
2)
dla osoby mającej rodzinę - 400 złotych.
2.
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko jednej osobie w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.