Monitor Polski

M.P.2014.1183

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 1 grudnia 2014 r., mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.
Od postanowienia przysługuje Panu Wojciechowi Pawłowi Sałudze prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.