Monitor Polski

M.P.2015.773

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 103 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 7 sierpnia 2015 r., mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.
Od postanowienia przysługuje Panu Krzysztofowi Marii Szczerskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.