Monitor Polski

M.P.2015.774

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 103 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 7 sierpnia 2015 r., mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.
Od postanowienia przysługuje Pani Małgorzacie Barbarze Sadurskiej prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.