Monitor Polski

M.P.2019.1037

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 125
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, zwaną dalej "Strategią Cyberbezpieczeństwa", stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2.  Członkowie Rady Ministrów oraz organy i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane współpracują z ministrem właściwym do spraw informatyzacji przy realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa.
§  3.  Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 marca danego roku, informację o realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa.
§  4.  Pierwszą informację o realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§  5.  Traci moc uchwała nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Strategia Cyberbezpieczeństwa

Rzeczypospolitej Polskiej

na lata 2019-2024