Stosowanie w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.

Monitor Polski

M.P.1988.20.176

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.

UCHWAŁA Nr 91
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1988 r.
w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 124) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Jednostki gospodarcze mogą dokonywać na rzecz pracowników wypłat dodatkowych nagród z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii, na zasadach określonych w uchwale.
2.
Przez jednostki gospodarcze rozumie się jednostki wymienione w art. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77), zwane dalej "jednostkami".
3.
Podstawą wypłat, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie przez jednostkę rzeczywistego obniżenia zużycia surowców, materiałów, paliw i energii w stosunku do obowiązujących norm lub normatywów zużycia albo w wyniku obniżenia tych norm, jako skutku wprowadzenia oszczędniejszych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.
4.
Wypłaty nagród, o których mowa w ust. 1, dotyczą oszczędności surowców, materiałów, paliw i energii, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
1.
Podstawą wypłat nagród, o których mowa w § 1 ust. 1, w jednostkach prowadzących produkcję budowlano-montażową jest uzyskanie rzeczywistego obniżenia zużycia materiałów w stosunku do obowiązujących norm lub normatywów zużycia przy realizacji obiektów budowlanych, stanowiących odrębne jednostki kalkulacyjne, wykonywanych zgodnie z projektem technicznym, który stanowił podstawę zawarcia umowy z inwestorem.
2.
W jednostkach prowadzących produkcję budowlano-montażową dopuszcza się możliwość zaliczkowej wypłaty nagród za oszczędność materiałów przy realizacji obiektów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
została zawarta umowa z brygadą roboczą na wykonanie rozliczeniowego elementu obiektu,
2)
oszczędności wynikają z dokonanego dla tej umowy rozliczenia normatywnego zużycia materiałów dla ilości robót potwierdzonych obmiarem w porównaniu z faktycznym zużyciem, zgodnym z dowodami obrotu materiałowego dla elementu obiektu budowlanego, stanowiącego przedmiot umowy.
3.
W jednostkach prowadzących usługi transportowe warunkiem wypłat nagród jest uzyskanie oszczędności materiałów, paliw i energii w wykonanej pracy transportowej.
1.
Udokumentowane zmniejszenie zużycia surowców, materiałów, paliw i energii do produkcji określonego wyrobu, obiektu budowlanego lub usługi w stosunku do obowiązujących norm lub normatywów zużycia, wycenione według cen przyjętych w ewidencji księgowej, stanowi kwotę oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii. W dyspozycji jednostki pozostaje 70% tej kwoty.
2.
Z pozostającej w dyspozycji jednostki kwoty oszczędności do 35% może być przeznaczone na nagrody indywidualne dla pracowników, którzy przyczynili się do powstania oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
3.
Źródłem wypłat nagród, o których mowa w § 1 ust. 1, jest zysk do podziału.
4.
Wypłat nagród dokonuje się na podstawie regulaminów zakładowych.
Stosowanie ulg w podatku dochodowym z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii oraz zasady wyłączania kwot nagród z tego tytułu z podstawy opodatkowania podatkiem od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń regulują odrębne przepisy.
1.
Oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii oblicza się kwartalnie, metodą narastającą dla okresu roku kalendarzowego, porównując faktyczne zużycie surowców, materiałów, paliw i energii wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 4, w obowiązujących jednostkach miar, według cen, o których mowa w § 3 ust. 1.
2.
Szczegółowe zasady ustalania oszczędności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.
1.
Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1, nie przysługują, jeżeli oszczędności zostały uzyskane kosztem pogorszenia jakości wytwarzanych wyrobów, obiektów budowlanych i usług lub stanu technicznego maszyn i urządzeń, a także zwiększenia zagrożenia środowiska naturalnego.
2.
Wypłaty nagród mogą nastąpić po dokonaniu kwalifikacji jakości wyrobów, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181).
Decyzję o objęciu jednostki systemem zachęt materialnych, według zasad określonych w uchwale, podejmuje dyrektor (kierownik) tej jednostki, zawiadamiając o tym właściwą izbę skarbową.
W razie zbiegu uprawnień do nagradzania z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii, o której mowa w uchwale, oraz z tytułu stosowania projektów wynalazczych, powodujących taką oszczędność, wypłaca się nagrodę wyższą.
Traci moc uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii (Monitor Polski Nr 3, poz. 17 i z 1987 r. Nr 36, poz. 304).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW I ENERGII, OBJĘTYCH NAGRADZANIEM ZA OSZCZĘDNOŚĆ

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)Nazwa surowca, materiału, paliwa i energii
123
101Węgiel i brykiety
202Paliwa oraz przetwory paliw
303Energia elektryczna i cieplna
40411Rudy żelaza surowe
50412Rudy żelaza wzbogacone
60413Spieki rud żelaza
7042Surówki i żelazostopy
8043Stal surowa
9044Półwyroby walcowane nie zaliczane do wyrobów gotowych
10045Wyroby walcowane na gorąco gotowe
11046Rury stalowe
12047Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego
130511Rudy metali nieżelaznych
140512Koncentraty metali nieżelaznych
150531Metale nieżelazne technicznie czyste
160532Metale nieżelazne o wysokiej czystości
170533Stopy metali nieżelaznych
180541Proszki metali
19055Wyroby walcowane z metali nieżelaznych i ich stopów
20056Wyroby wyciskane i ciągnione z metali nieżelaznych i ich stopów
21058Wyroby przemysłu metali nieżelaznych pozostałe
22061Wyroby odlewni (z wyjątkiem armatury)
230651Liny z drutów stalowych
240651-5Elektrody metalowe do spawania
25112Kable i przewody
26121Kopaliny chemiczne ( bez produktów uzdrowisk)
27122Produkty nieorganiczne
28124Produkty organiczne
29126Tworzywa sztuczne i kauczuki
30127Włókna chemiczne
31128Środki chemiczne pomocnicze dla przemysłu
32131Farby i lakiery
331321Wyroby tłuszczopodobne i tłuszczopochodne
34133Środki chemiczne dla różnych celów oraz wyroby azbestowo-kauczukowe
35136Wyroby z tworzyw sztucznych
361373Wyroby techniczne gumowe i ebonitowe
371374-6Tkaniny gumowane
381374-7Wyroby gumowe do produkcji obuwia
391411Kruszywo budowlane
401412Elementy ścienne kamienne
411413Elementy i materiały budowlane kamienne
421416Wapienie i dolomity
431418Kopaliny przemysłu materiałów budowlanych pozostałe
441421Klinkier cementowy
451422Cement
461431Wapno
471433Spoiwa gipsowe
481434Elementy ścienne gipsowe
491435Elementy stropowe gipsowe
50144Materiały budowlane ceramiczne
51145Wyroby z betonu
52146Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe
53147Materiały ogniotrwałe
54151Szkło budowlane
55152Szkło techniczne
561624Kamionka budowlana
571639-1Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione
58171Tarcica i półfabrykaty tarte
59172Płyty, sklejki, okleiny i obłogi
601779-8Kopalniaki i połowice
611813Celuloza
621814Papier
631815Tektura
641821Papiery i tektury uszlachetnione
651822Opakowania z papieru i tektury
661823Przetwory papiernicze do celów przemysłowych
671911Bawełna
681913, 1914, 1915Przędza bawełniana i bawełnopodobna
691916, 1917Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne
701921Surowce przemysłu wełnianego
711922Czesanka wełniana i wełnopodobna
721923, 1924Przędza wełniani i wełnopodobna czesankowa
731925Przędza wełniana i wełnopodobna zgrzebna
741926, 1927, 1928Tkaniny wełniane
751929Włóczka wełniana i wełnopodobna
761931Surowce przemysłu włókien łykowych
771932Czesanka przemysłu włókien łykowych
781933Przędza lniano-konopna
791934Przędza z pozostałych włókien łykowych
801935, 1936, 1937Tkaniny lniane i konopne
811945, 1946Tkaniny jedwabne i jedwabiopodobne
821951, 1952Tkaniny pluszowe i pokrewne
831953, 1954Wyroby włókiennicze futerkowe tkane i dziane
841955-4Wykładziny włókiennicze
852021Tkaniny transporterowe
862022Tkaniny oponowe
872026Filce bite
882028Filce tkane
892031Dzianiny bawełniane i bawełnopodobne
902032Dzianiny wełniane i wełnopodobne wykończone
912061, 2062Włókniny
922063, 2064Przędziny
932081-213Wyczesy wełniane
942082-211Niedoprzęd wełniany
952211Skóry gotowe twarde
962212Skóry gotowe miękkie
972321Skóry surowe
982431Cukier
992451, 2452Krochmale naturalne i przetworzone
1002491Tłuszcze roślinne jadalne
1012492Tłuszcze roślinne techniczne
1022551Tytoń przemysłowy
103285Woda
1044011-5,-6Ziarno jęczmienia
1054021Ziemniaki
1064031Produkty roślin przemysłowych krajowych
1074032Sizal, juta
1084111-3Pomidory
109431Drewno

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW I ENERGII

1. Oszczędnością w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii jest zmniejszenie ich zużycia w stosunku do obowiązujących norm i normatywów ustalonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Przy obliczaniu oszczędności, o której mowa w ust. 1, jednostkowe zużycie określone w normach i normatywach nie powinno być wyższe od faktycznego jednostkowego zużycia surowców, materiałów, paliw i energii, ustalonego przed objęciem jednostki systemem zachęt materialnych.

3. Przedmiotem oszczędności mogą być wszystkie lub wybrane przez jednostkę surowce, materiały, paliwa i energia, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Jednostka ustala samodzielnie wyroby i usługi objęte systemem zachęt materialnych.

5. Przez wyrób rozumie się wyrób gotowy lub jego część, przy których produkcji rozlicza się zużycie materiałów na jednostkę produkcji oraz ewidencjonuje się cenę lub koszt własny wyrobu lub jego części. W przypadkach technologicznie uzasadnionych przez wyrób rozumie się również grupę wyrobów. Dotyczy to wyrobów o podobnym charakterze, produkowanych masowo w systemie uniemożliwiającym rozliczanie zużycia materiałów na poszczególne wyroby.

6. Oszczędności oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 1 uchwały co najmniej do końca danego roku kalendarzowego.

7. Oszczędności uzyskane w wyniku obniżenia zużycia surowców, materiałów, paliw i energii w stosunku do obowiązujących norm i normatywów oblicza się według wzoru:

Ow = (Zp - Zrz) x Cz x P

w którym:

Ow - wartość uzyskanych oszczędności w kwartale,

Zn - ilość surowca, materiału, paliwa lub energii według norm zużycia na jednostkę wyrobu,

Zrz - ilość surowca, materiału, paliwa lub energii rzeczywiście zużytych na jednostkę wyrobu,

Cz - cena zakupu ustalona w ewidencji księgowej jako średnioważona za okres kwartału obliczeniowego,

P - wielkość produkcji wyrobów w kwartale obliczeniowym.

8. Oszczędności uzyskane w wyniku wprowadzenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych oblicza się według wzoru:

Ow = (Zp - Zrz) x Cz x P - Sz

w którym:

Ow - wartość uzyskanych oszczędności w kwartale,

Zp - ilość surowca, materiału, paliwa lub energii według norm zużycia na jednostkę wyrobu,obowiązujących przed wprowadzeniem określonego rozwiązania technicznego zmieniającego te normy,

Zrz - ilość surowca, materiału, paliwa lub energii rzeczywiście zużytych na jednostkę wyrobu,

Cz - cena zakupu ustalona w ewidencji księgowej jako średnioważona za okres kwartału obliczeniowego,

P - wielkość produkcji wyrobów w okresie rozliczeniowym,

Sz - wartość zużytego surowca, materiału lub paliwa zastępczego.

9. Oszczędności, o których mowa w ust. 8, oblicza się za okres nie przekraczający 12 miesięcy.

10. W razie stosowania do produkcji danego wyrobu lub usługi kilku rodzajów surowców lub materiałów, oszczędności uzyskane w rachunku zbiorczym zmniejsza się o wartość przekroczenia norm i normatywów zużycia surowców i materiałów objętych systemem zachęt materialnych.

11. Oszczędność w produkcji budowlano-montażowej oblicza się na podstawie normatywów zużycia uwzględniających szczegółowe kosztorysy umowne, opracowane na podstawie katalogów norm rzeczowych (KNR) lub norm zakładowych, jeżeli są one niższe od norm określonych w KNR.

12. Oszczędność, o której mowa w ust. 11, oblicza się po zakończeniu realizacji obiektu, uwzględniając wszystkie zużyte materiały podstawowe objęte zasadami kosztorysowania, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, z tym że:

1) kwotę ogółem wynikającą z podsumowania wartości oszczędności pomniejsza się o pozycje, które wynikają z nie uzasadnionego przekroczenia zużycia materiałów,

2) w razie wprowadzenia materiałów zamiennych kwotę ogółem pomniejsza się o przekroczenia w zużyciu materiałów, które zastosowano w większej ilości w związku z dokonanymi zmianami technologicznymi.

13. Oszczędności w zużyciu paliw i energii oblicza się, jeżeli:

1) zastosowanie określonych rodzajów paliw i energii jest związane bezpośrednio z procesem produkcyjnym,

2) istnieją możliwości dokładnego rozliczenia zużycia paliwa i energii za pomocą odpowiednich urządzeń rejestrujących,

3) wielkość wskaźników jednostkowej energochłonności została zaopiniowana przez terenowo właściwy okręgowy inspektorat gospodarki energetycznej.

14. Oszczędność w zużyciu materiałów, paliw i energii w usługach transportowych oblicza się na podstawie zużycia tych materiałów, paliw lub energii w stosunku do obowiązujących wskaźników norm lub wskaźników pracy transportowej wyrażonej w liczbie pasażerów na ilość kilometrów, tonach na kilometr lub innych jednostkach, ustalonych przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.