Monitor Polski

M.P.2011.95.962

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. 2 ) ogłasza się stawki na rok 2012, określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1-3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Dwie osie
12130148,27
1314148,27409,76
1415409,76577,27
15577,271306,34
Trzy osie
1217148,27257,91
1719257,91529,04
1921529,04686,93
2123686,931058,07
23251058,071644,95
251058,071644,95
Cztery osie i więcej
1225686,93696,57
2527696,571086,99
27291086,991725,68
29311725,682559,60
311725,682559,60

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Dwie osie
1218039,79
1825277,21501,34
2531584,49959,27
311473,832022,13
Trzy osie
12401300,311798,00
401798,002659,61

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Jedna oś
1218026,55
1825185,60333,83
25333,83585,70
Dwie osie
1228219,36323,00
2833639,92886,96
3338886,961347,30
381199,081773,90
Trzy osie
1238706,21983,35
38983,351336,46
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.