[Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] - Art. 12b. - Podatki i opłaty lokalne. - Dz.U.2022.1452 t.j. - OpenLEX

Art. 12b. - [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1452 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12b.  [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych]
1. 
Stawki określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy, począwszy od 2004 r., ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
2. 
Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach nr 1-3 stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza corocznie wskaźnik, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach nr 1-3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.