Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Monitor Polski

M.P.2013.596

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) ogłasza się, że poczynając od dnia 4 lipca 2013 r.:
1)
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
2)
obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).