Monitor Polski

M.P.1998.45.640

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 1998 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 10 grudnia 1998 r., wynosi 40% kwoty zaległości w stosunku rocznym.