Stanowisko "stażysty" w prezydiach rad narodowych oraz okres pracy zawodowej wymagany dla stanowisk, na których mają być zatrudnieni absolwenci szkół bezpośrednio po odbyciu wstępnego stażu pracy.

Monitor Polski

M.P.1971.46.295

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1971 r.
w sprawie stanowiska "stażysty" w prezydiach rad narodowych oraz okresu pracy zawodowej wymaganego dla stanowisk, na których mają być zatrudnieni absolwenci szkół bezpośrednio po odbyciu wstępnego stażu pracy.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 30, poz. 180 i z 1971 r. Nr 10, poz. 106) i § 12 uchwały nr 126 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół (Monitor Polski Nr 37, poz. 239) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się w prezydiach rad narodowych wszystkich stopni stanowisko "stażysty" ze stawkami wynagrodzenia:
1)
dla stażysty z wyższym wykształceniem: 1.500 zł - 2.000 zł,
2)
dla stażysty ze średnim wykształceniem: 1.100 zł - 1.400 zł.
2.
Stanowisko stażysty (ust. 1) wprowadza się zamiast dotychczasowych stanowisk praktykantów z wyższym i średnim wykształceniem i przewidzianych dla nich stawek wynagrodzenia.
Jednoroczny okres pracy zawodowej, przewidziany dotychczas jako warunek zatrudnienia na określonych stanowiskach pracowniczych w prezydiach rad narodowych, ulega skróceniu do okresu wstępnego stażu pracy ustalonego dla stażysty na zasadach uchwały nr 126 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół (Monitor Polski Nr 37, poz. 239).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1971 r.