§ 1. - Stanowiska w Lasach Państwowych zaliczane do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1992.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  1.
Pracownikom Lasów Państwowych, zatrudnionym na stanowisku nadleśniczego, leśniczego, strażnika leśnego lub podleśniczego, przysługuje bezpłatne mieszkanie w miejscowości, w której pełni obowiązki służbowe, o powierzchni w miarę możliwości uwzględniającej liczbę członków rodziny pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.